fbpx
Wikipedia

Qan dövranı

Bu məqalənin bəzi məlumatlarının mənbəsi göstərilməmişdir.
Daha ətraflı məlumat üçün məqalənin müzakirə səhifəsinə baxa və məqaləyə uyğun formada mənbələr əlavə edib Vikipediyanı zənginləşdirə bilərsiniz. (avqust 2021)

Qan dövranı və ya sirkulyasiya sistemi — orqanizmdə qanın hərəkətidir. Ürəyin yığılması ilə qan ürəkdən damarlara qovulmağa başlayır. Qan dövranında oksigenlə zəngin arterial qan sol mədəcikdən aorta və arteriyalar vasitəsilə bədən üzvlərinə daşınaraq, kapilyarlar vasitəsilə toxumalara daxil olur, buradan da toxumalarda toplanan karbon qazı ilə zənginləşmiş venoz qan toplayıcı venalarla aşağıyuxarı boş venalara keçərək ürəyin sağ qulaqcığına daxil olmuş olur. Qan dövranı "kiçik qan dövranı" və "böyük qan dövranı" olmaqla iki yerə ayrılır. Ürəyin sağ kameralarına gələn tünd qırmızı rəngli qan oksigensizdir. Həmin qan bu dəfə sağ mədəcikdən ağciyərlərə qovularaq, alveolalardakı kapilyar tordan keçərək oksigenlə zənginləşdikdən sonra yığıcı ağciyər venaları vasitəsilə ürəyin sol şöbəsinə dönür, beləcə, qan yenidən alqırmızı rəngini almış olur. Ürəyin sağ şöbəsindən başlayaraq ağciyərlərdən keçməklə sol şöbədə bitən qan dövranı "kiçik qan dövranı" adlanır. Al-qırmızı, yəni oksigenlə zənginləşmiş arterial qan, ürəyin sol şöbəsinə gəldikdən sonra, böyük bir təzyiqlə aortaya və periferik arteriyalara qovulur. Getdikcə nazikləşən bu qan damarları, sonda kapilyar damarlara keçir. Beləliklə, oksigen hüceyrələrə nəql edilmiş olunur. Bu mərhələdə qan yenidən oksigenini itirib, al-qırmızıdan tünd qırmızıya çevrilir. Hüceyrələrdə gedən maddələr mübadiləsindən hasil olan karbon qazı kapilyar torunda qana yüklənərək, yığıcı venalarla toplanaraq, eyni şəkildə kiçikdən böyüyə doğru ötürülür. Sonra ürəyin sağ qulaqcığına və mədəciyinə çatır, oradan da karbon qazından təmizlənmək və oksigenlə zənginləşmək üçün ağciyər arteriyası vasitəsilə ağciyərlərə qovulur. Beləliklə, qan insan bədənində sirkulyasiya, daha doğrusu hərəkət edir. Ürəyin sol şöbəsindən başlayaraq üzv və toxumalardan keçməklə sağ şöbədə bitən qan dövranı "böyük qan dövranı" adlanır.

Qan dövranı
İnsanda qan dövranının sxemi
Latınca Systema cardiovasculare
Qrey

Qan dövranı başlanğıcı və sonu ürəkdə olan qan damarları yoludur. Qan orqanizmdə öz hərəkətini boyük və kiçik qan dovranı ilə başa çatdırır. Böyük qan dövranı sol mədəcikdən başlayıb sağ ürək qulaqcığında qurtarır. Kiçik qan dövranı isə sağ mədəcikdən başlayıb sol ürək qulaqcığında bitir. Qanın damarlarda hərəkəti müxtəlifdir. Qan təzyiqi bütün damarlarda eyni deyil. Kiçik mənfəzli arteriyalarda təzyiq 80–85 mm-ə, arteriyalarda 30–35 mm-ə, kapilyarlarda isə 10–15 mm-ə bərabər olur. Hər dəfə ürəyin sol mədəciyində yığılan qan müəyyən təzyiqlə aortaya vurulur. Bu zaman aorta və arteriyaların divarları ritmik rəqsi hərəkət edir ki, buna da nəbz deyilir. Hər nəbz ürəyin mədəciyinin bir yığılmasına uyğundur və onu arteriya damarlarının bədən səthinə çıxan yerlərində (biləyin içəri tərəfində, gicgahlarda, boyun yanlarında və s.) müşahidə etmək olar. Qanın damarlarda hərəkət surəti nəbz dalğalarının hərəkət surətinə uyğun gəlmir. Əgər aortada qanın hərəkət sürəti 0,3-0,5 m/saniyəyə bərabərdirsə, nəbz dalğalarının surəti iri aortada 6-9,5 m/saniyəyə çatır.

Qan dövranının dayandığı an, oksigenin ağciyərlərdən hüceyrəyə daşınması da dayanmış olur. Qan dövranının pozulması qan və qırmızı qan hüceyrəsi itkisi (qanaxma, ciddi qansızlıq), qan damarlarının uyğunlaşmazlığı və ya tıxanması halında (şok), ürəyin qanı qovma gücünün dayanması və ya qeyri-kafiliyi (ürək dayanması) kimi hallar buna misal ola bilər. Qan dövranının pozğunluqları bir neçə dəqiqədə insana ölüm gətirə bilər. Bədəndə qan dövranının normal işləməməsinin ilk əlamətləri baş gicəllənmələri, çətin görmə, unutqanlıq kimi əlamətlər sayılır. Xüsusilə xəstənin ayaqda olduğu zamanda bu proses daha gözə çarpır. Çünki qan, öz ağırlığı ilə yerin cazibə qüvvəsi üzündən beyindən uzaqlaşır. Bu səbəblə xəstəni dərhal kürək üstə yerə yatırtmaq, aşağı ətraflara bir qədər yuxarı vəziyyət verməklə beyninin yenidən qanla təchizatını təmin etmək lazımdır.

Mündəricat

Uilyam Harvey qan dövranının və ürəyin funksiyasının ilk dəfə izahını verən məşhur ingilis həkimidir. Harveyin "Heyvanlarda ürəyin və qanın hərəkətinin anatomik tədqiqatı" (lat.Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus) adlı kitabı haqlı olaraq fiziologiya tarixində ən lazımlı kitab sayılır. Harvey bu kitabı düz 13 ilə işləmişdir. Hazırda bizim malik olduğumuz qan dövranı haqqında sadə və aydın təsəvvürümüzə görə Harveyin nəzəriyyəsinə borcluyuq. Belə ki, bizə belə adi görünən məlumatlar Harveyə qədərki bioloqlara aydın deyildir. Onların ürək və qan damarları haqqında təsəvvürləri tam başqa idi: 1) AristotelQalen nəzəriyyələrinə görə qida qaraciyərdə qana çevrilir və venalar vasitəsilə orqanlara daşınır; 2) ürək qanı qızdırır; 3) arteriyalar hava ilə doludur; 4) ürək həyat ruhu istehsal edir; 5) arteriyavenalar qanla dolub boşalaraq bir dəfə ürək istiqamətinə, ikinci dəfə isə əks istaqamətdə hərəkətdə olur. Məşhur həkim Qalen coxlu sayda meyitlərin yarılmasında şəxsən iştirakına baxmayaraq heç təsəvvürünə də gətirə bilmirdi ki, qan cərəyan edir. Bunu heç biologiya ilə dərindən maraqlanmış Arximed də təsəvvür edə bilmirdi. Hətta Harveyin kitabı işıq üzü görəndən sonra da bir çox alimlər, həkimlər onun bu ideyasına şübhə ilə yanaşırdılar və inana bilmirdilər ki, qan insan bədənində daim qapalı sistemdə cərəyan edir və ürək bu cərəyanı enerji ilə təmin edir.

Harvey ilk dəfə olaraq qanın cərəyanını sadə riyazi hesablama ilə izah etmişdir. O göstərirdi ki ürək hər vurğusunda 2 unsiya qan vurur. Nəzərə alsaq ki hər dəqiqədə ürək 72 dəfə vurur onda nəticə etibarı ilə hər saatda ürək 540 funt qanı aortaya vurur. Bu ədəd insanın öz çəkisindən və malik olduğu qanın kütləsindən qat-qat çoxdur. Bununla Harvey gösərirdi ki, eyni həcmli qan daim ürək vasitəsilə cərəyan edir. O bu qənaətə 10 il ərzində apardığı eksperimentlərin və davamlı müşahidələrin sayəsində gəlmişdir. Harvey öz kitabında aydın şəkildə göstərirdi ki, arteriya vasitəsilə qan ürəkdən çıxır və venalar vasitəsilə ürəyə qayıdır.

Harveyin "Heyvanlarda ürəyin və qanın hərəkətinin anatomik tədqiqatı" kitabı 1628-ci ildə dərc edilmişdir. Məşhur italyan həkimi və bioloqu Marçello Malpigi məhz həmin ildə anadan olmuşdur. Malpigi Harveyin dərc etdiyi "Heyvanlarda ürəyin və qanın hərəkətinin anatomik tədqiqatı" kitabından 50 il sonra mikroskopun köməyi ilə ağciyər kapilyarlarını müşahidə edərək, Uilyam Harveyin izahını verə bilmədiyi vena və arteriya arasındakı əlaqənin, dalağın limfa düyünlərinin, qan cisimciklərinin, dilin dad məməciklərinin quruluşunun təsvirini vermişdir. Marçello Malpigi tərəfindən kəşf edilmiş orqan və strukturlar onun şərəfinə adlandırılmışdır. Uzun müddətdən sonra ingilis kimyaçı və botaniki Stiven Heylz (1677—1761) ilk dəfə olaraq arterial və venoz qandakı təzyiqi ölçərək insanın bədinindəki qan dövranın ilk sxemlərindən birini hazırlamışdır.

Bu tip dövran sistemi molyusklarbuğumayaqlılar kimi onurğasızların böyük bir qisminə aiddir. Onurğasızların əksəriyyətinin bədənində sirkulyasiya edən hemolimfa adlanan maye vardır. Heyvanlar hərəkət edərkən yaranan əzələ hərəkətlərini hemolimfa təmin edir. Lakin maye axışının bir hissədən digərinə istiqamətləndirilməsi məhduddur. Ürək boşaldığında qan açıq məsamələr vasitəsilə ürəyə geri dönür. Hemolimfa bədənin içini (hemosöl) tamamilə əhatə edir və bütün hüceyrələrə sarılır. Hemolimfa su, duzlar və orqanik mürəkkəblərdən meydana gəlir. İlk oksigen daşıyıcı molekul isə hemosiyanindir. Hemosiyanində kapilyar damarlar yoxdur. Ayrıca, hemosit olaraq adlandırılan hüceyrələr vardır ki, bunlar hemolimfada müstəqil bir şəkildə sirkulyasiya edir və antropod immunitet sistemində rol alırlar. Açıq qan dövranı dərisi tikanlılarda (dəniz şabalıdı, dəniz ulduzu və s.), oynaq qıçlılarda (hörümçək, arı, ağcaqanad və s.) və yumşaq bədənli onurğasızlarda (dəniz anası və s.) rast gəlinir.

Qapalı qan dövranı sisteminin ana strukturları ürək, qan və qan damarlarıdır. Bütün onurğalıların və halqalı soxulcanlar (Analıda filimi) ilə başıayaqlıların (Cephalopoda sinifi) dövran sistemləri bağlıdır; yəni qan, qan damarlarından ibarət olan sistemdən çıxmayaraq bu damarlar sisteminin içində gəzir. Qan damarları arteriya, kapilyar damar və venalardan meydana gəlir. Arteriyalar oksigenləşmiş qanı toxumlara daşıyarkən, venalar oksigenləşməmiş qanı ürəyə geri daşıyar. Qan arteriyalardan venalara kapilyar damarlar yoluyla keçər ki, kapilyar damarlar ən incə və ən çoxsaylı qan damarlarıdır. Qan damarları genişlənərək (vazodilasion) və ya daralaraq (vazokonstriksion) qanın lazımlı bölgələrə istiqamətləndirilməsini təmin edə bilər. Məsələn, sıx məşq əsnasında qan bağırsaqlardan, o anda sıx bir şəkildə qida və oksigenə ehtiyacı olan skelet əzələlərinə istiqamətləndirilə bilər.

Məməlilərin dövran sistemlərində qan bir tam dövranda ürəkdən iki dəfə keçir. "Pulmoner" dövran, yəni kiçik qan dövranı, qanı ürək ilə ağciyər arasında daşıyır; sistemik dövran, yəni böyük qan dövranı da qanı ürək ilə bədənin digər hissələri arasında daşıyır. Balıqların dövran sistemlərində isə qan bir tam dövranda ürəkdən bir dəfə keçir. Qan ürəkdən qəlsəmələrə ürək nasosu ilə vurulur və sonra bədənin qalan hissəsinə axır. Qan, qəlsəmələri tərk etdikdən sonra təzyiqi böyük nisbətdə düşür; bu səbəblə, məməlilərin dövran sisteminə nisbətlə, həyatı orqanlara qan axışı həm daha yavaş, həm də daha az təzyiqlidir. Bu tip bir dövran sistemi məməlilərə uyğun deyil, çünki bu qədər aşağı təzyiqdə böyrəklər təsirli şəkildə işləyə bilmir. Qapalı qan dövranı qanın ürək və damarlar sistemiylə işidir. Qapalı qan dövranı ilk dəfə torpaq soxulcanında tapılmışdır. Onurğalıların hamısında qapalı qan dövranı vardır. Balıqlarda ürək 2, qurbağada isə 3 kameralıdır və onların bədənlərində çirkli qan dövran edir. Sürünənlərdə ürək 3 kameralıdır və ürək qarıncığında yarım pərdə vardır. Timsahlarda pərdə tamdır, çirkli və təmiz qan "Panizza" adı verilən bir kanalda qarışır.

Daha primitiv canlılardakı dövranın tipik nümunəsi, süngərlər və Dalayıcılardakı dövrandır. Bu canlıların içində yaşadıqları su, bədən hüceyrəsindəki dəliklərdən orta boşluğa doğru çəkilər. Suyun axışı kirpikciklərin nizamlı hərəkətləriylə davam etdirilər və suyun "boşaldam dəliyi" (osculum) adı verilən dəlikdən yuxarı doğru dövranı təmin edilər. Bu cür dövran, bədən hüceyrələrinin içində üzdükləri mayenin oksigen və qida maddələrinin tükənməyəcəyi bir şəkildə yenidən dolmasını təmin edər.

Daha yüksək dərəcədə inkişaf etmiş canlılarda, yosun heyvanlarında, barama qurdlarında və təkərli-qurdlarda mayelər primitiv orta boşluq (psödosölom) içində, ümumiyyətlə, bədən hərəkətləriylə hərəkət etdirilər. Bəzi primitiv yumşaq bədənli onurğalılarda, orta boşluq, gərçək ürəyin bir ön qaralaması sayıla biləcək ürək pərdəsi boşluğu olaraq funksiya görər. Bu boşluq kanallar vasitəsilə böyrəklərə bağlıdır. Buğumayaqlıların çoxunda, dərililərdə və bir çox yumşaq bədənli onurğalılarda, hemolimfa (primitiv qan), damarların və xüsusiləşmiş bir dövran orqanı olan hemositin içinə nasosla vuran, inkişaf etmiş bir ürək vardır. Bu canlılarda hemolimfa, toxu boşluqlarına keçib, sonra genişləmiş boşluqların (sinuslar) içindən ürəyə dönür. Bu cür inkişafın son mərhələsi, Dərisitikanlılar, zəlilər, soxulcanlar, çox tüklülər və yumşaq bədənli onurğalılarda görülən qapalı dövran sistemidir. Qapalı dövran sistemlərində, daşınma mühiti, onurğasızlardakı hemolimfa kimi, tam bir bağlı dövrə meydana gətirən xüsusiləşmiş damarlarla məhduddur.

Onurğasızların ürəkləri, müxtəlif hərəkətlərlə iş görən sadə damarlardan, sıxılıcı əzələləri olan, öz boşluqları içində təzyiq yaradan gərçək ürəklərə qədər dəyişər. Onurğasızların belə, dövran sistemləri üstündə əhəmiyyətli ölçüdə bir yoxlamaları vardır; bu sistemlərdəki təzyiq və maye axışı ölçümləri, hərəkətə, ətraf istiliyinə və s. təsirlərə olduqca böyük bir uyğunlaşma olduğunu ortaya qoymaqdadır.

Balıqlarda qan dövranı: qırmızı-oksigenlə zənginləşmiş, göy-venoz qan

Onurğalılar qapalı bir dövran sistemləri olmasıyla seçilirlər; bu sistemlərin ən inkişaf etmiş olanı, insanın təmsil etdiyi yüksək dərəcədə inkişaf etmiş primatlardadır. Onurğalılardakı bağlı sistemlər, strukturdan struktura əhəmiyyətli ölçüdə dəyişər; bəziləri, tək bir sistem halında birləşmiş tənəffüs orqanlarıyla və ümumi bədən toxumalarıyla təşkil edilmişdir. Digər onurğalılarda, qan ürəkdən cüt keçiş edər; birinci keçişdə qanı tənəffüs orqanlarına (qəlsəmələrə və ya ağciyərlərə), ikincisində də bədənin o biri toxumalarına daşıyar. Onurğalıların əksəriyyətində, Klorokruorinlər (dəmirli porfirinlə birləşmiş piqment), hemoeritrinlər (dəmirli, amma porfirinlə birləşməyən piqment) və ya hemosiyanın (misli bir tənəffüs piqmenti) ehtiva edən dövran mayeləri olur. Bütün bu piqmentler, dövrandakı mayenin oksigen daşıma qabiliyyətini artırar. Onurğalılarda qan, son dərəcə təsirli bir oksigen daşıma vasitəsi olan və bir zülala (qlobin) bağlı dəmir-porfirindən ibarət olan hemoqlobin ehtiva edər. Bəzi onurğasızlarda da hemoqlobin olmaqla yanaşı, bu hemoqlobin, ümumiyyətlə, dövran və ya sölom mayesində çözünmüş vəziyyətdədir. Yüksək dərəcədə inkişaf etmiş onurğasızlarda (dərisi-tikanlılar və daha yüksək inkişaf etmiş onurğasızlar) hemoqlobin, xüsusi qan hüceyrələri içində olar. Onurğalılarda isə bu cür hüceyrələr içində hemoqlobin vardır. Balıqlarda qəlsəmə olduğu halda dövran ümumi quruluşa xəbərdar edir. Yuvarlaq-ağızlılarda və kəpənəklərdə ürək, qanı qəlsəmələrə itələyər; sonra, kürək aortası vasitəsilə bədənin geri qalan hissələrinə paylayar. Bu primitiv heyvanlarda belə başlıca qan damarları üstündə nisbətən irəliləmiş bir yoxlama vardır və ürək səmərəsi, məşqin gətirdiyi ehtiyac duymalara görə nizamlanır. Bəzi primitiv onurğalılarda (Yastıqəlsəməlilər və yuvarlaq-ağızlılar) ürəyin içində, yenidən dolmasına kömək edən bir mənfi təzyiq meydana gələr. Sümüklü balıqlarda bu cür bir doluş dəstəyi yoxdur. Bəzi yuvarlaq-ağızlılarda, mayeni yarı açıq boşluqlara (sinuslar) hərəkət etdirməyə köməkçi ikinci ürəklər tapılar. İkiyaşayışlılarda və sürünənlərdə, ürək üç otaqcıqlıdır, amma axış nizamı, ürəyin iki ayrı nasos kimi təsirli funksiya görməsinə imkan verər.

k şəkildə dayanar. İnsanda qan dövranı sistemi, iki ağciyər dövranı (kiçik dövran) və böyük (sistem) qan dövranı, formasında təşkilatlanmışdır. Hər dövranın öz nasosu vardır. Hər iki nasos, tək bir orqan halında inteqrasiya olunmuşdur. Bədən toxumalarından dönən qan, aşağı boş vena və yuxarı boş vena ilə ürəyin sağ yanının üst kamerası olan sağ qulaqcığa tökülür. Bu kameranın əzələləri sıxılınca, qanı ürəyin sağ yanının böyük nasos kamerası olan sağ mədəciyə keçməyə məcbur edər ki, bu da yığılınca, qanı ağciyər arteriyasına ötürülür. Qan buradan ağciyər arteriyasından ağciyərdəki damarlara daşınır. Bu ağciyər damarları içində qan, havadan çox incə pərdələrlə ayrılmış bir vəziyyətdədir. Burada sadə yayınma vasitəsilə oksigen qana girir, "karbon qazı" isə qandan xaric olar. Ardından bu təmizlənmiş və təzələnilmiş qan, sol qulaqcığa keçir. Sol qulaqcığdan qan, sol mədəciyə keçər. Sol mədəciyin əzələ çəpəri çox güclüdür və sıxıldığı zaman qanı olduqca böyük bir təzyiqlə, aorta adı verilən böyük arteriya vasitəsilə, böyük dövrana itələyər. Sol mədəciyin sıxılma gücləri tərəfindən aorta içində yaradılan təzyiq, qanı bədənin bütün toxumalarına, ehtiyaclarını qarşılayacaq miqdarda və aparmağa çatacaq böyüklükdədir. Aortanın, qanı bədənin dəyişik hissələrinə daşıyan bir çox qolu vardır. Bu qolların da hamısı daha kiçik qollara ayrılar; bu daha kiçik qollar da, sonunda milyonlarla kiçik qan damarı ortaya çıxacaq formasında qollara ayrılmağı davam etdirir. Dövranın ən kiçik arteriyalarına "arteriola" adı verilir.

Dövran sisteminə sahib olmayan canlılara nümunə olaraq İkitərəflisimmetriyalılar bölməsindən heyvan tipindən Yastı qurdlar (Platyhelminthes) nümunə kimi verilə bilər. Yastı qurdlar ikitərəfli simmetriyaya malik heyvanlardır. Bədən bel-qarın istiqamətində yastilaşıb. Qan dövranı və tənəffüs sistemi yoxdur. Bu heyvanlarda ilk dəfə olaraq sadə quruluşlu ifrazat sistemi əmələ gəlmişdir. Sinir sistemi bir cüt sinir düyünü və onlardan bədən boyu uzanan sinir sütunlarından ibarətdir, hermafrodit heyvanlardır. Əksəriyyəti heyvanlarda və insanda parazitlik edir, lakin sərbəst yaşayan növləri də çoxdur. Bu canlının bədən boşluğunda hər hansı bir örtücü təbəqə və ya maye yoxdur. Həzm sisteminə açılan bir ağıza sahibdirlər.

Əsas məqalə: İnsanda qan dövranları
 • Böyük qan dövranı - bu qan dövranı ürəyin sol mədəciyindən aorta damarı ilə başlayır. Sol əyriliyindən ayrılan yuxu və körpücükaltı arteriyaları ilə baş beyni, boynu və kürək nahiyəsini qanla əhatə edir. Elə həmin nahiyədən ürəyin özünü qidalandıran tac arteriyası çıxır. Sonra isə aşağı enərək kiçik və böyük arteriyalara şaxələnməklə qarın boşluğu və kiçik çanaqdakı daxili orqanları, gövdədəki toxuma və üzvləri, eləcə də aşağı ətrafları əhatə edərək qida maddələrini, suyu, hormonları, oksigen və s. çatdırır. Toxuma və üzvlərdə maddələr və qazlar mübadiləsi getdikdən sonra qan kapilyarlardan vena damarlarına keçərək aşağı və yuxarı boş venalarla ürəyin sağ qulaqcığına daxil olur. Beləliklə, qanın sol mədəcikdən çıxıb bədənin bütün arteriyaları, kapilyarları və venaları ilə sağ qulaqcığına qədər keçdiyi yola böyük qan dövranı deyilir. Karbon qazı ilə zəngin olan bu qan ürəyin sağ qulaqcığından sağ mədəciyinə tökülür ki, oradan da kiçik qan dövranı başlayır.
 • Kiçik qan dövranı - bu qan dövranı ürəyin sağ mədəciyindən ağciyər arteriyaları ilə başlayır. Ağciyər arteriyalarının belə adlanmasına baxmayaraq, özləri ilə ağciyərlərə çirkli qan, yəni karbon qazı ilə zəngin qan aparılır. Ağciyər alveollarının kapilyarlarında qaz mübadiləsi gedir. Osmos-diffuziya qanunu kapillyarlarna uyğun olaraq alveollardakı oksigen (21% olur) kapilyarlardakı (16-17%) karbon qazı alveol boşluğuna keçir. Qaz mübadiləsi başa çatdıqdan sonra oksigenlə zəngin olan ağciyər venaları (4 ədəd olur) ilə geri qayıdaraq ürəyin sol qulaqcığına tökülür. Beləliklə, qanın sağ mədəciyindən çıxıb, ağciyər arteriyalarını, kapilyarlarını və venalarını dolanaraq ürəyin sol qulaqcığına qədər keçdiyi yola kiçik qan dövranı deyilir.

Qanın damarlarda hərəkəti Fransız alimi Jan Mari Lui Pauzeylin təklif etdiyi hidrodinamika qanununa uyğundur. Bu qanuna görə borulardakı mayenin hərəkəti oradakı mövcud təzyiqlə və mayenin hərəkətinə qarşı olan əks müqavimət qüvvəsi ilə müəyyənləşir. Bunlardan birincisinin artıb-azalması mayenin hərəkətinə analoji təsir edir, hidravlik müqavimət isə mayenin hərəkət sürətini azaldır. Bu da xüsusi düsturla hesablanır:

Q = P 2 P 1 P r {\displaystyle Q={P2-P1 \over Pr}}

Burada:

 • Q {\displaystyle Q} - mayenin həcmi;
 • P 1 {\displaystyle P1} - borunun yuxarı hissəsindəki təzyiq;
 • P 2 {\displaystyle P2} - borunun sonunda yaranan təzyiq;
 • P r {\displaystyle Pr} - hidravlik müqavimətdir.
Əsas məqalə: Ürək

Ürək - ürək əzələsi olaraq bilinən xüsusi bir tip cizgili əzələdən meydana gəlmiş özbaşına sıxılma xüsusiyyətinə sahib qüvvətli bir nasosdur. döş qəfəsində yerləşən, təxminən aid olduğu insanın yumruğu böyüklüyündə əzələvi üzv. Ürəkətrafı ciblərlə – ürək kisəsilə əhatə olunmuşdur. Ürək kisəsinin daxilində bir neçə millilitr həcmində qan plazması xassəli maye vardır ki, bu da ürək işlərkən onun ətraf toxumalarla sürtünməsinin qarşısını alır. Ürək qanın damarlarda cərəyanını təmin edir. Onun işi əsasən mexaniki hadisə olub, sorma və itələmə hərəkətlərindən ibarətdir. Qan dövranı sistemində hərəkətverici qüvvə olan ürək daim arteriyalara qan vurmaq funksiyası daşıyır. Ürəyin forması yaş, cins, bədən quruluşu, sağlamlıq və patologiya kimi amillərdən asılıdır. Maddələr mübadiləsi fəaliyyətləri nəticəsində ibarət olan artıq məhsulların da bədəndən uzaqlaşdırılması, bədən istiliyinin təşkil edilməsi, turşu-əsas tarazlığının qorunması, hormonlar və fermentlərin bədənin lazımlı bölgələrinə daşınması lazımdır. Bütün bu əməliyyatları ürək və damarlardan ibarət olan qan dövranı sistemi yerinə yetirir.

Ürək-damar sistemi fəaliyyətinin tənzim olunması - İlk dəfə olaraq Veber qardaşları 1845-ci ildə tədqiqatlarla müəyyənləşdirdilər ki, uzunsov beyində yerləşən azan sinir düyününün qıcıqlandırılması ürəyin fəaliyyətinə müxtəlif cür təsir edir. Azan sinir cütdür, bu sinirin sağ lifləri ürəyin sinoatriol düyününə, sol lifləri isə atrioventikulyar düyününə gəlib çatır. Sonralar müəyyənləşdirildi ki, ürəyin fəaliyyətinə azan sinirlə yanaşı, onurğa beynindən çıxan simpatik sinirlər də təsir göstərir. Azan siniri ürəyin fəaliyyətinə tormozlayıcı, simpatik sinir impulsları isə qüvvətləndirici təsir göstərir. Qan damarlarının mənfəzinin dəyişməsi simpatik sinir impulsları hesabına olur. Lakin ürəyin işi, eləcə də qan damarları mənfəzinin dəyişməsi orqan və toxumalarda oksigen və qida maddələrinə olan tələbatından asılı olaraq dəyişə bilir. Mühit dəyişmələrinə qarşı ürək-damar sisteminin qazandığı belə uyğunlaşma əlaməti bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə fəaliyyət göstərən sinir və humoral yolla tənzim olunur. Ürək və qan damarlarının fəaliyyətinə təsir edən sinir impulsları mərkəzdən qaçan sinirlərlə üzvlərə gəlir. Hissi sinirlərin ucları hər hansı bir amilin təsirindən qıcıqlanarsa, onda reflektoru yolla ürəyin fəaliyyəti dəyişir. İsti, soyuq, iynə və qıcıqlandırıcılar mərkəzəqaçan sinirlərin reseptorlarına təsir göstərmək mərkəzi sinir sisteminə ötürülür, oradan isə azan və simpatik sinirlərlə ürəyə və damarlara çatdırılır. Ürəyin fəaliyyətini tənzim edən neyron yığımları təkcə uzunsov və onurğa beynində deyil, həm də baş beyin yarımkürələrinin qabığında, hipatalomusda və beyincikdə rast gəlinir. Ağrı hissələri ürəyin döyüntülərini artırır. Xəstələnmələr zamanı uşağa iynə vurularsa, ağxalatlı həkim gördükdə belə uşaqda şərti reflektoru yolla ürək döyünməsi artacaq. Belə hallarda idmançılarda startdan əvvəl və tələbələrdə imtahandan qabaq təsadüf olunur.

Azan sinirlər mərkəzi simpatik sinirlərdən fərqli olaraq daimi oyanıqlıq vəziyyətində olur. Oyanıqlıq vəziyyəti böyrəküstü vəzin ifraz etdiyi adrenalin hormonunun və qanın tərkibindıki kalsium ionlarının təsiri ilə saxlanılır. Ürək və damarların fəaliyyətinə sinirlərlə yanaşı daxili sekresiya vəzilərinin ifraz etdiyi bioloji fəal maddələr-hormonlar və digər duzlar da təsir göstərir. Hormonlar tənzimdə xüsusi yeri böyrəküstü vəzin ifraz etdiyi adrenalin tutur. adrenalin ürək fəaliyyətini artırır, qan damarlarını daraldır. Parasimpatik sinirlərin uclarında sintez olunan asetilxolin qan damarlarının keçiriciliyini artırır, ürək fəaliyyətini isə zəiflədir. Qanda kalium ionlarının miqdarının artması ürəyə tormozlayıcı, kalsium ionları miqdarının artması isə ürək fəaliyyətinin artmasına təsir göstərir.

Ürək-damar sisteminin Maqnet-rezonans müayinə üsulu: anqioqrafiya (sxematik təsvir)
Uilyam Harveyin "Heyvanlarda ürəyin və qanın hərəkətinin anatomik tədqiqatı" kitabından illüstrasiya

İnsan rüşeyminin 3-4 həftəliyində ürək 2 endotelial boru şəklində əmələ gəlir, sonra isə bu borular birləşərək 2 kameralı ürəyə çevrilir. İnkişafın 6-cı həftəsində qulaqcıq arakəsmə ilə sağ və sol kameralara ayrılır ki, 2 aylıqda da mədəcik 2 hissəyə bölünür. Ürəkdə gedən bu proseslər damarların defferensiyasına səbəb olur, yəni artıq bu dövrdə açciyər arteriyasını birləşdirən bir damar olur ki, buna da botal axırı deyilir. Bu axırın embrial inkişaf dövründə mühüm fizioloji əhəmiyyəti var. Körpə doğulduqdan sonra kiçik qan dövranın funksional fəallığı ilə əlaqədar olaraq botal axırı tədricən öz əhəmiyyətini itirir və nəhayət bir yaşa çatanadək tamamilə tutulur. Anabətn dövründə ürəyin sağ qulaqcığı ilə sol qulaqcığı arasında oval dəlik olur ki, bu da qanın sağ qulaqcığından sol qulaqcığına keçməsinə şərait yaradır. Həmin dövrdə ürəyin mədəcikləri nisbətən zəif inkişaf edir. Uşaq doğulduqdan sonra qulaqcıqlar arasındakı dəlik fizioloji əhəmiyyətini itirir və 5-7 aylığında tamamilə bağlanır. Embrional inkişaf dövründə ürək kütləsinin artması da maraq dogurur. Rüşeymin ümumi kütləsi 1q olduqda ürəyin kütləsi 10 mq olur, uşaq anadan olduqda isə ürəyin kütləsi 20 mq-a bərabər olur, uzunluğu 3,3 sm-ə, eni 3,2 sm-ə yaxın olur.

Ürəyin ayrı-ayrı kameralarının postnatal inkişafı müxtəlifdir. Anadan olandan sonra birinci il qulaqcıqların böyüməsi mədəciklərin böyüməsindən üstün olur, sonra isə onlar eyni səviyyədə böyüyürlər, 10 yaşdan sonra isə mədəciklərin böyüməsi qulaqcıqların böyüməsindən daha intensiv gedir. Ürəyin kütləsi yaşla əlaqədar olaraq dəyişir. Bu göstərici uşaqlarda (0,63-0,80%), yaşlılarda (0,48-52%) nicbətən çox olur. Təzə doğulmuş oğlan uşaqlarında ürəyin kütləsi qızlara nisbətən çox olur, 12-13 yaşında, əksinə olur. 16 yaşından başlayaraq oğlanlarda ürəyin kütləsinin artımı müşahidə olunur. Rüşeym dövründə qanın və qan damarlarının inkişafı lakinar və plasentar mərhələləri keçirir. Embrionun ilkin inkişafında qan xüsusi lekunlar şəklində əmələ gəlir. İnkişafın 2-ci aylığından isə döldə plasentar qan dövranı başlayır və anadan olana qədər bu dövran dəyişmir.

Plasentardan dölə göbək venası, döldən plasentaya isə cüt göbək arteriyası gəlir. bu damarlardan birləşərək göbək çiyəsini əmələ gətirir, o isə göbək nahiyəsindən başlayır və plasentaya qədər uzanır. Hamiləliyin axırında göbək çiyəsinin uzunluğu 50-60 sm-ə çatır. Dölün qanının oksigenlə zənginləşməsi, karbon qazından azad olması plasentada baş verir. Ancaq dölün toxumaları qanla təmin olunur.

Plasentadan arterial qan göbək venası ilə dölün orqanizmə daxil olur. göbək venası qaraciyərə yaxınlaşanda 2 şaxəyə ayrılır. Bunlardan biri vena axarı şəklində aşağı baş venaya, digəri isə qapı venasına açılır. Burda arterial qan venoz qanla qarışır və qaraciyər venası vasitəsilə aşağı-boş venaya tökülür. Beləliklə aşağı boş venada ilk dəfə olaraq venoz qan arterial qanla qarışır. Aşağı boş vena vasitəsilə qarışıq qan dölün ürəyinin sağ qulaqcığına həm də yuxarı baş vena ilə venoz qan gəlir və qan 2-ci dəfə qeyri-bərabər qarışır. Nisbətən arterial qan sağ qulaqcıqdan sol qulaqcığa oval dəliklə daxil olur, sonra mədəciyə tökülür, ordan isə ortaya vurulur.

Sağ qulaqcıqdakı çirkli venoz qan ürəyin qığılması nəticəsində sağ mədəciyə, ordan isə ağciyər arteriyalarına qovulur. Qeyd etməliyik ki, ağciyərə qanın çoz cüzi hissəsi gedir və 4 ədəd ağciyər venası vasitəsilə ürəyin sol qulaqcığına qayıdır. Ağciyərlər embrional inkişaf dövründə fəaliyyət göstərmir. Dölün ağciyər arteriyası enli arterial axarla (botal axarı) aorta ilə birləşmişdir. Sağ mədəcikdən vurulan qanın əsas kütləsi həmin axarla böyük qan dövranına vurulur ki, orda da qan 3-cü dəfə qarışır. Qarışıq qan böyük qan dövranı ilə orqan və toxumalara çatdırılaraq qida maddələrini və oksigeni verir, karbon qazı və maddələr mübadiləsinin artıq məhsulları ilə zəngin qan isə göbək arteriyası ilə plasentaya qayıdır. Göründüyü kimi hər 2 mədəcik qanı böyük qan dövranına vurur. Arterial qan ancaq göbək venası və vena axarı ilə axır. Dölün bütün arteriyalarında isə qarışıq qan axır. Uşaq dünyaya gəldiyi andan başlayaraq plasentar qan dövranı dayanır, göbək çiyəsinin kəsilməsi ana ilə dölarasındakı əlaqəni pozur. İlk qan ağciyər açılır, qan ağciyər arteriyası ilə həmin yerə vurulur.

 • İstiqanlı heyvanlarla soyuqqanlı heyvanların qan dövranlarında fərq ondadir ki, birincilərin ürəyi dörd kameradan ibarət olduğu üçün venoz qan ilə arterial qan bir-birinə qovuşmur. Soyuqqanlı heyvanların ürəkləri iki (balıqlarda) və üç kameralı (suda-quruda yaşayanlarda) olduğuna görə burada venoz qan ilə arterial qan bi-birinə qovuşur.
 • Timsahların ürəkləri dörd kameradan ibarət olmağına baxmayaraq onlar da soyuqqanlı heyvanlara aiddirlər. Səbəb qulaqcıqlararası çəpərdəki oval pəncərənin və aorta qövsü ilə ağciyər kötüyü arasındaki Botal axacağın açıq olmasıdır.
 • Anabətnindəki uşağın qan dövranı timsahın qan dövranı ilə tam oxşardır. Səbəb anabətnindəki uşağın ürəyinin, qulaqcıqlararası çəpərindəki oval pəncərənin və aorta qövsü ilə ağciyər kötüyü arasındaki Botal axacağın açıq olmasıdır.
 • Qalen iddia edirdi ki, ürək özü qanı istehsal edir. Ancaq 1616-cı ildə Uilyam Xarvisinin qan dövranı sisteminin açılışı göstərdi ki, orqanizmdə qanın məhdudlaşdırılmış miqdarı mövcuddur və o bədəndə dövran edir.
 • Klarnet dinləmək qan dövranını tənzimləyir.
 • Кровообращение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Лищук В.А. Математическая теория кровообращения. — 1991.
 • И. П. Павлов «Лекции по физиологии кровообращения 1912—1913 г.г.». «Познавательная книга плюс», 2002.
 • Neil A. Campbell, Jane B. Reece: Biologie. 6. aktualisierte Auflage. Pearson Studium, München u. a. 2006, ISBN 3-8273-7180-5.
 • Uwe Gille: Herz-Kreislauf- und Abwehrsystem, Angiologia. In: Franz-Viktor Salomon u. a. (Hrsg.): Anatomie für die Tiermedizin. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Enke-Verlag, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8304-1075-1, S. 404–463.
 • J. R. Levick: Physiologie des Herz-Kreislauf-Systems. Barth Heidelberg u. a. 1998, ISBN 3-8252-8129-9 (UTB 8129).
 • Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos: Taschenatlas der Physiologie. Thieme, Stuttgart 2003, ISBN 3-13-567706-0.
 • Ganong, William F.: Az orvosi élettan alapjai (Medicina Kiadó 1990) ISBN 963-241-783-6.
 • Ormai S.: Élettan-kórélettan (Semmelweis Kiadó, 1999) ISBN 963-9214-04-3.
 • Pesthy G.-Nácsa K.: Orvosi tanácsok otthonra (Reader's Digest, 1995) ISBN 963-8475-03-X.
 • Szentágothai János-Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia (Semmelwis, Bp. 1994) ISBN 963-8154-37-3.
 • Went István: Élettan (Medicina Kiadó 1962).
 • Mario Mattioli, La scoperta della circolazione del sangue, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli 1972.
 • Ganong, Fisiologia medica, Piccin Nuova Libraria, Padova 2006, ISBN 88-299-1782-6.
 • Уиггерс К., Динамика кровообращения, пер. с англ., М., 1957.
 • Савицкий Н. Н., Биофизические основы кровообращения и клинические методы изучения гемодинамики, 2 изд., Л., 1963.
 • Хаютин В. М., Сосудо-двигательные рефлексы, М., 1964.
 • Парин В. В., Меерсон Ф. З., Очерки клинической физиологии кровообращения, 2 изд., М., 1965;
 • Гаитон А., Физиология кровообращения. Минутный объем сердца и его регуляция, пер. с англ., М., 1969;
 • Адольф Э., Развитие физиологических регуляций, пер. с англ., М., 1971
 • Г. М. Чайченко, В. О. Цибенко, В. Д. Сокур. Фізіологія людини і тварин. Київ. 1998.
 1. Bəzi alimlər hesab edirlər ki, ingilis həkimi və botaniki Uilyam Harveydən öncə qan dövranını XVI əsrdə yaşamış italyan həkimi və botaniki Andrea Çezalpino izah etmişdir. Ərəb alimləri isə qan dövranının 1242-ci ildə məhz İran alimi İbn Nəfis tərəfindən kəşf edildiyini iddia edirlər
 2. François Boustani, La Circulation du sang: entre Orient et Occident : l’histoire d’une découverte, Philippe Rey, 2007.
 3. 2011-cu il. "Həqiqət üçün sevgi" , "Navarra Universiteti" illüstrasiya
 4. 2017-02-21 at the Wayback Machine Study with graphical proof on the Manuscript of Paris and many other manuscripts and new works by Servetus
 5. . 2011-07-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2012-09-09.
 6. . 2012-01-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2012-09-09.
 7. . 2012-11-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2012-09-09.
 8. Biología: la vida en la tierra Escrito por Gerald Audesirk, Teresa Audesirk, Bruce E. Byerspag, p. 550.
 9. . 2006-05-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2012-09-09.
 10. . 2006-05-29 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2012-09-09.
 11. Reiber C. L. & McGaw I. J. (2009). "A Review of the "Open" and "Closed" Circulatory Systems: New Terminology for Complex Invertebrate Circulatory Systems in Light of Current Findings".
 12. Michael Kent, Advanced Biology, Oxford University Press, 2000. - The Cardiovascular System, s. 119
 13. Peter E. Pormann and E. Savage Smith, Medieval Islamic medicine Georgetown University, Washington DC, 2007, p. 48.
 14. KARDONG, Kenneth V. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution. 5. vyd. [s.l.] : The McGraw−Hill Companies, 2009.
 15. LINZEY, Donald W., et al. Vertebrate Biology. [s.l.] : The McGraw−Hill Companies, 2003.
 16. SADLER, Thomas W.. Langman's Medical Embryology. [s.l.] : Lippincott Williams & Wilkins, 2009. S. 73.
 17. Bailey, Regina. .
 18. 2011-07-28 at the Wayback Machine, a comprehensive overview
 19. 2012-01-12 at the Wayback Machine An interactive website
 20. . 2017-02-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2012-09-09.
 21. . 2013-09-03 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2012-10-28.
 22. . 2016-03-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:2012-10-28.
Vikianbarda Qan dövranı ilə əlaqəli mediafayllar var.

Qan dövranı
dövranı, məqalənin, bəzi, məlumatlarının, mənbəsi, göstərilməmişdir, daha, ətraflı, məlumat, üçün, məqalənin, müzakirə, səhifəsinə, baxa, məqaləyə, uyğun, formada, mənbələr, əlavə, edib, vikipediyanı, zənginləşdirə, bilərsiniz, avqust, 2021, sirkulyasiya, sist. Qan dovrani Dil Izle Redakte Bu meqalenin bezi melumatlarinin menbesi gosterilmemisdir Daha etrafli melumat ucun meqalenin muzakire sehifesine baxa ve meqaleye uygun formada menbeler elave edib Vikipediyani zenginlesdire bilersiniz avqust 2021 Qan dovrani ve ya sirkulyasiya sistemi orqanizmde qanin hereketidir Ureyin yigilmasi ile qan urekden damarlara qovulmaga baslayir Qan dovraninda oksigenle zengin arterial qan sol medecikden aorta ve arteriyalar vasitesile beden uzvlerine dasinaraq kapilyarlar vasitesile toxumalara daxil olur buradan da toxumalarda toplanan karbon qazi ile zenginlesmis venoz qan toplayici venalarla asagi ve yuxari bos venalara kecerek ureyin sag qulaqcigina daxil olmus olur Qan dovrani kicik qan dovrani ve boyuk qan dovrani olmaqla iki yere ayrilir Ureyin sag kameralarina gelen tund qirmizi rengli qan oksigensizdir Hemin qan bu defe sag medecikden agciyerlere qovularaq alveolalardaki kapilyar tordan kecerek oksigenle zenginlesdikden sonra yigici agciyer venalari vasitesile ureyin sol sobesine donur belece qan yeniden alqirmizi rengini almis olur Ureyin sag sobesinden baslayaraq agciyerlerden kecmekle sol sobede biten qan dovrani kicik qan dovrani adlanir Al qirmizi yeni oksigenle zenginlesmis arterial qan ureyin sol sobesine geldikden sonra boyuk bir tezyiqle aortaya ve periferik arteriyalara qovulur Getdikce naziklesen bu qan damarlari sonda kapilyar damarlara kecir Belelikle oksigen huceyrelere neql edilmis olunur Bu merhelede qan yeniden oksigenini itirib al qirmizidan tund qirmiziya cevrilir Huceyrelerde geden maddeler mubadilesinden hasil olan karbon qazi kapilyar torunda qana yuklenerek yigici venalarla toplanaraq eyni sekilde kicikden boyuye dogru oturulur Sonra ureyin sag qulaqcigina ve medeciyine catir oradan da karbon qazindan temizlenmek ve oksigenle zenginlesmek ucun agciyer arteriyasi vasitesile agciyerlere qovulur Belelikle qan insan bedeninde sirkulyasiya daha dogrusu hereket edir 1 Ureyin sol sobesinden baslayaraq uzv ve toxumalardan kecmekle sag sobede biten qan dovrani boyuk qan dovrani adlanir Qan dovraniInsanda qan dovraninin sxemiLatinca Systema cardiovasculareQrey subyekt 250 1197baxmuzakireredakte Qan dovrani baslangici ve sonu urekde olan qan damarlari yoludur Qan orqanizmde oz hereketini boyuk ve kicik qan dovrani ile basa catdirir Boyuk qan dovrani sol medecikden baslayib sag urek qulaqciginda qurtarir 2 Kicik qan dovrani ise sag medecikden baslayib sol urek qulaqciginda bitir Qanin damarlarda hereketi muxtelifdir Qan tezyiqi butun damarlarda eyni deyil Kicik menfezli arteriyalarda tezyiq 80 85 mm e arteriyalarda 30 35 mm e kapilyarlarda ise 10 15 mm e beraber olur Her defe ureyin sol medeciyinde yigilan qan mueyyen tezyiqle aortaya vurulur Bu zaman aorta ve arteriyalarin divarlari ritmik reqsi hereket edir ki buna da nebz deyilir Her nebz ureyin medeciyinin bir yigilmasina uygundur ve onu arteriya damarlarinin beden sethine cixan yerlerinde bileyin iceri terefinde gicgahlarda boyun yanlarinda ve s musahide etmek olar Qanin damarlarda hereket sureti nebz dalgalarinin hereket suretine uygun gelmir Eger aortada qanin hereket sureti 0 3 0 5 m saniyeye beraberdirse nebz dalgalarinin sureti iri aortada 6 9 5 m saniyeye catir 3 Qan dovraninin dayandigi an oksigenin agciyerlerden huceyreye dasinmasi da dayanmis olur Qan dovraninin pozulmasi qan ve qirmizi qan huceyresi itkisi qanaxma ciddi qansizliq qan damarlarinin uygunlasmazligi ve ya tixanmasi halinda sok ureyin qani qovma gucunun dayanmasi ve ya qeyri kafiliyi urek dayanmasi kimi hallar buna misal ola biler Qan dovraninin pozgunluqlari bir nece deqiqede insana olum getire biler Bedende qan dovraninin normal islememesinin ilk elametleri bas gicellenmeleri cetin gorme unutqanliq kimi elametler sayilir Xususile xestenin ayaqda oldugu zamanda bu proses daha goze carpir Cunki qan oz agirligi ile yerin cazibe quvvesi uzunden beyinden uzaqlasir Bu sebeble xesteni derhal kurek uste yere yatirtmaq asagi etraflara bir qeder yuxari veziyyet vermekle beyninin yeniden qanla techizatini temin etmek lazimdir Mundericat 1 Tarixi 2 Aciq qan dovrani 3 Qapali qan dovrani 4 Onurgasizlarda qan dovrani 5 Onurgalilarda qan dovrani 6 Qan dovraninin olmamasi 7 Insanda qan dovranlari 8 Qanin damarlarda hereketi 9 Urek 10 Urek damar sistemi 11 Qan dovraninin yas xususiyyetleri 12 Maraqli faktlar 13 Hemcinin bax 14 Menbeler 15 Edebiyyat 16 Istinadlar 17 Xarici kecidlerTarixi Redakte Uilyam Harvey Marcello Malpigi Uilyam Harvey qan dovraninin ve ureyin funksiyasinin ilk defe izahini veren meshur ingilis hekimidir 4 Harveyin Heyvanlarda ureyin ve qanin hereketinin anatomik tedqiqati lat Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus adli kitabi haqli olaraq fiziologiya tarixinde en lazimli kitab sayilir Harvey bu kitabi duz 13 ile islemisdir 5 Hazirda bizim malik oldugumuz qan dovrani haqqinda sade ve aydin tesevvurumuze gore Harveyin nezeriyyesine borcluyuq Bele ki bize bele adi gorunen melumatlar Harveye qederki bioloqlara aydin deyildir Onlarin urek ve qan damarlari haqqinda tesevvurleri tam basqa idi 1 Aristotel ve Qalen nezeriyyelerine gore qida qaraciyerde qana cevrilir ve venalar vasitesile orqanlara dasinir 2 urek qani qizdirir 3 arteriyalar hava ile doludur 4 urek heyat ruhu istehsal edir 5 arteriya ve venalar qanla dolub bosalaraq bir defe urek istiqametine ikinci defe ise eks istaqametde hereketde olur Meshur hekim Qalen coxlu sayda meyitlerin yarilmasinda sexsen istirakina baxmayaraq hec tesevvurune de getire bilmirdi ki qan cereyan edir Bunu hec biologiya ile derinden maraqlanmis Arximed de tesevvur ede bilmirdi Hetta Harveyin kitabi isiq uzu gorenden sonra da bir cox alimler hekimler onun bu ideyasina subhe ile yanasirdilar ve inana bilmirdiler ki qan insan bedeninde daim qapali sistemde cereyan edir ve urek bu cereyani enerji ile temin edir 3 6 7 Harvey ilk defe olaraq qanin cereyanini sade riyazi hesablama ile izah etmisdir O gosterirdi ki urek her vurgusunda 2 unsiya qan vurur Nezere alsaq ki her deqiqede urek 72 defe vurur onda netice etibari ile her saatda urek 540 funt qani aortaya vurur Bu eded insanin oz cekisinden ve malik oldugu qanin kutlesinden qat qat coxdur Bununla Harvey goserirdi ki eyni hecmli qan daim urek vasitesile cereyan edir O bu qenaete 10 il erzinde apardigi eksperimentlerin ve davamli musahidelerin sayesinde gelmisdir Harvey oz kitabinda aydin sekilde gosterirdi ki arteriya vasitesile qan urekden cixir ve venalar vasitesile ureye qayidir 8 9 10 Harveyin Heyvanlarda ureyin ve qanin hereketinin anatomik tedqiqati kitabi 1628 ci ilde derc edilmisdir Meshur italyan hekimi ve bioloqu Marcello Malpigi mehz hemin ilde anadan olmusdur Malpigi Harveyin derc etdiyi Heyvanlarda ureyin ve qanin hereketinin anatomik tedqiqati kitabindan 50 il sonra mikroskopun komeyi ile agciyer kapilyarlarini musahide ederek Uilyam Harveyin izahini vere bilmediyi vena ve arteriya arasindaki elaqenin dalagin limfa duyunlerinin qan cisimciklerinin dilin dad memeciklerinin qurulusunun tesvirini vermisdir Marcello Malpigi terefinden kesf edilmis orqan ve strukturlar onun serefine adlandirilmisdir Uzun muddetden sonra ingilis kimyaci ve botaniki Stiven Heylz 1677 1761 ilk defe olaraq arterial ve venoz qandaki tezyiqi olcerek insanin bedinindeki qan dovranin ilk sxemlerinden birini hazirlamisdir 11 12 13 Aciq qan dovrani RedakteBu tip dovran sistemi molyusklar ve bugumayaqlilar kimi onurgasizlarin boyuk bir qismine aiddir Onurgasizlarin ekseriyyetinin bedeninde sirkulyasiya eden hemolimfa adlanan maye vardir Heyvanlar hereket ederken yaranan ezele hereketlerini hemolimfa temin edir Lakin maye axisinin bir hisseden digerine istiqametlendirilmesi mehduddur Urek bosaldiginda qan aciq mesameler vasitesile ureye geri donur Hemolimfa bedenin icini hemosol tamamile ehate edir ve butun huceyrelere sarilir Hemolimfa su duzlar ve orqanik murekkeblerden meydana gelir Ilk oksigen dasiyici molekul ise hemosiyanindir Hemosiyaninde kapilyar damarlar yoxdur Ayrica hemosit olaraq adlandirilan huceyreler vardir ki bunlar hemolimfada musteqil bir sekilde sirkulyasiya edir ve antropod immunitet sisteminde rol alirlar Aciq qan dovrani derisi tikanlilarda deniz sabalidi deniz ulduzu ve s oynaq qiclilarda horumcek ari agcaqanad ve s ve yumsaq bedenli onurgasizlarda deniz anasi ve s rast gelinir Qapali qan dovrani RedakteQapali qan dovrani sisteminin ana strukturlari urek qan ve qan damarlaridir Butun onurgalilarin ve halqali soxulcanlar Analida filimi ile basiayaqlilarin Cephalopoda sinifi dovran sistemleri baglidir yeni qan qan damarlarindan ibaret olan sistemden cixmayaraq bu damarlar sisteminin icinde gezir Qan damarlari arteriya kapilyar damar ve venalardan meydana gelir Arteriyalar oksigenlesmis qani toxumlara dasiyarken venalar oksigenlesmemis qani ureye geri dasiyar Qan arteriyalardan venalara kapilyar damarlar yoluyla kecer ki kapilyar damarlar en ince ve en coxsayli qan damarlaridir Qan damarlari genislenerek vazodilasion ve ya daralaraq vazokonstriksion qanin lazimli bolgelere istiqametlendirilmesini temin ede biler Meselen six mesq esnasinda qan bagirsaqlardan o anda six bir sekilde qida ve oksigene ehtiyaci olan skelet ezelelerine istiqametlendirile biler Memelilerin dovran sistemlerinde qan bir tam dovranda urekden iki defe kecir Pulmoner dovran yeni kicik qan dovrani qani urek ile agciyer arasinda dasiyir sistemik dovran yeni boyuk qan dovrani da qani urek ile bedenin diger hisseleri arasinda dasiyir Baliqlarin dovran sistemlerinde ise qan bir tam dovranda urekden bir defe kecir Qan urekden qelsemelere urek nasosu ile vurulur ve sonra bedenin qalan hissesine axir Qan qelsemeleri terk etdikden sonra tezyiqi boyuk nisbetde dusur bu sebeble memelilerin dovran sistemine nisbetle heyati orqanlara qan axisi hem daha yavas hem de daha az tezyiqlidir Bu tip bir dovran sistemi memelilere uygun deyil cunki bu qeder asagi tezyiqde boyrekler tesirli sekilde isleye bilmir Qapali qan dovrani qanin urek ve damarlar sistemiyle isidir Qapali qan dovrani ilk defe torpaq soxulcaninda tapilmisdir Onurgalilarin hamisinda qapali qan dovrani vardir Baliqlarda urek 2 qurbagada ise 3 kameralidir ve onlarin bedenlerinde cirkli qan dovran edir Surunenlerde urek 3 kameralidir ve urek qarinciginda yarim perde vardir Timsahlarda perde tamdir cirkli ve temiz qan Panizza adi verilen bir kanalda qarisir Onurgasizlarda qan dovrani RedakteDaha primitiv canlilardaki dovranin tipik numunesi sungerler ve Dalayicilardaki dovrandir Bu canlilarin icinde yasadiqlari su beden huceyresindeki deliklerden orta bosluga dogru cekiler Suyun axisi kirpikciklerin nizamli hereketleriyle davam etdiriler ve suyun bosaldam deliyi osculum adi verilen delikden yuxari dogru dovrani temin ediler Bu cur dovran beden huceyrelerinin icinde uzdukleri mayenin oksigen ve qida maddelerinin tukenmeyeceyi bir sekilde yeniden dolmasini temin eder Daha yuksek derecede inkisaf etmis canlilarda yosun heyvanlarinda barama qurdlarinda ve tekerli qurdlarda mayeler primitiv orta bosluq psodosolom icinde umumiyyetle beden hereketleriyle hereket etdiriler Bezi primitiv yumsaq bedenli onurgalilarda orta bosluq gercek ureyin bir on qaralamasi sayila bilecek urek perdesi boslugu olaraq funksiya gorer Bu bosluq kanallar vasitesile boyreklere baglidir Bugumayaqlilarin coxunda derililerde ve bir cox yumsaq bedenli onurgalilarda hemolimfa primitiv qan damarlarin ve xususilesmis bir dovran orqani olan hemositin icine nasosla vuran inkisaf etmis bir urek vardir Bu canlilarda hemolimfa toxu bosluqlarina kecib sonra genislemis bosluqlarin sinuslar icinden ureye donur Bu cur inkisafin son merhelesi Derisitikanlilar zeliler soxulcanlar cox tukluler ve yumsaq bedenli onurgalilarda gorulen qapali dovran sistemidir Qapali dovran sistemlerinde dasinma muhiti onurgasizlardaki hemolimfa kimi tam bir bagli dovre meydana getiren xususilesmis damarlarla mehduddur Onurgasizlarin urekleri muxtelif hereketlerle is goren sade damarlardan sixilici ezeleleri olan oz bosluqlari icinde tezyiq yaradan gercek ureklere qeder deyiser Onurgasizlarin bele dovran sistemleri ustunde ehemiyyetli olcude bir yoxlamalari vardir bu sistemlerdeki tezyiq ve maye axisi olcumleri herekete etraf istiliyine ve s tesirlere olduqca boyuk bir uygunlasma oldugunu ortaya qoymaqdadir Onurgalilarda qan dovrani Redakte Baliqlarda qan dovrani qirmizi oksigenle zenginlesmis goy venoz qan Onurgalilar qapali bir dovran sistemleri olmasiyla secilirler bu sistemlerin en inkisaf etmis olani insanin temsil etdiyi yuksek derecede inkisaf etmis primatlardadir Onurgalilardaki bagli sistemler strukturdan struktura ehemiyyetli olcude deyiser bezileri tek bir sistem halinda birlesmis teneffus orqanlariyla ve umumi beden toxumalariyla teskil edilmisdir Diger onurgalilarda qan urekden cut kecis eder birinci kecisde qani teneffus orqanlarina qelsemelere ve ya agciyerlere ikincisinde de bedenin o biri toxumalarina dasiyar Onurgalilarin ekseriyyetinde Klorokruorinler demirli porfirinle birlesmis piqment hemoeritrinler demirli amma porfirinle birlesmeyen piqment ve ya hemosiyanin misli bir teneffus piqmenti ehtiva eden dovran mayeleri olur Butun bu piqmentler dovrandaki mayenin oksigen dasima qabiliyyetini artirar Onurgalilarda qan son derece tesirli bir oksigen dasima vasitesi olan ve bir zulala qlobin bagli demir porfirinden ibaret olan hemoqlobin ehtiva eder Bezi onurgasizlarda da hemoqlobin olmaqla yanasi bu hemoqlobin umumiyyetle dovran ve ya solom mayesinde cozunmus veziyyetdedir Yuksek derecede inkisaf etmis onurgasizlarda derisi tikanlilar ve daha yuksek inkisaf etmis onurgasizlar hemoqlobin xususi qan huceyreleri icinde olar Onurgalilarda ise bu cur huceyreler icinde hemoqlobin vardir Baliqlarda qelseme oldugu halda dovran umumi qurulusa xeberdar edir Yuvarlaq agizlilarda ve kepeneklerde urek qani qelsemelere iteleyer sonra kurek aortasi vasitesile bedenin geri qalan hisselerine paylayar Bu primitiv heyvanlarda bele baslica qan damarlari ustunde nisbeten irelilemis bir yoxlama vardir ve urek semeresi mesqin getirdiyi ehtiyac duymalara gore nizamlanir Bezi primitiv onurgalilarda Yastiqelsemeliler ve yuvarlaq agizlilar ureyin icinde yeniden dolmasina komek eden bir menfi tezyiq meydana geler Sumuklu baliqlarda bu cur bir dolus desteyi yoxdur Bezi yuvarlaq agizlilarda mayeni yari aciq bosluqlara sinuslar hereket etdirmeye komekci ikinci urekler tapilar Ikiyasayislilarda ve surunenlerde urek uc otaqciqlidir amma axis nizami ureyin iki ayri nasos kimi tesirli funksiya gormesine imkan verer k sekilde dayanar Insanda qan dovrani sistemi iki agciyer dovrani kicik dovran ve boyuk sistem qan dovrani formasinda teskilatlanmisdir Her dovranin oz nasosu vardir Her iki nasos tek bir orqan halinda inteqrasiya olunmusdur Beden toxumalarindan donen qan asagi bos vena ve yuxari bos vena ile ureyin sag yaninin ust kamerasi olan sag qulaqciga tokulur Bu kameranin ezeleleri sixilinca qani ureyin sag yaninin boyuk nasos kamerasi olan sag medeciye kecmeye mecbur eder ki bu da yigilinca qani agciyer arteriyasina oturulur Qan buradan agciyer arteriyasindan agciyerdeki damarlara dasinir Bu agciyer damarlari icinde qan havadan cox ince perdelerle ayrilmis bir veziyyetdedir Burada sade yayinma vasitesile oksigen qana girir karbon qazi ise qandan xaric olar Ardindan bu temizlenmis ve tezelenilmis qan sol qulaqciga kecir Sol qulaqcigdan qan sol medeciye kecer Sol medeciyin ezele ceperi cox gucludur ve sixildigi zaman qani olduqca boyuk bir tezyiqle aorta adi verilen boyuk arteriya vasitesile boyuk dovrana iteleyer Sol medeciyin sixilma gucleri terefinden aorta icinde yaradilan tezyiq qani bedenin butun toxumalarina ehtiyaclarini qarsilayacaq miqdarda ve aparmaga catacaq boyuklukdedir Aortanin qani bedenin deyisik hisselerine dasiyan bir cox qolu vardir Bu qollarin da hamisi daha kicik qollara ayrilar bu daha kicik qollar da sonunda milyonlarla kicik qan damari ortaya cixacaq formasinda qollara ayrilmagi davam etdirir Dovranin en kicik arteriyalarina arteriola adi verilir 14 15 16 Qan dovraninin olmamasi RedakteDovran sistemine sahib olmayan canlilara numune olaraq Ikitereflisimmetriyalilar bolmesinden heyvan tipinden Yasti qurdlar Platyhelminthes numune kimi verile biler Yasti qurdlar ikiterefli simmetriyaya malik heyvanlardir Beden bel qarin istiqametinde yastilasib Qan dovrani ve teneffus sistemi yoxdur Bu heyvanlarda ilk defe olaraq sade quruluslu ifrazat sistemi emele gelmisdir Sinir sistemi bir cut sinir duyunu ve onlardan beden boyu uzanan sinir sutunlarindan ibaretdir hermafrodit heyvanlardir Ekseriyyeti heyvanlarda ve insanda parazitlik edir lakin serbest yasayan novleri de coxdur Bu canlinin beden boslugunda her hansi bir ortucu tebeqe ve ya maye yoxdur Hezm sistemine acilan bir agiza sahibdirler Insanda qan dovranlari Redakte Esas meqale Insanda qan dovranlariBoyuk qan dovrani bu qan dovrani ureyin sol medeciyinden aorta damari ile baslayir Sol eyriliyinden ayrilan yuxu ve korpucukalti arteriyalari ile bas beyni boynu ve kurek nahiyesini qanla ehate edir Ele hemin nahiyeden ureyin ozunu qidalandiran tac arteriyasi cixir Sonra ise asagi enerek kicik ve boyuk arteriyalara saxelenmekle qarin boslugu ve kicik canaqdaki daxili orqanlari govdedeki toxuma ve uzvleri elece de asagi etraflari ehate ederek qida maddelerini suyu hormonlari oksigen ve s catdirir Toxuma ve uzvlerde maddeler ve qazlar mubadilesi getdikden sonra qan kapilyarlardan vena damarlarina kecerek asagi ve yuxari bos venalarla ureyin sag qulaqcigina daxil olur Belelikle qanin sol medecikden cixib bedenin butun arteriyalari kapilyarlari ve venalari ile sag qulaqcigina qeder kecdiyi yola boyuk qan dovrani deyilir Karbon qazi ile zengin olan bu qan ureyin sag qulaqcigindan sag medeciyine tokulur ki oradan da kicik qan dovrani baslayir Kicik qan dovrani bu qan dovrani ureyin sag medeciyinden agciyer arteriyalari ile baslayir Agciyer arteriyalarinin bele adlanmasina baxmayaraq ozleri ile agciyerlere cirkli qan yeni karbon qazi ile zengin qan aparilir Agciyer alveollarinin kapilyarlarinda qaz mubadilesi gedir Osmos diffuziya qanunu kapillyarlarna uygun olaraq alveollardaki oksigen 21 olur kapilyarlardaki 16 17 karbon qazi alveol bosluguna kecir Qaz mubadilesi basa catdiqdan sonra oksigenle zengin olan agciyer venalari 4 eded olur ile geri qayidaraq ureyin sol qulaqcigina tokulur Belelikle qanin sag medeciyinden cixib agciyer arteriyalarini kapilyarlarini ve venalarini dolanaraq ureyin sol qulaqcigina qeder kecdiyi yola kicik qan dovrani deyilir Qanin damarlarda hereketi RedakteQanin damarlarda hereketi Fransiz alimi Jan Mari Lui Pauzeylin teklif etdiyi hidrodinamika qanununa uygundur Bu qanuna gore borulardaki mayenin hereketi oradaki movcud tezyiqle ve mayenin hereketine qarsi olan eks muqavimet quvvesi ile mueyyenlesir Bunlardan birincisinin artib azalmasi mayenin hereketine analoji tesir edir hidravlik muqavimet ise mayenin hereket suretini azaldir Bu da xususi dusturla hesablanir Q P 2 P 1 P r displaystyle Q P2 P1 over Pr Burada Q displaystyle Q mayenin hecmi P 1 displaystyle P1 borunun yuxari hissesindeki tezyiq P 2 displaystyle P2 borunun sonunda yaranan tezyiq P r displaystyle Pr hidravlik muqavimetdir Urek Redakte Esas meqale Urek Urek urek ezelesi olaraq bilinen xususi bir tip cizgili ezeleden meydana gelmis ozbasina sixilma xususiyyetine sahib quvvetli bir nasosdur dos qefesinde yerlesen texminen aid oldugu insanin yumrugu boyukluyunde ezelevi uzv Ureketrafi ciblerle urek kisesile ehate olunmusdur Urek kisesinin daxilinde bir nece millilitr hecminde qan plazmasi xasseli maye vardir ki bu da urek islerken onun etraf toxumalarla surtunmesinin qarsisini alir Urek qanin damarlarda cereyanini temin edir Onun isi esasen mexaniki hadise olub sorma ve iteleme hereketlerinden ibaretdir Qan dovrani sisteminde hereketverici quvve olan urek daim arteriyalara qan vurmaq funksiyasi dasiyir Ureyin formasi yas cins beden qurulusu saglamliq ve patologiya kimi amillerden asilidir Maddeler mubadilesi fealiyyetleri neticesinde ibaret olan artiq mehsullarin da bedenden uzaqlasdirilmasi beden istiliyinin teskil edilmesi tursu esas tarazliginin qorunmasi hormonlar ve fermentlerin bedenin lazimli bolgelerine dasinmasi lazimdir Butun bu emeliyyatlari urek ve damarlardan ibaret olan qan dovrani sistemi yerine yetirir 17 Urek damar sistemi RedakteUrek damar sistemi fealiyyetinin tenzim olunmasi Ilk defe olaraq Veber qardaslari 1845 ci ilde tedqiqatlarla mueyyenlesdirdiler ki uzunsov beyinde yerlesen azan sinir duyununun qiciqlandirilmasi ureyin fealiyyetine muxtelif cur tesir edir 18 Azan sinir cutdur bu sinirin sag lifleri ureyin sinoatriol duyunune sol lifleri ise atrioventikulyar duyunune gelib catir Sonralar mueyyenlesdirildi ki ureyin fealiyyetine azan sinirle yanasi onurga beyninden cixan simpatik sinirler de tesir gosterir Azan siniri ureyin fealiyyetine tormozlayici simpatik sinir impulslari ise quvvetlendirici tesir gosterir Qan damarlarinin menfezinin deyismesi simpatik sinir impulslari hesabina olur Lakin ureyin isi elece de qan damarlari menfezinin deyismesi orqan ve toxumalarda oksigen ve qida maddelerine olan telebatindan asili olaraq deyise bilir Muhit deyismelerine qarsi urek damar sisteminin qazandigi bele uygunlasma elameti bir biri ile qarsiliqli suretde fealiyyet gosteren sinir ve humoral yolla tenzim olunur Urek ve qan damarlarinin fealiyyetine tesir eden sinir impulslari merkezden qacan sinirlerle uzvlere gelir Hissi sinirlerin uclari her hansi bir amilin tesirinden qiciqlanarsa onda reflektoru yolla ureyin fealiyyeti deyisir Isti soyuq iyne ve qiciqlandiricilar merkezeqacan sinirlerin reseptorlarina tesir gostermek merkezi sinir sistemine oturulur oradan ise azan ve simpatik sinirlerle ureye ve damarlara catdirilir Ureyin fealiyyetini tenzim eden neyron yigimlari tekce uzunsov ve onurga beyninde deyil hem de bas beyin yarimkurelerinin qabiginda hipatalomusda ve beyincikde rast gelinir Agri hisseleri ureyin doyuntulerini artirir Xestelenmeler zamani usaga iyne vurularsa agxalatli hekim gordukde bele usaqda serti reflektoru yolla urek doyunmesi artacaq Bele hallarda idmancilarda startdan evvel ve telebelerde imtahandan qabaq tesaduf olunur 19 Azan sinirler merkezi simpatik sinirlerden ferqli olaraq daimi oyaniqliq veziyyetinde olur Oyaniqliq veziyyeti boyrekustu vezin ifraz etdiyi adrenalin hormonunun ve qanin terkibindiki kalsium ionlarinin tesiri ile saxlanilir Urek ve damarlarin fealiyyetine sinirlerle yanasi daxili sekresiya vezilerinin ifraz etdiyi bioloji feal maddeler hormonlar ve diger duzlar da tesir gosterir Hormonlar tenzimde xususi yeri boyrekustu vezin ifraz etdiyi adrenalin tutur adrenalin urek fealiyyetini artirir qan damarlarini daraldir Parasimpatik sinirlerin uclarinda sintez olunan asetilxolin qan damarlarinin keciriciliyini artirir urek fealiyyetini ise zeifledir Qanda kalium ionlarinin miqdarinin artmasi ureye tormozlayici kalsium ionlari miqdarinin artmasi ise urek fealiyyetinin artmasina tesir gosterir 20 21 Qan dovraninin yas xususiyyetleri Redakte Urek damar sisteminin Maqnet rezonans muayine usulu anqioqrafiya sxematik tesvir Uilyam Harveyin Heyvanlarda ureyin ve qanin hereketinin anatomik tedqiqati kitabindan illustrasiya Insan ruseyminin 3 4 hefteliyinde urek 2 endotelial boru seklinde emele gelir sonra ise bu borular birleserek 2 kamerali ureye cevrilir Inkisafin 6 ci heftesinde qulaqciq arakesme ile sag ve sol kameralara ayrilir ki 2 ayliqda da medecik 2 hisseye bolunur Urekde geden bu prosesler damarlarin defferensiyasina sebeb olur yeni artiq bu dovrde acciyer arteriyasini birlesdiren bir damar olur ki buna da botal axiri deyilir Bu axirin embrial inkisaf dovrunde muhum fizioloji ehemiyyeti var Korpe dogulduqdan sonra kicik qan dovranin funksional fealligi ile elaqedar olaraq botal axiri tedricen oz ehemiyyetini itirir ve nehayet bir yasa catanadek tamamile tutulur Anabetn dovrunde ureyin sag qulaqcigi ile sol qulaqcigi arasinda oval delik olur ki bu da qanin sag qulaqcigindan sol qulaqcigina kecmesine serait yaradir Hemin dovrde ureyin medecikleri nisbeten zeif inkisaf edir Usaq dogulduqdan sonra qulaqciqlar arasindaki delik fizioloji ehemiyyetini itirir ve 5 7 ayliginda tamamile baglanir Embrional inkisaf dovrunde urek kutlesinin artmasi da maraq dogurur Ruseymin umumi kutlesi 1q olduqda ureyin kutlesi 10 mq olur usaq anadan olduqda ise ureyin kutlesi 20 mq a beraber olur uzunlugu 3 3 sm e eni 3 2 sm e yaxin olur 12 13 Ureyin ayri ayri kameralarinin postnatal inkisafi muxtelifdir Anadan olandan sonra birinci il qulaqciqlarin boyumesi medeciklerin boyumesinden ustun olur sonra ise onlar eyni seviyyede boyuyurler 10 yasdan sonra ise medeciklerin boyumesi qulaqciqlarin boyumesinden daha intensiv gedir Ureyin kutlesi yasla elaqedar olaraq deyisir Bu gosterici usaqlarda 0 63 0 80 yaslilarda 0 48 52 nicbeten cox olur Teze dogulmus oglan usaqlarinda ureyin kutlesi qizlara nisbeten cox olur 12 13 yasinda eksine olur 16 yasindan baslayaraq oglanlarda ureyin kutlesinin artimi musahide olunur Ruseym dovrunde qanin ve qan damarlarinin inkisafi lakinar ve plasentar merheleleri kecirir Embrionun ilkin inkisafinda qan xususi lekunlar seklinde emele gelir Inkisafin 2 ci ayligindan ise dolde plasentar qan dovrani baslayir ve anadan olana qeder bu dovran deyismir 22 23 24 25 Plasentardan dole gobek venasi dolden plasentaya ise cut gobek arteriyasi gelir bu damarlardan birleserek gobek ciyesini emele getirir o ise gobek nahiyesinden baslayir ve plasentaya qeder uzanir Hamileliyin axirinda gobek ciyesinin uzunlugu 50 60 sm e catir Dolun qaninin oksigenle zenginlesmesi karbon qazindan azad olmasi plasentada bas verir Ancaq dolun toxumalari qanla temin olunur 26 Plasentadan arterial qan gobek venasi ile dolun orqanizme daxil olur gobek venasi qaraciyere yaxinlasanda 2 saxeye ayrilir Bunlardan biri vena axari seklinde asagi bas venaya digeri ise qapi venasina acilir Burda arterial qan venoz qanla qarisir ve qaraciyer venasi vasitesile asagi bos venaya tokulur Belelikle asagi bos venada ilk defe olaraq venoz qan arterial qanla qarisir Asagi bos vena vasitesile qarisiq qan dolun ureyinin sag qulaqcigina hem de yuxari bas vena ile venoz qan gelir ve qan 2 ci defe qeyri beraber qarisir Nisbeten arterial qan sag qulaqciqdan sol qulaqciga oval delikle daxil olur sonra medeciye tokulur ordan ise ortaya vurulur 27 28 Sag qulaqciqdaki cirkli venoz qan ureyin qigilmasi neticesinde sag medeciye ordan ise agciyer arteriyalarina qovulur Qeyd etmeliyik ki agciyere qanin coz cuzi hissesi gedir ve 4 eded agciyer venasi vasitesile ureyin sol qulaqcigina qayidir Agciyerler embrional inkisaf dovrunde fealiyyet gostermir Dolun agciyer arteriyasi enli arterial axarla botal axari aorta ile birlesmisdir Sag medecikden vurulan qanin esas kutlesi hemin axarla boyuk qan dovranina vurulur ki orda da qan 3 cu defe qarisir Qarisiq qan boyuk qan dovrani ile orqan ve toxumalara catdirilaraq qida maddelerini ve oksigeni verir karbon qazi ve maddeler mubadilesinin artiq mehsullari ile zengin qan ise gobek arteriyasi ile plasentaya qayidir Gorunduyu kimi her 2 medecik qani boyuk qan dovranina vurur Arterial qan ancaq gobek venasi ve vena axari ile axir Dolun butun arteriyalarinda ise qarisiq qan axir Usaq dunyaya geldiyi andan baslayaraq plasentar qan dovrani dayanir gobek ciyesinin kesilmesi ana ile dolarasindaki elaqeni pozur Ilk qan agciyer acilir qan agciyer arteriyasi ile hemin yere vurulur 29 30 Maraqli faktlar RedakteIstiqanli heyvanlarla soyuqqanli heyvanlarin qan dovranlarinda ferq ondadir ki birincilerin ureyi dord kameradan ibaret oldugu ucun venoz qan ile arterial qan bir birine qovusmur Soyuqqanli heyvanlarin urekleri iki baliqlarda ve uc kamerali suda quruda yasayanlarda olduguna gore burada venoz qan ile arterial qan bi birine qovusur Timsahlarin urekleri dord kameradan ibaret olmagina baxmayaraq onlar da soyuqqanli heyvanlara aiddirler Sebeb qulaqciqlararasi ceperdeki oval pencerenin ve aorta qovsu ile agciyer kotuyu arasindaki Botal axacagin aciq olmasidir Anabetnindeki usagin qan dovrani timsahin qan dovrani ile tam oxsardir Sebeb anabetnindeki usagin ureyinin qulaqciqlararasi ceperindeki oval pencerenin ve aorta qovsu ile agciyer kotuyu arasindaki Botal axacagin aciq olmasidir Qalen iddia edirdi ki urek ozu qani istehsal edir Ancaq 1616 ci ilde Uilyam Xarvisinin qan dovrani sisteminin acilisi gosterdi ki orqanizmde qanin mehdudlasdirilmis miqdari movcuddur ve o bedende dovran edir 31 32 Klarnet dinlemek qan dovranini tenzimleyir 33 Hemcinin bax RedakteSuni qan dovrani aparatiMenbeler Redakte Prof Kamil Ebdulsalam oglu Balakisiyevin Insanin Normal Anatomiyasi II cild MAARIF Nesriyyati Baki 1979 Atlas of Human Cardiac Anatomy Endoscopic views of beating hearts Cardiac anatomy R D Sinelnikov Atlas anatomii cheloveka 4 toma Anatomy Embryologie olu kecid Edebiyyat RedakteKrovoobrashenie Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona V 86 tomah 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Lishuk V A Matematicheskaya teoriya krovoobrasheniya 1991 I P Pavlov Lekcii po fiziologii krovoobrasheniya 1912 1913 g g Poznavatelnaya kniga plyus 2002 Neil A Campbell Jane B Reece Biologie 6 aktualisierte Auflage Pearson Studium Munchen u a 2006 ISBN 3 8273 7180 5 Uwe Gille Herz Kreislauf und Abwehrsystem Angiologia In Franz Viktor Salomon u a Hrsg Anatomie fur die Tiermedizin 2 uberarbeitete und erweiterte Auflage Enke Verlag Stuttgart 2008 ISBN 978 3 8304 1075 1 S 404 463 J R Levick Physiologie des Herz Kreislauf Systems Barth Heidelberg u a 1998 ISBN 3 8252 8129 9 UTB 8129 Stefan Silbernagl Agamemnon Despopoulos Taschenatlas der Physiologie Thieme Stuttgart 2003 ISBN 3 13 567706 0 Ganong William F Az orvosi elettan alapjai Medicina Kiado 1990 ISBN 963 241 783 6 Ormai S Elettan korelettan Semmelweis Kiado 1999 ISBN 963 9214 04 3 Pesthy G Nacsa K Orvosi tanacsok otthonra Reader s Digest 1995 ISBN 963 8475 03 X Szentagothai Janos Rethelyi Miklos Funkcionalis anatomia Semmelwis Bp 1994 ISBN 963 8154 37 3 Went Istvan Elettan Medicina Kiado 1962 Mario Mattioli La scoperta della circolazione del sangue Edizione Scientifiche Italiane Napoli 1972 Ganong Fisiologia medica Piccin Nuova Libraria Padova 2006 ISBN 88 299 1782 6 Uiggers K Dinamika krovoobrasheniya per s angl M 1957 Savickij N N Biofizicheskie osnovy krovoobrasheniya i klinicheskie metody izucheniya gemodinamiki 2 izd L 1963 Hayutin V M Sosudo dvigatelnye refleksy M 1964 Parin V V Meerson F Z Ocherki klinicheskoj fiziologii krovoobrasheniya 2 izd M 1965 Gaiton A Fiziologiya krovoobrasheniya Minutnyj obem serdca i ego regulyaciya per s angl M 1969 Adolf E Razvitie fiziologicheskih regulyacij per s angl M 1971 G M Chajchenko V O Cibenko V D Sokur Fiziologiya lyudini i tvarin Kiyiv 1998 Istinadlar Redakte Human Physiology From Cells to Systems by Lauralee Sherwood Insanda qan dovraninin ehemiyyeti 1 2 Anatomy History of anatomy Bezi alimler hesab edirler ki ingilis hekimi ve botaniki Uilyam Harveyden once qan dovranini XVI esrde yasamis italyan hekimi ve botaniki Andrea Cezalpino izah etmisdir Ereb alimleri ise qan dovraninin 1242 ci ilde mehz Iran alimi Ibn Nefis terefinden kesf edildiyini iddia edirler Francois Boustani La Circulation du sang entre Orient et Occident l histoire d une decouverte Philippe Rey 2007 2011 cu il Heqiqet ucun sevgi Navarra Universiteti illustrasiya Michael Servetus Research Arxivlesdirilib 2017 02 21 at the Wayback Machine Study with graphical proof on the Manuscript of Paris and many other manuscripts and new works by Servetus The Circulatory System a comprehensive overview 2011 07 28 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 09 09 The InVision Guide to a Healthy Heart An interactive website 2012 01 12 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 09 09 Iskandar Albert Z Comprehensive Book on the Art of Medicine by Ibn al Nafis 2012 11 07 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 09 09 Biologia la vida en la tierra Escrito por Gerald Audesirk Teresa Audesirk Bruce E Byerspag p 550 1 2 Cardiovascular Topics 2006 05 24 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 09 09 1 2 Studies on Hemodynamics and Coronary Circulation 2006 05 29 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 09 09 Boyuk qan dovrani Kollateral qan dovrani haqqinda Anastamoz Asagi etrafda qan dovrani Reiber C L amp McGaw I J 2009 A Review of the Open and Closed Circulatory Systems New Terminology for Complex Invertebrate Circulatory Systems in Light of Current Findings Michael Kent Advanced Biology Oxford University Press 2000 The Cardiovascular System s 119 Peter E Pormann and E Savage Smith Medieval Islamic medicine Georgetown University Washington DC 2007 p 48 Insanda qan dovrani ureyin islemesi ve ayagin hereket etmesine lazimdir Insan qan dovraninin catismamaasi KARDONG Kenneth V Vertebrates Comparative Anatomy Function Evolution 5 vyd s l The McGraw Hill Companies 2009 LINZEY Donald W et al Vertebrate Biology s l The McGraw Hill Companies 2003 SADLER Thomas W Langman s Medical Embryology s l Lippincott Williams amp Wilkins 2009 S 73 Insuficiencia Cardiaca Fundacio espanyola del cor Bailey Regina Circulatory System The Circulatory System Arxivlesdirilib 2011 07 28 at the Wayback Machine a comprehensive overview The InVision Guide to a Healthy Heart Arxivlesdirilib 2012 01 12 at the Wayback Machine An interactive website Texas Urek Istitutu Michael Servetus Research 2017 02 21 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 09 09 Urek haqqinda maraqli faktlar 2013 09 03 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 10 28 Urek haqqinda maraqli faktlar Big az Musiqi haqqinda maraqli faktlar 2016 03 12 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 10 28 Xarici kecidler Redakte Vikianbarda Qan dovrani ile elaqeli mediafayllar var Qan dovrani Azerbaycanca Klavdi Qalen University of Virginia Uilyam Harvey www peoples ru Vucudumuzdaki Sistemler Arxivlesdirilib 2009 07 11 at the Wayback Machine Interaktif Insan Dolasim Sistemi Matematik Modelleri Arxivlesdirilib 2007 10 29 at the Wayback Machine Hulya Zeytinoglu Canlilarda Dolasim ve Dolasim Sistemi Unite 7 Anadolu Universitesi Acikogretim Fakultesi PDF Arxivlesdirilib 2006 05 04 at the Wayback Machine aof edu tr Dolasim Sistemi Fizyolojisi Unite 6 PDF Arxivlesdirilib 2006 04 12 at the Wayback Machine Kalp ve damar hastaliklari uzerine genel bilgi Arxivlesdirilib 2007 04 05 at the Wayback Machine The Circulatory System Article The Circulatory System Arxivlesdirilib 2011 07 28 at the Wayback Machine NCP Cardiovascular Medicine Cardiovascular Pedagogical Simulation Michael Servetus Research Arxivlesdirilib 2017 02 21 at the Wayback Machine American Medical Association Encyclopedia The Circulatory System Arxivlesdirilib 2005 04 18 at the Wayback Machine Ohio Heart and Vascular Center pictures Gefaess Medizin de Kreislauf des Blutes Arxivlesdirilib 2016 02 13 at the Wayback Machine Vergleich der verschiedenen Blutkreislaufe der Wirbeltiere Bebilderte medizinische Terminologie des Herz Kreislaufsystems Arxivlesdirilib 2015 09 24 at the Wayback Machine pdf Uni Greifswald 2010 siehe Seite 45 60 Menbe https az wikipedia org w index php title Qan dovrani amp oldid 5959399, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.