fbpx
Wikipedia

Sərxan Abdullayev (dilçi)

Vikipediyada bu ad-soyadlı digər şəxslər haqqında da məqalələr var; bax: Sərxan Abdullayev.

Abdullayev Sərxan Əvəz oğlu (1942,Papı,Cəbrayıl rayonu) — filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dillər Universiteti Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiri.

Sərxan Abdullayev
Abdullayev Sərxan Əvəz oğlu
Doğum tarixi (79 yaş)
Doğum yeri Papı, Cəbrayıl rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ
Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı

Mündəricat

Sərxan Abdullayev 1942-ci il martın 17-də Cəbrayıl rayonunun Papı kəndində anadan olub. 1949-52- ci illərdə Papı kənd ibtidai və Çərəkən yeddiillik məktəbində oxuyub.

 • 1959-cu ildə Horovlu kənd orta məktəbini bitirib
 • 1959-cu ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun Alman dili fakültəsinə qəbul olunub
 • 1965-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib və kafedrada müəllim kimi saxlanılıb
 • 1966-ci ildən Alman dili kafedrasında müəllim işləyir
 • Kafedrada əvvəlcə baş müəllim, sonra dosent vəzifələrində çalışıb, bir müddət Roman-german filologiyası kafedrası ilə əməkdaşlıq edib
 • 1971-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib
 • 1975-76- cı illərdə germanistikanın mərkəzi sayılan Leypsiq şəhərində (Almaniya) Karl Marks adına universitetdə 10 aylıq ixtisasartırma kursunda olmuşdur
 • 1989-cu ildə Tbilisi şəhərində doktorluq dissertasiyası müdafiə edib
 • 1993-cü ildə Alman dili kafedrasının professoru seçilib
 • 1976-2003- cü illərdə Alman dili fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb
 • 2003-2009- cu illərdə Alman dili kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyib
 • Hal-hazırda Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiridir
 • Ailəlidir, 4 övladı var
 • 1965, M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutu, Alman dili fakültəsi, fərqlənmə diplomu
 • 1971, Filologiya elmləri namizədi, Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu
 • 1974, dosent, Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutu
 • 1989, filologiya elmləri doktoru, Tbilisi şəhəri, Tbilisi Dövlət Universiteti
 • 1994, professor, Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutu
 • 1966-1973, müəllim, baş müəllim, ADU-nun Alman dili kafedrası
 • 1974-1994, dosent, ADU-nun Alman dili kafedrası
 • 1966-2003, dekan, ADU-nun Alman dili fakültəsi
 • 1994-2018, professor, ADU-nun Alman dili kafedrası
 • 2003-2009, kafedra müdiri, professor, ADU-nun Alman dili kafedrası
 • 2017, professor, ADU-nun Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrası
 • 2018-ci ildə professor Sərxan Abdullayev Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının akademik üzvü seçilib. 2018-12-30 at the Wayback Machine
 • Müqayisəi-tiploloji dilçilik, German dilləri, Dil nəzəriyyəsi, Semantika, Diskurs nəzəriyyəsi
 • Alman, rus, ingilis, türk dilləri
 • 1968, Bakı, M.F.Axundov adına APDİ-nin professor-müəllim heyətinin elmi konfransı
 • 1981, Bakı, Dil sisteminin funksional və konstruktiv səviyyələri mövzusunda Respublika konfransı
 • 1982, Bakı, Xarici dil müəllimlərinin seminar yığıncağı
 • 1983, Bakı, Konfrontativ linqvistika problemlərinə dair Respublika elmi konfransı
 • 1990, Gəncə, “Respublikanın xalq təhsili sistemində xarici dillərin fasiləsiz tədrisi” mövzusunda Respublika konfransı
 • 1990, Bakı, Respublika elmi konfransı (Проблемы полиглосии и межьязыковой интерференции в Азербайджанской ЛСР)
 • 1991, Xaçmaz, “Respublikada milli konsepsiya çərçivəsində xarici dillərin fasiləsiz tədrisi” mövzusunda Respublika konfransı
 • 1990, Gəncə, Respublikanın xalq maarifi sistemində xarici dillərin fasiləsiz tədrisi mövzusunda Respublika elmi konfransı
 • 2005, Bakı, Tərcümə və transmilli proseslər mövzusunda beynəlxalq konfrans

1.Dərslik, dərs vəsaiti və monoqrafiyaları

 • 1984, Dil və bədii qavrayış, “Yazıçı”, 166 s.
 • 1987, Alman və Azərbaycan dillərində inkarın leksik-frazeoloji ifadə vasitələri, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi nəşriyyatı, 67 s.
 • 1990, Müasir alman dilində təsdiq və inkarın praqmatik-üslubi variativliyi, Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin nəşriyyatı, 79 s.
 • 1997, Deutsch (VIII sinif üçün Alman dili) “Maarif” nəşriyyatı, Bakı, 214 s.
 • 1998, Müasir alman və Azərbaycan dillərində inkarlıq kateqoriyası “Maarif”, Bakı, 278 s.
 • 2001, Alman atalar sözləri və onların azərbaycanca-rusca qarşılıqları, Bakı, “Maarif”, 178 s. (N.Seyidəliyevə birlikdə)
 • 2004, Немецкий аффирмативный контекст, Bakı, 331 s.
 • 2013, Geyri-səlis dilçilik təcrübəsi, Bakı, Victory, 596 s.

2.Seçilmiş elmi məqalələri

 • 1968, Emosional təsdiqlik və emosional inkarlıq. APDİ-nin Elmi əsərləri
 • 1968, Psixologiya və intonasiya. “Ədəbiyyat və incəsənət”, Bakı
 • 1968, Şerin dolanbac yollarında. “Ədəbiyyat və incəsənət”, Bakı
 • 1969, Nəqli cümlələrin funksional və ekspressiv-üslubi rəngləri. S.M. Kirov adına ADU-nun Elmi əsərləri, Dil və ədəbiyyat seriyası, 5-6, Bakı
 • 1969, Hökm, cümlə və üslub. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, 2-ci buraxılış, Bakı
 • 1971, Sual cümlələrində inkarlıq konstituentlərinin işlənmə normaları. APDİ-nin Elmi əsərləri, Bakı
 • 1973, Sual-əmr cümlələri ilə ifadə olunan ekspressiv təhrik formaları (cümlənin üslubi tipologiyası probleminə dair). M.F.Axundov adına APDİ-nin Elmi əsərləri
 • 1972, Aşug Alesker (alman dilində). Bakı, Azərnəşr
 • 1974, Nicht ədatının mövqe normalarına fel valentliyinin təsiri. M.F.Axundov adına APDİ-nin Elmi əsərləri
 • 1975, Sözlərin qövsi-qüzehi. “Ədəbiyyat və incəsənət”, Bakı
 • 1975, Ekspressivlik və onun əsas komponentləri haqqında. M.F.Axundov adına APDİ-nin Elmi əsərləri, Bakı
 • 1977, Zu den Möglichkeiten der Transposition der Satzarten im Deutschen. Deutsch als Fremdsprache, Leipzig
 • 1978, Poetik nitqin fonoüslubi variativliyi. “Ulduz” jurnalı
 • 1981, Müasir alman dilində implisit inkarlığın bəzi ifadə vasitələri, “Dil sisteminin funksional və konstrukitiv səviyyələri” mövzusunda Respublika konfransının materialları, Bakı
 • 1982, Bilinqvizm şəraitində qrammatik inkarlıq kateqoriyasının öyrədilməsinin bəzi aspektləri. Xarici dil müəllimlərinin seminar yığıncağının materialları, Bakı
 • 1983, Müasir alman və Azərbaycan dillərində bəzi ideomatik budaq cümlə modelləri. Konfrontativ linqvistika problemlərinə dair Respublika elmi konfransının materialları, Bakı
 • 1984, Azərbaycan dilində “nə” inkar bağlayıcısı haqqında. Azərbaycan dilində adların morfologiyası, Bakı
 • 1990, Müxtəlifsistemli dillərdə koordinativ inkarlıq bağlayıcısının variativ işlənməsi. Folklor və üslubiyyat problemləri, BDU-nun nəşriyyatı, Bakı
 • 1992, Sözün gücü və gücsüzlüyü. “Yeni fikir”, Bakı
 • 1991, Poetik mətnin üslubi təhlili. “Gənclik” jurnalı, Bakı
 • 1983, Dil sənətkarlığı. “Ulduz” jurnalı
 • 2005, Səsin sehri. C.Cəfərovun 100 illiyinə həsr olunmuş toplu, “Mütərcim”, Bakı
 • 2005, Bəzi ictimai-siyasi terminlərin gerçəklik dəyərlərinə uyğunluğu və onların tərcüməsi haqqında. Tərcümə və transmilli proseslər mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, Bakı
 • 2007, Çoxmənalılığın yalanı və ya dilin min-bir dili (I məqalə). “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyatı, Bakı, (s. 18-35)
 • 2007, Çoxmənalılığın yalanı və ya dilin min-bir dili (II məqalə). “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyatı, Bakı, (s. 15-41)
 • 2008, Omonim aldanışları və ya müxtəlif şeyləri eyni cür adlandırmanın yalanı (I məqalə). “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyatı, Bakı, (s. 13-35)
 • 2008, Omonim aldanışları və ya müxtəlif şeyləri eyni cür adlandırmanın yalanı (II məqalə). “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyatı, Bakı, (s. 8-29)
 • 2008, Siyasi diskursda omonim işlənmələr haqında. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyatı, Bakı, (s. 16-44)
 • 2008, Sinonim çoxluqları və ya eyni şeyləri müxtəlif cür adlandırmanın yalanı (I məqalə). “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyatı, Bakı, (s. 15-45)
 • 2009, Sinonim çoxluqları və ya eyni şeyləri müxtəlif cür adlandırmanın yalanı (II məqalə). “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyatı, Bakı, (s. 20-51)
 • 2009, Qeyri-səlis çoxluqların ierarxiyası: yayılanlığın hüdudları (I məqalə). “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyatı, Bakı, (s. 57-92)
 • 2009, Qeyri-səlis çoxluqların ierarxiyası: yayılanlığın hüdudları (II məqalə). “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyatı, Bakı, (s. 15-49)
 • 2010, Linqvistik qiymətləndirmənin səviyyələri: artan yayılanlıq hədləri (I məqalə). “Dil və ədəbiyyat” jurnalı ADU, (s. 22-57)
 • 2010, Linqvistik qiymətləndirmənin səviyyələri: artan yayılanlıq hədləri (II məqalə). “Dil və ədəbiyyat” jurnalı ADU, (s. 22-55)
 • 2011, Təkrar qiymətləndirmə çoxluqları: dəyişən yayılanlıq hədləri. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyyatı, Bakı, (s. 18-60)
 • 2011,Bir daha təkrar qiymətləndirmə çoxluqları haqqında. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU nəşriyyatı, Bakı, (s. 9-52)
 • 2012, Metafora şəkilləri, obrazlı-assosiativ çoxluqlar kimi. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU, Bakı, (s. 27-58)
 • 2012, Metafora qeyri-səlis linqvistik qiymət çoxluqları kimi. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU, Bakı, (s. 14-45)
 • 2013, Gizli-aşkar dil. “Geyri-səlis d.t.”, Bakı, (s. 5-48)
 • 2013, Geyri-səlis dilçilik təcrübəsi. Bakı, Victory
 • 2017, Dilin leksik sistemi qeyri-səlis dilçilik problemi kimi. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, ADU, Bakı, (s. 3-24)

 1. . 2018-04-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2018-04-10.

Sərxan Abdullayev (dilçi)
sərxan, abdullayev, dilçi, professor, sərxan, abdullayev, professor, səhifəsindən, istiqamətləndirilmişdir, vikipediyada, soyadlı, digər, şəxslər, haqqında, məqalələr, sərxan, abdullayev, abdullayev, sərxan, əvəz, oğlu, 1942, papı, cəbrayıl, rayonu, filologiya. Serxan Abdullayev dilci professor Dil Izle Redakte Serxan Abdullayev professor sehifesinden istiqametlendirilmisdir Vikipediyada bu ad soyadli diger sexsler haqqinda da meqaleler var bax Serxan Abdullayev Abdullayev Serxan Evez oglu 1942 Papi Cebrayil rayonu filologiya elmleri doktoru professor Azerbaycan Diller Universiteti Alman dilinin leksikologiyasi ve uslubiyyati kafedrasinin mudiri Serxan AbdullayevAbdullayev Serxan Evez ogluDogum tarixi 17 mart 1942 79 yas Dogum yeri Papi Cebrayil rayonu Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi SSRI AzerbaycanMilliyyeti azerbaycanli Mundericat 1 Heyati 2 Tehsili elmi derece ve elmi adlari 3 Emek fealiyyeti 4 Tedqiqat sahesi ve bildiyi xarici diller 5 Respublika ve beynelxalq seminar simpozium ve konfranslarda istiraki 6 Cap olunmus esas eserleri 7 IstinadlarHeyati RedakteSerxan Abdullayev 1942 ci il martin 17 de Cebrayil rayonunun Papi kendinde anadan olub 1949 52 ci illerde Papi kend ibtidai ve Cereken yeddiillik mektebinde oxuyub 1959 cu ilde Horovlu kend orta mektebini bitirib 1959 cu ilde M F Axundov adina Azerbaycan Pedaqoji Diller Institutunun Alman dili fakultesine qebul olunub 1965 ci ilde hemin institutu ferqlenme diplomu ile bitirib ve kafedrada muellim kimi saxlanilib 1966 ci ilden Alman dili kafedrasinda muellim isleyir Kafedrada evvelce bas muellim sonra dosent vezifelerinde calisib bir muddet Roman german filologiyasi kafedrasi ile emekdasliq edib 1971 ci ilde namizedlik dissertasiyasi mudafie edib 1975 76 ci illerde germanistikanin merkezi sayilan Leypsiq seherinde Almaniya Karl Marks adina universitetde 10 ayliq ixtisasartirma kursunda olmusdur 1989 cu ilde Tbilisi seherinde doktorluq dissertasiyasi mudafie edib 1993 cu ilde Alman dili kafedrasinin professoru secilib 1976 2003 cu illerde Alman dili fakultesinin dekani vezifesinde calisib 2003 2009 cu illerde Alman dili kafedrasinin mudiri vezifesinde isleyib Hal hazirda Alman dilinin leksikologiyasi ve uslubiyyati kafedrasinin mudiridir Ailelidir 4 ovladi varTehsili elmi derece ve elmi adlari Redakte1965 M F Axundov adina Azerbaycan Pedaqoji Diller Institutu Alman dili fakultesi ferqlenme diplomu 1971 Filologiya elmleri namizedi Elmler Akademiyasinin Dilcilik Institutu 1974 dosent Azerbaycan Pedaqoji Diller Institutu 1989 filologiya elmleri doktoru Tbilisi seheri Tbilisi Dovlet Universiteti 1994 professor Azerbaycan Pedaqoji Diller InstitutuEmek fealiyyeti Redakte1966 1973 muellim bas muellim ADU nun Alman dili kafedrasi 1974 1994 dosent ADU nun Alman dili kafedrasi 1966 2003 dekan ADU nun Alman dili fakultesi 1994 2018 professor ADU nun Alman dili kafedrasi 2003 2009 kafedra mudiri professor ADU nun Alman dili kafedrasi 2017 professor ADU nun Alman dilinin leksikologiyasi ve uslubiyyati kafedrasi 2018 ci ilde professor Serxan Abdullayev Turk Dunyasi Arasdirmalari Beynelxalq Elmler Akademiyasinin akademik uzvu secilib 1 Arxivlesdirilib 2018 12 30 at the Wayback MachineTedqiqat sahesi ve bildiyi xarici diller RedakteMuqayisei tiploloji dilcilik German dilleri Dil nezeriyyesi Semantika Diskurs nezeriyyesi Alman rus ingilis turk dilleriRespublika ve beynelxalq seminar simpozium ve konfranslarda istiraki Redakte1968 Baki M F Axundov adina APDI nin professor muellim heyetinin elmi konfransi 1981 Baki Dil sisteminin funksional ve konstruktiv seviyyeleri movzusunda Respublika konfransi 1982 Baki Xarici dil muellimlerinin seminar yigincagi 1983 Baki Konfrontativ linqvistika problemlerine dair Respublika elmi konfransi 1990 Gence Respublikanin xalq tehsili sisteminde xarici dillerin fasilesiz tedrisi movzusunda Respublika konfransi 1990 Baki Respublika elmi konfransi Problemy poliglosii i mezhyazykovoj interferencii v Azerbajdzhanskoj LSR 1991 Xacmaz Respublikada milli konsepsiya cercivesinde xarici dillerin fasilesiz tedrisi movzusunda Respublika konfransi 1990 Gence Respublikanin xalq maarifi sisteminde xarici dillerin fasilesiz tedrisi movzusunda Respublika elmi konfransi 2005 Baki Tercume ve transmilli prosesler movzusunda beynelxalq konfransCap olunmus esas eserleri Redakte1 Derslik ders vesaiti ve monoqrafiyalari 1984 Dil ve bedii qavrayis Yazici 166 s 1987 Alman ve Azerbaycan dillerinde inkarin leksik frazeoloji ifade vasiteleri Azerbaycan Tehsil Nazirliyi nesriyyati 67 s 1990 Muasir alman dilinde tesdiq ve inkarin praqmatik uslubi variativliyi Azerbaycan Tehsil Nazirliyinin nesriyyati 79 s 1997 Deutsch VIII sinif ucun Alman dili Maarif nesriyyati Baki 214 s 1998 Muasir alman ve Azerbaycan dillerinde inkarliq kateqoriyasi Maarif Baki 278 s 2001 Alman atalar sozleri ve onlarin azerbaycanca rusca qarsiliqlari Baki Maarif 178 s N Seyideliyeve birlikde 2004 Nemeckij affirmativnyj kontekst Baki 331 s 2013 Geyri selis dilcilik tecrubesi Baki Victory 596 s 2 Secilmis elmi meqaleleri 1968 Emosional tesdiqlik ve emosional inkarliq APDI nin Elmi eserleri 1968 Psixologiya ve intonasiya Edebiyyat ve incesenet Baki 1968 Serin dolanbac yollarinda Edebiyyat ve incesenet Baki 1969 Neqli cumlelerin funksional ve ekspressiv uslubi rengleri S M Kirov adina ADU nun Elmi eserleri Dil ve edebiyyat seriyasi 5 6 Baki 1969 Hokm cumle ve uslub Azerbaycan dili ve edebiyyat tedrisi 2 ci buraxilis Baki 1971 Sual cumlelerinde inkarliq konstituentlerinin islenme normalari APDI nin Elmi eserleri Baki 1973 Sual emr cumleleri ile ifade olunan ekspressiv tehrik formalari cumlenin uslubi tipologiyasi problemine dair M F Axundov adina APDI nin Elmi eserleri 1972 Asug Alesker alman dilinde Baki Azernesr 1974 Nicht edatinin movqe normalarina fel valentliyinin tesiri M F Axundov adina APDI nin Elmi eserleri 1975 Sozlerin qovsi quzehi Edebiyyat ve incesenet Baki 1975 Ekspressivlik ve onun esas komponentleri haqqinda M F Axundov adina APDI nin Elmi eserleri Baki 1977 Zu den Moglichkeiten der Transposition der Satzarten im Deutschen Deutsch als Fremdsprache Leipzig 1978 Poetik nitqin fonouslubi variativliyi Ulduz jurnali 1981 Muasir alman dilinde implisit inkarligin bezi ifade vasiteleri Dil sisteminin funksional ve konstrukitiv seviyyeleri movzusunda Respublika konfransinin materiallari Baki 1982 Bilinqvizm seraitinde qrammatik inkarliq kateqoriyasinin oyredilmesinin bezi aspektleri Xarici dil muellimlerinin seminar yigincaginin materiallari Baki 1983 Muasir alman ve Azerbaycan dillerinde bezi ideomatik budaq cumle modelleri Konfrontativ linqvistika problemlerine dair Respublika elmi konfransinin materiallari Baki 1984 Azerbaycan dilinde ne inkar baglayicisi haqqinda Azerbaycan dilinde adlarin morfologiyasi Baki 1990 Muxtelifsistemli dillerde koordinativ inkarliq baglayicisinin variativ islenmesi Folklor ve uslubiyyat problemleri BDU nun nesriyyati Baki 1992 Sozun gucu ve gucsuzluyu Yeni fikir Baki 1991 Poetik metnin uslubi tehlili Genclik jurnali Baki 1983 Dil senetkarligi Ulduz jurnali 2005 Sesin sehri C Ceferovun 100 illiyine hesr olunmus toplu Mutercim Baki 2005 Bezi ictimai siyasi terminlerin gerceklik deyerlerine uygunlugu ve onlarin tercumesi haqqinda Tercume ve transmilli prosesler movzusunda beynelxalq konfransin materiallari Baki 2007 Coxmenaliligin yalani ve ya dilin min bir dili I meqale Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyati Baki s 18 35 2007 Coxmenaliligin yalani ve ya dilin min bir dili II meqale Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyati Baki s 15 41 2008 Omonim aldanislari ve ya muxtelif seyleri eyni cur adlandirmanin yalani I meqale Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyati Baki s 13 35 2008 Omonim aldanislari ve ya muxtelif seyleri eyni cur adlandirmanin yalani II meqale Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyati Baki s 8 29 2008 Siyasi diskursda omonim islenmeler haqinda Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyati Baki s 16 44 2008 Sinonim coxluqlari ve ya eyni seyleri muxtelif cur adlandirmanin yalani I meqale Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyati Baki s 15 45 2009 Sinonim coxluqlari ve ya eyni seyleri muxtelif cur adlandirmanin yalani II meqale Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyati Baki s 20 51 2009 Qeyri selis coxluqlarin ierarxiyasi yayilanligin hududlari I meqale Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyati Baki s 57 92 2009 Qeyri selis coxluqlarin ierarxiyasi yayilanligin hududlari II meqale Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyati Baki s 15 49 2010 Linqvistik qiymetlendirmenin seviyyeleri artan yayilanliq hedleri I meqale Dil ve edebiyyat jurnali ADU s 22 57 2010 Linqvistik qiymetlendirmenin seviyyeleri artan yayilanliq hedleri II meqale Dil ve edebiyyat jurnali ADU s 22 55 2011 Tekrar qiymetlendirme coxluqlari deyisen yayilanliq hedleri Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyyati Baki s 18 60 2011 Bir daha tekrar qiymetlendirme coxluqlari haqqinda Dil ve edebiyyat jurnali ADU nesriyyati Baki s 9 52 2012 Metafora sekilleri obrazli assosiativ coxluqlar kimi Dil ve edebiyyat jurnali ADU Baki s 27 58 2012 Metafora qeyri selis linqvistik qiymet coxluqlari kimi Dil ve edebiyyat jurnali ADU Baki s 14 45 2013 Gizli askar dil Geyri selis d t Baki s 5 48 2013 Geyri selis dilcilik tecrubesi Baki Victory 2017 Dilin leksik sistemi qeyri selis dilcilik problemi kimi Dil ve edebiyyat jurnali ADU Baki s 3 24 1 2 3 Istinadlar Redakte Arxivlenmis suret 2018 04 10 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2018 04 10 http ensiklopediya gov az az terms 906 cild 13 http www azadinform az news a 19636 htmlMenbe https az wikipedia org w index php title Serxan Abdullayev dilci amp oldid 5949806, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.