fbpx
Wikipedia

Namaz

Namaz (ərəb.صلاة‎‎) — İslam dininin sütunlarından biridir. Həmçinin İslamın 5 şərtindən 2-cisidir. Qurani-Kərimdə buyurulur: "(Ya Rəsulum!) Quranda sənə vəhy olunanı oxu və (vaxtı-vaxtında) namaz qıl. Həqiqətən, namaz (insanı) çirkin və pis əməllərdən çəkindirər." Buradan aydın olur ki, insanların günah işlərdən uzaqlaşması bilavasitə onun qıldığı namazdan asılıdır.

Mündəricat

Ənənəvi İslamda kişi və qadın hər bir müsəlmanın dua etməsi məcburidir. Məhəmmədə aid edilən bir sözə görə dedi: "Uşağınız yeddi yaşına çatanda ona dua etməsini əmr edin və on yaşında (bəzi söz-söhbətlərdə on üç) namaz qılmasa onu döyün. Hənbəli məzhəbinə görə namazı tərk etmək küfr, digər üç sünni məzhəbə görə isə günahdır. İslami fiqh alimləri, namaz, oruc və ya zəkat kimi dini əmrlərin tərk edilməsi halında ediləcək hərəkətləri və şəxsin cəzalandırıldıqdan sonra bu şəxslərin cənazələrinə tətbiq ediləcək prosedurları da müzakirə etdilər. Məhz bu şəxslər mürtəd qəbul edildikdə, cənazə namazları qılınmır, müsəlman qəbiristanlığında dəfn oluna bilmirlər, qoyub getdikləri dövlət xəzinəsində qalır.

Hənəfinin nəzərinə görə, İslamın laqeydliyi və ya tətbiqinin rədd edilməsi ilə əlaqəli hərəkətlər şifahi cəzalarla cəzalandırılmalı, öldürülənə qədər döyülmə və ya ölənə qədər həbsdə saxlanılmalıdır.

Şafii, Maliki 'ə görə namazı tərk etmək üçün cəzanın miqdarı və növü Quran və Sünnə ilə təyin olunur və işdən çıxan "had" tətbiq olunaraq öldürülür. Lakin onların dəfn mərasimləri müsəlmanların dəfn mərasimi kimi aparılır və miras qoyubsa, varisləri ilə bölüşülür.

Hənbəli məzhəbində namazı tərk edən və buna israr edənlər mürtəd sayılır və "hüdum cəzası" mürtədlərə qılıncla öldürmə şəklində tətbiq olunur. Onlar üçün cənazə namazı qılınmır və cəsəd müsəlman qəbiristanlığında basdırılmır.

Şəriətdə, müsəlmanlar gündə beş vaxt fərz namazı qılmalıdırlar:

 1. Sübh namazı;
 2. Zöhr namazı;
 3. Əsr namazı;
 4. Şam namazı;
 5. İşa namazı.

Sübh

Sübh namazı 2 rükətdir. Vaxtı dan yeri söküləndən günəş çıxana qədərdir. Sübh namazı səsli namazdır(yəni fatihə surəsi və sonrakı sure surə səsli deyilir).

Zöhr

Zöhr və ya günorta namazı 4 rükətdir. Vaxtı günəş zeniti keçdikdən sonra hər şeyin kölgəsi özü boyda olana qədər davam edir. Zöhr namazı səssiz namazdır(yəni zöhr namazı əvvəldən axıra qədər səssiz qılınır).

Əsr

Əsr və ya ikindi namazı 4 rükətdir. Vaxtı hər şeyin kölgəsi özü boyda olandan günəş batana qədər davam edir. Əsr namazı səssiz namazdır (yəni əsr namazı əvvəldən axıra qədər səssiz qılınır).

Məğrib

Məğrib və ya axşam namazı 3 rükətdir. Vaxtı günəş batandan şəfəq itənə qədər davam edir. Məğrib namazı səsli namazdır (yəni ilk 2 rükətdəki fatihə və sonrakı surə səsli deyilir).

İşa

İşa namazı 4 rükətdir. Vaxtı şəfəq itəndən gecə yarısına qədər davam edir. İşa namazı səsli namazdır (yəni ilk 2 rükətdəki fatihə və sonrakı surə səsli deyilir).

Gündəlik müstəhəb namazlar

Sünnilikdə

Gündəlik müstəhəb (sünnət) namazlar 20 rəkətdir.

 1. Sübh namazının nafiləsi 2 rükətdir və sübh namazından əvvəl qılınır.
 2. Zöhr namazının nafiləsi 6 rükətdir və 4 rükəti zöhr namazından əvvəl, 2 rükəti isə sonra qılınır;
 3. Əsr namazının nafiləsi 4 rükətdir və fərzdən əvvəl qılınır.
 4. Məğrib namazının nafiləsi 2 rükətdir və məğrib namazından sonra qılınır.
 5. İşa namazının nafiləsi 6 rükətdir və 4 rükəti işa namazından əvvəl ,2 rükəti isə işa namazından sonra qılınır.
 6. Vitr namazı Hənəfi məzhəbində vacib digər məzhəblərdə sünnət namazıdır və İşa namazından sonra qılınır.

Şiəlikdə

Gündəlik müstəhəb (nafilə) namazlar 34 rəkətdir.

 1. Sübh namazının nafiləsi 2 rəkətdir və sübh namazından əvvəl qılınır.
 2. Zöhr namazının nafiləsi 8 rəkətdir və zöhr namazından əvvəl qılınır;
 3. Əsr namazının nafiləsi 8 rəkətdir və əsr namazından sonra qılınır;
 4. Şam namazının nafiləsi 4 rəkətdir şam namazından sonra qılınır.
 5. İşa namazının nafiləsi ya 1 rəkət ayaq üstə, ya da 2 rəkət oturan halda (bu, 1 rəkət hesab olunur) işa namazından sonra qılınır.
 6. Gecə namazı 11 rəkətdir.

Sünnilikdə

Namazın fərz və vacib əməlləri vardır ki, namaz onlardan ibarətdir. Əgər onun fərz əməllərindən biri edilməzsə, şəriət qaydalarına əsasən həmin namaz düzgün olmaz. Həmin rükunlar bunlardır:

 1. Təkbirətul ihram - Namazın başlanğıcında edilən təkbirdir. "Namazın başlanğıcı təmizlikdir. Namazda artıq hərəkətləri haram edən təkbir etməkdir. Artıq hərəkətləri halal edən isə salam verməkdir."
 2. Fərz namazının ayaq üstə qılınması - Gücü çatan hər kəs namazı ayaq üstə qılmalıdır. Peyğəmbər (səllallahu aleyhi və səlləm) İmran ibn Hüseyn adlı səhabəyə əmr edərək demişdir: "Namazı ayaq üstə qıl. Əgər bacarmasan otur qıl. Əgər bunu da bacarmasan onda uzan qıl."
 3. Hər rükətdə fatihə surəsini oxumaq - Namaz qılarkən hər bir rükətdə mütləq fatihə surəsi oxunmalıdır. Ubadə ibn əs-Sammit Peyğəmbərin (səllallahu aleyhi və səlləm) belə dediyini rəvayət edir: "Fatihə surəsini oxumayanın namazı yoxdur."
 4. Rüku etmək - Namaz qılarkən qiyamdan sonrakı hərəkət rüku etməkdir. Uca Allah buyurur: "Ey iman gətirənlər! (Namaz qıldıqda) rüku edin, səcdəyə qapanın."
 5. Rükudan qalxandan sonra qamətini düzəltmək - Rükudan qalxandan sonra səcdəyə etməmişdən əvvəl qamətini tam düzəltmək lazımdır. Əbu Məsud əl-Ənsari Peyğəmbərin (səllallahu aleyhi və səlləm) belə dediyini rəvayət edir: "Namaz zamanı rüku və səcdə edəndə qamətini düzəltməyən kimsənin namazı düzgün deyil."
 6. Səcdə etmək - Rükudan qalxdıqdan sonra səcdə edilir. Uca Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Ey iman gətirənlər! (Namaz qıldıqda) rüku edin, səcdəyə qapanın."' Səcdə isə 7 əza üzərində edilməlidir. İbn Abbas Peyğəmbərin (səllallahu aleyhi və səlləm) belə dediyini rəvayət edir: "Mənə yeddi əza üzərində səcdə etmək əmr olunmuşdur. Həmin əzalar: Alın, sonra burnuna da işarə etdi. İki əl, iki diz, iki ayağın baş tərəfi." Həmçinin İbn Abbas Peyğəmbərin (səllallahu aleyhi və səlləm) belə dediyini rəvayət etmişdir: "Burnunu alnı kimi yerə qoymayanın namazı düzgün olmaz."
 7. İki səcdə arasında oturmaq - Birinci səcdə və ikinci səcdə arasında oturmaq lazımdır. Peyğəmbər (səllallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Namaz zamanı rüku və səcdə edəndə qamətini düzəltməyən kimsənin namazı düzgün deyil."
 8. Axırıncı təşəhhüd - Namazın son rükətində təşəhüddə oturmaq lazımdır. İbn Məsud rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər (səllallahu aleyhi və səlləm) məni qarşısında oturtub təşəhhüdü Qurandan bir surə öyrətdiyi kimi öyrətmişdir.
 9. Axırıncı təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə (səllallahu aleyhi və səlləm) salavat demək - Fudalə ibn Ubeyd əl-Ənsari deyir ki, Peyğəmbər (səllallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Biriniz namaz qılarkən namazını Rəbbinə tərif deyib, Ona həmd-səna etməklə başlasın. Peyğəmbərə (səllallahu aleyhi və səlləm) salavat desin, sonra istədiyi duanı etsin."
 10. Salam vermək - Namazın sonunda salam verilir. Peyğəmbər (səllallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Namazın başlanğıcı təmizlikdir. Namazda artıq hərəkətləri haram edən təkbir etməkdir. Artıq hərəkətləri halal edən isə salam verməkdir."

Təhəccüd sözü "yatıb oyanmaq" deməkdir. Termin olaraq isə, gecə yuxudan qalxaraq qılınan namaza deyilir. Təhəccüd feili "təfaul" babındandır. Feilin "təfaul" babı məşəqqət bildirir. Yəni təhəccüd çətinliklə, məşəqqətlə yuxudan oyanmaq deməkdir. Yatsı namazından sonra yatmadan və ya bir az yatıb oyanandan sonra qılınan namaza ümumi mənada "gecə namazı (salətul-leyl)" deyilir. Bir qədər yatandan sonra gecə yarısından imsaq vaxtına qədər qılınan gecə namazı isə təhəccüd adlanır. Təhəccüd namazını iki rükət də qılmaq olar, səkkiz rükət də. İki rükətdə bir salam verərək qılmaq daha fəzilətlidir.

Qurani-Kərimdə təhəccüd namazı ilə əlaqəli belə buyurulur:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

"(Ya Rəsulum!) Gecənin bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan əlavə (təhəccüd) namazı qıl ki, Rəbbin səni (bununla) bəyənilib təriflənən bir məqama göndərsin."

Təhəccüd namazına möminləri təşviq edən müxtəlif ayə və hədislər mövcuddur. Allah-Təala belə buyurur: "(Ya Peyğəmbər!) həqiqətən Rəbbin bilir ki, sən (yatağından) qalxıb bəzən gecənin təqribən üçdə ikisini, bəzən yarısını bəzən də üçdə birini namaz qılırsan. Səninlə birlikdə olan bir zümrə (yaxın səhabən) də belədir." Haqq-Təala başqa ayələrdə gecə namazına qalxanları belə tərif edir: "Onlar ibadət üçün yataqlarından qalxar, qorxu və ümid içində Rəbbinə dua edər və onlara verdiyimiz ruzilərdən sərf edərlər.""Rəhmanın əsil bəndələri o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təmkinlə (təvazökarlıqla) gəzər, cahillər onlara söz atdıqları (xoşlarına gəlməyən bir söz dedikləri) zaman (onları incitməmək üçün) salam deyərlər. Onlar gecəni Rəbbi üçün səcdə və qiyam (namaz) içində keçirərlər." "Onlar gecələr (ibadətlə məşğul olub) az yatırdılar. Səhərlər isə (Allahdan) bağışlanmalarını diləyirdilər." Başqa bir ayədə də təqva əhlinin Allaha səhər vaxtı istiğfar edənlər olduğu bildirilir.</ref>Ali-İmran, 3/16–17.</ref>Təhəccüd namazını səhər namazının vaxtına qədər qılmaq olar. Səhər namazının vaxtı girdikdən sonra sübh namazının sünnəsindən başqa nafilə namaz qılmaq məkruhdur.

Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurmuşdur:

"Gecə namazına davam edin! Çünki gecə namazı qılmaq sizdən öncəki saleh bəndələrin adəti, Rəbbinizə yaxınlaşmağın bir yolu, xətaları örtən və insanı günahlardan uzaqlaşdıran bir vasitədir".Tirmizi, Dəavat, 101.

Başqa bir hədisdə isə fərz namazından sonra ən fəzilətli namazın gecə namazı olduğu bildirilir. Həzrəti Aişə (r. anha) nəql edir: "Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) gecələr ayaqları şişənə qədər namaz qılardı. Ondan: "Ey Allahın Rəsulu, Allah Sənin keçmiş vəgələcək günahlarını bağışladığı halda, niyə bu qədər ibadət edirsən?" – deyə soruşdum. Buyurdu ki, "Yəni mən çox şükür edən bir bəndə olmağı arzu etməyim? Üstəlik Allah bu gecə "Ali-İmran" surəsinin son on ayəsini nazil etdi" − deyərək sözünə belə davam etdi, – "Bu ayələri oxuyub və ya iki çənəsi arasında gəvələyib (səsləndirib) mahiyyətini düşünməyənlərin vay halına".

Abdullah ibn Abbas (r.a.) xalası və Allah Rəsulunun (s.ə.s.) xanımı Meymunə anamızın (r.a.) evində qonaq qalarkən Rəsulullahın (s.ə.s.) gecə ibadətini görmüş və belə tərif etmişdir: "Rəsulullah (s.ə.s) gecənin son üçdə birində qalxdı, göyə baxaraq "Ali-İmran" surəsinin son on ayəsini oxudu, sonra dəstəmaz alaraq namaz qıldı. Mən də onun elədiyini etdim. Ağladı. İki-iki on iki rükət və bir rükət də vitr olmaqla on üç rükət namaz qıldı. Bilal sübh namazına azan oxuyandayenə iki rükət namaz qıldı. Sonra camaata sübh namazını qıldırdı". Başqa bir rəvayətdə gecə yarısı və ya bir az əvvəl qalxdığı, Ali-İmran surəsinin son on ayəsini oxuduğu, dəstəmaz alıb on üç rükət namaz qıldıqdan sonra müəzzinin səsi gələnə qədər yatağa uzandığı nəql olunur.11

Rəsulullah (s.ə.s.) bir hədisində belə buyurur: "Rəbbimiz hər gecənin son üçdə biri dünya səmasına təcəlli edir və "Mənə dua edin, duanızı qəbul edim, bir şey istəyin verim, bağışlanma diləyin əfv edim…" buyurur.

Hz. Cabir (r.a.) nəql edir: "Allah Rəsulunun (s.ə.s.) belə buyurduğunu eşitdim: "Gecələrdə elə bir gizli vaxt var ki, bir müsəlman həmin vaxt Allahdan dünya və axirətə dair xeyirli bir şey diləsə, Uca Allah onun arzusunu mütləq yerinə yetirər. Bu lütf hər gecəyə aiddir".

Hər namaz insanın axirət dünyasının bir parçasını işıqlandırmağa xidmət edir. Təhəccüd də bərzəxin, yəni qəbirdə keçən həyatın çırağıdır. Gecələrini təhəccüd "fənəri" ilə gündüzə döndərənlərin bərzəx həyatı da çıraqban olar. Təhəccüd bərzəx qaranlığını dağıdan bir məşəl və insanı bərzəx əzabından qoruyan bir sipərdir.

Abdullah ibn Ömər (r.a.) nəql edir ki, insanlar yuxu görür və yuxuda gördüklərini Rəsulullaha (s.ə.s) danışırdılar. Öz-özümə "kaş ki, bərzəx aləminin qapıları aralansa və mən də yuxu görsəydim, gördüklərimi Rəsulullaha (s.ə.s) danışa bilsəydim, O da bunları yozsaydı" deyə düşünürdüm. Bir gün yuxuda iki qorxunc adamın qollarımdan tutaraq məni dərin, alovlu bir quyunun başına gətirdiklərini gördüm. Buranın cəhənnəm olduğunu anladım və çox qorxdum. Allaha sığınaraq yalvarmağa başladım. Quyuya atılmaq qorxusu ilə tir-tir titrəyərkən birdən: "Nigaran olma, sənin üçün qorxulu bir şey yoxdur, sən ora girməyəcəksən", – sözlərini eşitdim. Oyanandan sonra yuxumu bacım Hafsaya danışdım. Yuxunun yozumunu Rəsulullahdan (s.ə.s.) soruşmasını xahiş etdim. Allah Rəsulu (s.ə.s) ona: "İbn Ömər nə gözəl insandır, kaş ki təhəccüd namazını da qılaydı!" – buyurdu. Allah, Abdullah ibn Ömərə yuxusunda cəhənnəmə aid bir bərzəx mənzərəsini göstərmiş və hazırlıq görsün deyə yuxuda xəbərdarlıq etmişdi.

Təhəccüd kimi digər nafilə ibadətlər də fərz namazlardan qalan nöqsan və çatışmazlıqları tamamlayır. Başqa sözlə, Allah bəndələrinin fərz ibadətlərinin boşluqlarını nafilələrlə doldurur.

Hədisdə bildirilir ki, "Ramazan orucundan sonra ən fəzilətli oruc Allahın ayı sayılan məhərrəm ayında tutulan orucdur. Fərz namazlardan sonra ən fəzilətli namaz isə gecə qılınan namazdır."14

Bir hədisi-şərifdə deyilir ki, axirətdə ilk olaraq namaz soruşulacaq. Allah-Təala: "Bəndəmin namazı tamdır?" – deyə sual verəcək. "Tamdır," – deyilsə, "Onda keçsin," – buyuracaq. Əgər: "Namazları yarımçıqdır, qüsurludur," – deyilsə, "Nafilələri varmı?" – deyə soruşacaq. "Var," – cavabı gəlsə, "Nafilələri çatışmayan fərzlərin yerinə qoyun," – buyuracaq. Beləcə, ilahi rəhmətin bir əsəri olaraq nafilələr fərzlərin kəm-kəsirini düzəldəcək.

Sözün qısası, namazların fərzini, nafiləsini layiqincə qılmaq və ya qılmağa çalışmaq, bu dünyada vəzifələri yerinə yetirmək ölümlə başlayan o biri aləmin Cənnətə uzanan yolunda insana sadiq yol yoldaşı və şəfaətçi olacaq. Qəbrin dar məhbəsində işıq görmək istəyənlər ən azından həftədə bir neçə dəfə təhəccüd namazı qılmağa çalışmalıdır.

Bunun üçün də insan bir az iradəsinin haqqını verərək addım atmalıdır.

Əbu Hüreyrənin (r.a.) nəql etdiyinə görə, Allah Rəsulu (s.ə.s.) belə buyurmuşdur:

"Siz gecə yatarkən şeytan boynunuzun ardına üç düyün vurur. Hər düyünü vurduqca: "Qabaqda uzun gecə var, yat, yuxula, kefinə bax!" – deyir. Buna baxmayaraq, siz oyanıb (bismillah, təsbeh, təhlil və s. deyərək) Allahın adını ansanız, düyünlərin biri açılar. Dəstəmaz alanda bir düyün də açılar. Üstəlik namaz qılsanız, şeytanın bütün düyünləri açılar və beləliklə, şeytana qalib gəlmiş bir təhəccüd qəhrəmanı olaraq gümrah və xoş əhvali-ruhiyyə ilə sabaha çıxarsınız. Əks təqdirdə isə, əzgin və tənbəl əhvali-ruhiyyə ilə oyanarsınız". Təhəccüd vaxtı "Seyyidul-istiğfar" adlanan bu duanı oxumaq məndubdur:

أللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لَا اِلهَ إلَّا أنْتَ خَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأنَا عَلىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأبُوءُ بِذَنْبِي

فَاغْفِرْ لِي فَإنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ.

"Allahummə əntə Rabbi lə iləhə illə əntə. Xaləqtəni və ənə abdukə və ənə alə ahdikə və vədikə məstətatu. Əuzu bikə min şərri mə sanətu, əbuu ləkə bi nimətikə aleyyə və əbuu bizənbi, fəğfirli, fə innəhu lə yağfiruz-zunubə illə əntə."

Mənası: "Allahım sən mənim Rəbbimsən, səndən başqa ilah yoxdur, məni Sən yaratın, mən Sənin qulunam, gücüm çatdığı qədər Sənə verdiyim söz və əhdimi yerinə yetirirəm. Əməllərimin şərindən Sənə sığınıram. Mənə verdiyin nemətləri təsdiq, günahları isə etiraf edirəm. Məni bağışla, Səndən başqa günahları bağışlayacaq heç kimsə yoxdur."

Peyğəmbərimizin (s.ə.s) təhəccüdü

Hz. Huzeyfə (r.a.) nəql edir:

"Bir gecə Peyğəmbərimizlə (s.ə.s.) birlikdə namaz qılırdıq. "Bəqərə" surəsini oxumağa başladı. Öz-özümə: "Hər halda yüz ayə oxuyub rüku edər," – deyə düşündüm. Lakin yüz ayəyə çatanda rüku etməyib qiraətə davam elədi. Bu dəfə mən: "Hər halda bu surəni iki rükətə bölüb oxuyacaq," – deyə fikirləşdim, amma qiraətə davam elədi. Artıq: "Hər halda bu surəni oxuyub rüku edər," – dedim, amma etmədi. Arxasınca "Nisa" surəsini başda-ayağa oxudu. Sonra "Ali-İmran" surəsinə başladı, onu da oxudu. Ağır-ağır tərtil üzrə oxuyur, təsbeh ifadəsi keçən ayəyə çatanda Allahı təsbeh edir, arzu və istək ifadəsi olan ayəni oxuyanda da Allaha niyaz edir, sığınmaqla bağlı br ayəyə çatanda da Allaha sığınırdı. Bu uzun qiyam və qiraətdən sonra nəhayət rükuya getdi. "Subhanə rabbiyəl-azim (Uca Rəbbimi hər cür nöqsan sifətlərdən tənzih və təqdis edirəm)," – deyə təsbeh etməyə başladı. Rükusu da qiyamı qədər uzun oldu. Sonra: "Səmiallahu limən hamidəh, rabbəna ləkəl həmd (Allah Ona şükür edəni eşidir. Bütün həmdlər əzəldən əbədə qədər yalnız Sənə məxsusdur, ey Rəbbimiz!)," – dedi və rükuda qaldığı müddətə yaxın ayaq üstə durdu. Sonra səcdəyə vardı və "Subhanə rəbbiyəl-alə (Mən Uca Rəbbimi Ona hər cür nöqsan sifətdən tənzih və təqdis edirəm)," – deyə təsbeh etdi. Səcdəsi də haradasa ayaq üstə durduğu qədər uzun çəkdi".

İbn Məsud (r.a.) nəql edir: "Bir gecə Peyğəmbərimizlə (s.ə.s.) birlikdə namaz qılmağa başladım. Qiyamda (namazda ayaq üstə) o qədər dayandı ki, az qala pis bir şey edəcəkdim". Ondan: "Nə etməyi düşünürdün?" – deyə soruşanlara bu cavabı verdi: "Yerə oturub Onu namazda tək qoymağı düşünmüşdüm" Təhəccüdə qalxa bilmədikdə

Həzrəti Ömər (r.a.) Allah Rəsulunun (s.ə.s.) belə buyurduğunu nəql etmişdir:

"Kim yatıb qaldığına görə hər gecə müntəzəm yerinə yetirdiyi hizbinin hamısını (namaz, zikr və təsbeh kimi ibadətləri), yaxud bir qismini edə bilməyib, sübh namazı ilə günorta namazı arasında edərsə, gecə yerinə yetirmiş kimi savab qazanar".

Ailə fərdlərini təşviq etmək

Əbu Hüreyrənin (r.a.) nəql etdiyinə görə, Allah Rəsulu (s.ə.s.) buyurmuşdur:

"Allah gecə qalxıb namaz qılan, zövcəsini yuxudan oyadan, qalxmazsa, üzünə su səpib qaldırmağa çalışan kişiyə mərhəmət etsin. Yenə gecə qalxıb namaz qılan, ərini də oyadan, qalxmazsa, üzünə su səpib oyatmağa çalışan qadına da Allah mərhəmət etsin (mərhəməti ilə müamilə etsin)".

 1. Ənkəbut surəsi, 45-ci ayə
 2. [ölü keçid] [ölü keçid]
 3. 2012-04-09 at the Wayback Machine ismailaga.info
 4. Necati Yeni el, Hüseyin Kayapınar, Sünen-i Ebû Davud Terceme ve şerhi c. 2, s. 112
 5. (PDF). 7 fevral 2020 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:10 fevral 2020. (#invalid_param_val)
 6. (PDF). 15 may 2020 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:10 fevral 2020. (#invalid_param_val)
 7. . 7 fevral 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:10 fevral 2020. (#invalid_param_val)
 8. . 7 fevral 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:10 fevral 2020. (#invalid_param_val)
 9. . 7 fevral 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:10 fevral 2020. (#invalid_param_val)
 10. (PDF). 15 may 2020 tarixində (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:10 fevral 2020. (#invalid_param_val)
 11. . 7 fevral 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi:10 fevral 2020. (#invalid_param_val)
 12. Əli Sistaninin risaləsi
 13. Həsənun Səhih. Səhih Sünən İbn Macə: N.222. Tirmizi: 1/5/ N.3. Əbu Davud: 1/88/ N.61. İbn Macə: 1/101/ N.275
 14. Hədis səhihdir. Səhih əl-Cami əs Səğir: N.3778. Buxari 2/587/ N.1117. Əbu Davud 3/233/ N.939. Tirmizi 1/231/ N.369
 15. Buxari: 2/236/ N.756. Müslim: 1/295/ N.394. Tirmizi: 1/156/ N.247. Nasai: 2/137. İbn Macə: 1/273/ N.837
 16. əl-Həcc surəsi, 77-ci ayə
 17. Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Macə: N.710. Nəsai: 2/183. Tirmizi: 1/165/ N.264. Əbu Davud: 3/93/ N.840. İbn Macə: 1/282/ N.870
 18. Buxari: 2/297/ N.812. Müslim: 1/354/ N.490. Nəsai: 2/209
 19. Darəqutni: 1/348/ N.3. Bu rəvayəti Albani "Sifətus Salət" kitabında (səh.123) rəvayət etmişdir.
 20. Hədisin sənədi səhihdir. Sifətus Salət: səh.182. Məktəbətul Məarif nəşri. Tirmizi: 5/180/ N.3546. Əbu Davud: 4/354/ N.1468
 21. İsra, 17/79.
 22. Müzəmmil, 73/20.
 23. Səcdə, 32/16.
 24. Furqan, 26/63–64.
 25. Zariyat, 51/17–18.
 26. Müslim, Siyam, 202: Tirmizi, Məvaqit, 207: Nəsai, Qiyamul-Leyl, 6: Əhməd ibn Hənbəl, II, 344.
 27. Buxari, Təhəccüd, 6; Müslim, Münafiqun, 79–81; Tirmizi, Səlat, 187.
 28. Buxari, Təfsir surə 3, bab 17–18.
 29. Buxari, Dəavat, 14, Darimi, Salət, 168; Müslim, Salətul-müsafirin, 24
 30. Müslim, Salatul-Müsafirin 166.
 31. Buxari, Təhəccüd, 2.
 32. Tirmizi, Salət, 305; Nəsai, Salət, 9.
 33. Tirmizi, Salət, 324.
 34. Buxari, Dəavat, 2, 16; Tirmizi, Dəavat, 15, İstiazə, 57.>
 35. Müslim, Salatul-Müsafirin 203.
 36. Buxari, Təhəccüd 9; Müslim, Salatul-Müsafirin 204.
 37. Müslim, Salatul-Müsafirin 142.
 38. Əbu Davud, Tatavvu 18.

Namaz
namaz, ərəb, صلاة, islam, dininin, sütunlarından, biridir, həmçinin, islamın, şərtindən, cisidir, qurani, kərimdə, buyurulur, rəsulum, quranda, sənə, vəhy, olunanı, vaxtı, vaxtında, namaz, qıl, həqiqətən, namaz, insanı, çirkin, əməllərdən, çəkindirər, buradan,. Namaz Dil Izle Redakte Namaz ereb صلاة Islam dininin sutunlarindan biridir Hemcinin Islamin 5 sertinden 2 cisidir Qurani Kerimde buyurulur Ya Resulum Quranda sene vehy olunani oxu ve vaxti vaxtinda namaz qil Heqiqeten namaz insani cirkin ve pis emellerden cekindirer 1 Buradan aydin olur ki insanlarin gunah islerden uzaqlasmasi bilavasite onun qildigi namazdan asilidir Mundericat 1 Dini ehemiyyet ve sanksiya 2 Gundelik ferz namazlar 2 1 Subh 2 2 Zohr 2 3 Esr 2 4 Megrib 2 5 Isa 3 Musteheb namazlar 3 1 Gundelik musteheb namazlar 3 1 1 Sunnilikde 3 1 2 Sielikde 4 Namazin rukunlari 4 1 Sunnilikde 5 Teheccud Namazi 6 IstinadlarDini ehemiyyet ve sanksiya RedakteEnenevi Islamda kisi ve qadin her bir muselmanin dua etmesi mecburidir Mehemmede aid edilen bir soze gore dedi Usaginiz yeddi yasina catanda ona dua etmesini emr edin ve on yasinda bezi soz sohbetlerde on uc namaz qilmasa onu doyun 2 Henbeli mezhebine gore namazi terk etmek kufr diger uc sunni mezhebe gore ise gunahdir 3 4 5 Islami fiqh alimleri namaz oruc ve ya zekat kimi dini emrlerin terk edilmesi halinda edilecek hereketleri ve sexsin cezalandirildiqdan sonra bu sexslerin cenazelerine tetbiq edilecek prosedurlari da muzakire etdiler Mehz bu sexsler murted qebul edildikde cenaze namazlari qilinmir muselman qebiristanliginda defn oluna bilmirler qoyub getdikleri dovlet xezinesinde qalir 6 7 8 Henefinin nezerine gore Islamin laqeydliyi ve ya tetbiqinin redd edilmesi ile elaqeli hereketler sifahi cezalarla cezalandirilmali oldurulene qeder doyulme ve ya olene qeder hebsde saxlanilmalidir 9 10 11 Safii Maliki e gore namazi terk etmek ucun cezanin miqdari ve novu Quran ve Sunne ile teyin olunur ve isden cixan had tetbiq olunaraq oldurulur Lakin onlarin defn merasimleri muselmanlarin defn merasimi kimi aparilir ve miras qoyubsa varisleri ile bolusulur 9 10 Henbeli mezhebinde namazi terk eden ve buna israr edenler murted sayilir ve hudum cezasi murtedlere qilincla oldurme seklinde tetbiq olunur Onlar ucun cenaze namazi qilinmir ve cesed muselman qebiristanliginda basdirilmir 10 12 Gundelik ferz namazlar Redakte Mescidde qilinan camaat namazi Serietde muselmanlar gunde bes vaxt ferz namazi qilmalidirlar Subh namazi Zohr namazi Esr namazi Sam namazi Isa namazi Subh Redakte Subh namazi 2 ruketdir Vaxti dan yeri sokulenden gunes cixana qederdir Subh namazi sesli namazdir yeni fatihe suresi ve sonraki sure sure sesli deyilir Zohr Redakte Zohr ve ya gunorta namazi 4 ruketdir Vaxti gunes zeniti kecdikden sonra her seyin kolgesi ozu boyda olana qeder davam edir Zohr namazi sessiz namazdir yeni zohr namazi evvelden axira qeder sessiz qilinir Esr Redakte Esr ve ya ikindi namazi 4 ruketdir Vaxti her seyin kolgesi ozu boyda olandan gunes batana qeder davam edir Esr namazi sessiz namazdir yeni esr namazi evvelden axira qeder sessiz qilinir Megrib Redakte Megrib ve ya axsam namazi 3 ruketdir Vaxti gunes batandan sefeq itene qeder davam edir Megrib namazi sesli namazdir yeni ilk 2 ruketdeki fatihe ve sonraki sure sesli deyilir Isa Redakte Isa namazi 4 ruketdir Vaxti sefeq itenden gece yarisina qeder davam edir Isa namazi sesli namazdir yeni ilk 2 ruketdeki fatihe ve sonraki sure sesli deyilir Musteheb namazlar RedakteGundelik musteheb namazlar Redakte Sunnilikde Redakte Gundelik musteheb sunnet namazlar 20 reketdir Subh namazinin nafilesi 2 ruketdir ve subh namazindan evvel qilinir Zohr namazinin nafilesi 6 ruketdir ve 4 ruketi zohr namazindan evvel 2 ruketi ise sonra qilinir Esr namazinin nafilesi 4 ruketdir ve ferzden evvel qilinir Megrib namazinin nafilesi 2 ruketdir ve megrib namazindan sonra qilinir Isa namazinin nafilesi 6 ruketdir ve 4 ruketi isa namazindan evvel 2 ruketi ise isa namazindan sonra qilinir Vitr namazi Henefi mezhebinde vacib diger mezheblerde sunnet namazidir ve Isa namazindan sonra qilinir Sielikde Redakte Gundelik musteheb nafile namazlar 34 reketdir 13 Subh namazinin nafilesi 2 reketdir ve subh namazindan evvel qilinir Zohr namazinin nafilesi 8 reketdir ve zohr namazindan evvel qilinir Esr namazinin nafilesi 8 reketdir ve esr namazindan sonra qilinir Sam namazinin nafilesi 4 reketdir sam namazindan sonra qilinir Isa namazinin nafilesi ya 1 reket ayaq uste ya da 2 reket oturan halda bu 1 reket hesab olunur isa namazindan sonra qilinir Gece namazi 11 reketdir Namazin rukunlari RedakteSunnilikde Redakte Namazin ferz ve vacib emelleri vardir ki namaz onlardan ibaretdir Eger onun ferz emellerinden biri edilmezse seriet qaydalarina esasen hemin namaz duzgun olmaz Hemin rukunlar bunlardir Tekbiretul ihram Namazin baslangicinda edilen tekbirdir Namazin baslangici temizlikdir Namazda artiq hereketleri haram eden tekbir etmekdir Artiq hereketleri halal eden ise salam vermekdir 14 Ferz namazinin ayaq uste qilinmasi Gucu catan her kes namazi ayaq uste qilmalidir Peygember sellallahu aleyhi ve sellem Imran ibn Huseyn adli sehabeye emr ederek demisdir Namazi ayaq uste qil Eger bacarmasan otur qil Eger bunu da bacarmasan onda uzan qil 15 Her ruketde fatihe suresini oxumaq Namaz qilarken her bir ruketde mutleq fatihe suresi oxunmalidir Ubade ibn es Sammit Peygemberin sellallahu aleyhi ve sellem bele dediyini revayet edir Fatihe suresini oxumayanin namazi yoxdur 16 Ruku etmek Namaz qilarken qiyamdan sonraki hereket ruku etmekdir Uca Allah buyurur Ey iman getirenler Namaz qildiqda ruku edin secdeye qapanin 17 Rukudan qalxandan sonra qametini duzeltmek Rukudan qalxandan sonra secdeye etmemisden evvel qametini tam duzeltmek lazimdir Ebu Mesud el Ensari Peygemberin sellallahu aleyhi ve sellem bele dediyini revayet edir Namaz zamani ruku ve secde edende qametini duzeltmeyen kimsenin namazi duzgun deyil 18 Secde etmek Rukudan qalxdiqdan sonra secde edilir Uca Allah Qurani Kerimde buyurur Ey iman getirenler Namaz qildiqda ruku edin secdeye qapanin 17 Secde ise 7 eza uzerinde edilmelidir Ibn Abbas Peygemberin sellallahu aleyhi ve sellem bele dediyini revayet edir Mene yeddi eza uzerinde secde etmek emr olunmusdur Hemin ezalar Alin sonra burnuna da isare etdi Iki el iki diz iki ayagin bas terefi 19 Hemcinin Ibn Abbas Peygemberin sellallahu aleyhi ve sellem bele dediyini revayet etmisdir Burnunu alni kimi yere qoymayanin namazi duzgun olmaz 20 Iki secde arasinda oturmaq Birinci secde ve ikinci secde arasinda oturmaq lazimdir Peygember sellallahu aleyhi ve sellem demisdir Namaz zamani ruku ve secde edende qametini duzeltmeyen kimsenin namazi duzgun deyil 18 Axirinci tesehhud Namazin son ruketinde tesehudde oturmaq lazimdir Ibn Mesud revayet etmisdir ki Peygember sellallahu aleyhi ve sellem meni qarsisinda oturtub tesehhudu Qurandan bir sure oyretdiyi kimi oyretmisdir Axirinci tesehhudden sonra Peygembere sellallahu aleyhi ve sellem salavat demek Fudale ibn Ubeyd el Ensari deyir ki Peygember sellallahu aleyhi ve sellem demisdir Biriniz namaz qilarken namazini Rebbine terif deyib Ona hemd sena etmekle baslasin Peygembere sellallahu aleyhi ve sellem salavat desin sonra istediyi duani etsin 21 Salam vermek Namazin sonunda salam verilir Peygember sellallahu aleyhi ve sellem demisdir Namazin baslangici temizlikdir Namazda artiq hereketleri haram eden tekbir etmekdir Artiq hereketleri halal eden ise salam vermekdir 14 Teheccud Namazi RedakteTeheccud sozu yatib oyanmaq demekdir Termin olaraq ise gece yuxudan qalxaraq qilinan namaza deyilir Teheccud feili tefaul babindandir Feilin tefaul babi meseqqet bildirir Yeni teheccud cetinlikle meseqqetle yuxudan oyanmaq demekdir Yatsi namazindan sonra yatmadan ve ya bir az yatib oyanandan sonra qilinan namaza umumi menada gece namazi saletul leyl deyilir Bir qeder yatandan sonra gece yarisindan imsaq vaxtina qeder qilinan gece namazi ise teheccud adlanir Teheccud namazini iki ruket de qilmaq olar sekkiz ruket de Iki ruketde bir salam vererek qilmaq daha feziletlidir Qurani Kerimde teheccud namazi ile elaqeli bele buyurulur و م ن الل ي ل ف ت ه ج د ب ه ن اف ل ة ل ك ع س ى أ ن ي ب ع ث ك ر ب ك م ق ام ا م ح م ود ا Ya Resulum Gecenin bir vaxti durub ancaq sene xas olan elave teheccud namazi qil ki Rebbin seni bununla beyenilib teriflenen bir meqama gondersin 22 Teheccud namazina mominleri tesviq eden muxtelif aye ve hedisler movcuddur Allah Teala bele buyurur Ya Peygember heqiqeten Rebbin bilir ki sen yatagindan qalxib bezen gecenin teqriben ucde ikisini bezen yarisini bezen de ucde birini namaz qilirsan Seninle birlikde olan bir zumre yaxin sehaben de beledir 23 Haqq Teala basqa ayelerde gece namazina qalxanlari bele terif edir Onlar ibadet ucun yataqlarindan qalxar qorxu ve umid icinde Rebbine dua eder ve onlara verdiyimiz ruzilerden serf ederler 24 Rehmanin esil bendeleri o keslerdir ki onlar yer uzunde temkinle tevazokarliqla gezer cahiller onlara soz atdiqlari xoslarina gelmeyen bir soz dedikleri zaman onlari incitmemek ucun salam deyerler Onlar geceni Rebbi ucun secde ve qiyam namaz icinde kecirerler 25 Onlar geceler ibadetle mesgul olub az yatirdilar Seherler ise Allahdan bagislanmalarini dileyirdiler 26 Basqa bir ayede de teqva ehlinin Allaha seher vaxti istigfar edenler oldugu bildirilir lt ref gt Ali Imran 3 16 17 lt ref gt Teheccud namazini seher namazinin vaxtina qeder qilmaq olar Seher namazinin vaxti girdikden sonra subh namazinin sunnesinden basqa nafile namaz qilmaq mekruhdur Resulullah s e s bele buyurmusdur Gece namazina davam edin Cunki gece namazi qilmaq sizden onceki saleh bendelerin adeti Rebbinize yaxinlasmagin bir yolu xetalari orten ve insani gunahlardan uzaqlasdiran bir vasitedir Tirmizi Deavat 101 Basqa bir hedisde ise ferz namazindan sonra en feziletli namazin gece namazi oldugu bildirilir 27 Hezreti Aise r anha neql edir Peygemberimiz s e s geceler ayaqlari sisene qeder namaz qilardi Ondan Ey Allahin Resulu Allah Senin kecmis vegelecek gunahlarini bagisladigi halda niye bu qeder ibadet edirsen deye sorusdum Buyurdu ki Yeni men cox sukur eden bir bende olmagi arzu etmeyim Ustelik Allah bu gece Ali Imran suresinin son on ayesini nazil etdi deyerek sozune bele davam etdi Bu ayeleri oxuyub ve ya iki cenesi arasinda geveleyib seslendirib mahiyyetini dusunmeyenlerin vay halina 28 Abdullah ibn Abbas r a xalasi ve Allah Resulunun s e s xanimi Meymune anamizin r a evinde qonaq qalarken Resulullahin s e s gece ibadetini gormus ve bele terif etmisdir Resulullah s e s gecenin son ucde birinde qalxdi goye baxaraq Ali Imran suresinin son on ayesini oxudu sonra destemaz alaraq namaz qildi Men de onun elediyini etdim Agladi Iki iki on iki ruket ve bir ruket de vitr olmaqla on uc ruket namaz qildi Bilal subh namazina azan oxuyandayene iki ruket namaz qildi Sonra camaata subh namazini qildirdi 29 Basqa bir revayetde gece yarisi ve ya bir az evvel qalxdigi Ali Imran suresinin son on ayesini oxudugu destemaz alib on uc ruket namaz qildiqdan sonra muezzinin sesi gelene qeder yataga uzandigi neql olunur 11 Resulullah s e s bir hedisinde bele buyurur Rebbimiz her gecenin son ucde biri dunya semasina tecelli edir ve Mene dua edin duanizi qebul edim bir sey isteyin verim bagislanma dileyin efv edim buyurur 30 Hz Cabir r a neql edir Allah Resulunun s e s bele buyurdugunu esitdim Gecelerde ele bir gizli vaxt var ki bir muselman hemin vaxt Allahdan dunya ve axirete dair xeyirli bir sey dilese Uca Allah onun arzusunu mutleq yerine yetirer Bu lutf her geceye aiddir 31 Her namaz insanin axiret dunyasinin bir parcasini isiqlandirmaga xidmet edir Teheccud de berzexin yeni qebirde kecen heyatin ciragidir Gecelerini teheccud feneri ile gunduze donderenlerin berzex heyati da ciraqban olar Teheccud berzex qaranligini dagidan bir mesel ve insani berzex ezabindan qoruyan bir siperdir Abdullah ibn Omer r a neql edir ki insanlar yuxu gorur ve yuxuda gorduklerini Resulullaha s e s danisirdilar Oz ozume kas ki berzex aleminin qapilari aralansa ve men de yuxu gorseydim gorduklerimi Resulullaha s e s danisa bilseydim O da bunlari yozsaydi deye dusunurdum Bir gun yuxuda iki qorxunc adamin qollarimdan tutaraq meni derin alovlu bir quyunun basina getirdiklerini gordum Buranin cehennem oldugunu anladim ve cox qorxdum Allaha siginaraq yalvarmaga basladim Quyuya atilmaq qorxusu ile tir tir titreyerken birden Nigaran olma senin ucun qorxulu bir sey yoxdur sen ora girmeyeceksen sozlerini esitdim Oyanandan sonra yuxumu bacim Hafsaya danisdim Yuxunun yozumunu Resulullahdan s e s sorusmasini xahis etdim Allah Resulu s e s ona Ibn Omer ne gozel insandir kas ki teheccud namazini da qilaydi buyurdu 32 Allah Abdullah ibn Omere yuxusunda cehenneme aid bir berzex menzeresini gostermis ve hazirliq gorsun deye yuxuda xeberdarliq etmisdi Teheccud kimi diger nafile ibadetler de ferz namazlardan qalan noqsan ve catismazliqlari tamamlayir Basqa sozle Allah bendelerinin ferz ibadetlerinin bosluqlarini nafilelerle doldurur Hedisde bildirilir ki Ramazan orucundan sonra en feziletli oruc Allahin ayi sayilan meherrem ayinda tutulan orucdur Ferz namazlardan sonra en feziletli namaz ise gece qilinan namazdir 14 Bir hedisi serifde deyilir ki axiretde ilk olaraq namaz sorusulacaq Allah Teala Bendemin namazi tamdir deye sual verecek Tamdir deyilse Onda kecsin buyuracaq Eger Namazlari yarimciqdir qusurludur deyilse Nafileleri varmi deye sorusacaq Var cavabi gelse Nafileleri catismayan ferzlerin yerine qoyun buyuracaq 33 Belece ilahi rehmetin bir eseri olaraq nafileler ferzlerin kem kesirini duzeldecek Sozun qisasi namazlarin ferzini nafilesini layiqince qilmaq ve ya qilmaga calismaq bu dunyada vezifeleri yerine yetirmek olumle baslayan o biri alemin Cennete uzanan yolunda insana sadiq yol yoldasi ve sefaetci olacaq Qebrin dar mehbesinde isiq gormek isteyenler en azindan heftede bir nece defe teheccud namazi qilmaga calismalidir Bunun ucun de insan bir az iradesinin haqqini vererek addim atmalidir Ebu Hureyrenin r a neql etdiyine gore Allah Resulu s e s bele buyurmusdur Siz gece yatarken seytan boynunuzun ardina uc duyun vurur Her duyunu vurduqca Qabaqda uzun gece var yat yuxula kefine bax deyir Buna baxmayaraq siz oyanib bismillah tesbeh tehlil ve s deyerek Allahin adini ansaniz duyunlerin biri acilar Destemaz alanda bir duyun de acilar Ustelik namaz qilsaniz seytanin butun duyunleri acilar ve belelikle seytana qalib gelmis bir teheccud qehremani olaraq gumrah ve xos ehvali ruhiyye ile sabaha cixarsiniz Eks teqdirde ise ezgin ve tenbel ehvali ruhiyye ile oyanarsiniz 34 Teheccud vaxti Seyyidul istigfar adlanan bu duani oxumaq mendubdur ألل ه م أن ت ر ب ي ل ا ا له إل ا أن ت خ ل ق ت ن ي و أن ا ع ب د ك و أن ا ع لى ع ه د ك و و ع د ك م ا اس ت ط ع ت أع وذ ب ك م ن ش ر م ا ص ن ع ت أب وء ل ك ب ن ع م ت ك ع ل ى و أب وء ب ذ ن ب ي ف اغ ف ر ل ي ف إن ه ل ا ي غ ف ر الذ ن وب إل ا أن ت Allahumme ente Rabbi le ilehe ille ente Xaleqteni ve ene abduke ve ene ale ahdike ve vedike mestetatu Euzu bike min serri me sanetu ebuu leke bi nimetike aleyye ve ebuu bizenbi fegfirli fe innehu le yagfiruz zunube ille ente Menasi Allahim sen menim Rebbimsen senden basqa ilah yoxdur meni Sen yaratin men Senin qulunam gucum catdigi qeder Sene verdiyim soz ve ehdimi yerine yetirirem Emellerimin serinden Sene siginiram Mene verdiyin nemetleri tesdiq gunahlari ise etiraf edirem Meni bagisla Senden basqa gunahlari bagislayacaq hec kimse yoxdur 35 Peygemberimizin s e s teheccudu Hz Huzeyfe r a neql edir Bir gece Peygemberimizle s e s birlikde namaz qilirdiq Beqere suresini oxumaga basladi Oz ozume Her halda yuz aye oxuyub ruku eder deye dusundum Lakin yuz ayeye catanda ruku etmeyib qiraete davam eledi Bu defe men Her halda bu sureni iki rukete bolub oxuyacaq deye fikirlesdim amma qiraete davam eledi Artiq Her halda bu sureni oxuyub ruku eder dedim amma etmedi Arxasinca Nisa suresini basda ayaga oxudu Sonra Ali Imran suresine basladi onu da oxudu Agir agir tertil uzre oxuyur tesbeh ifadesi kecen ayeye catanda Allahi tesbeh edir arzu ve istek ifadesi olan ayeni oxuyanda da Allaha niyaz edir siginmaqla bagli br ayeye catanda da Allaha siginirdi Bu uzun qiyam ve qiraetden sonra nehayet rukuya getdi Subhane rabbiyel azim Uca Rebbimi her cur noqsan sifetlerden tenzih ve teqdis edirem deye tesbeh etmeye basladi Rukusu da qiyami qeder uzun oldu Sonra Semiallahu limen hamideh rabbena lekel hemd Allah Ona sukur edeni esidir Butun hemdler ezelden ebede qeder yalniz Sene mexsusdur ey Rebbimiz dedi ve rukuda qaldigi muddete yaxin ayaq uste durdu Sonra secdeye vardi ve Subhane rebbiyel ale Men Uca Rebbimi Ona her cur noqsan sifetden tenzih ve teqdis edirem deye tesbeh etdi Secdesi de haradasa ayaq uste durdugu qeder uzun cekdi 36 Ibn Mesud r a neql edir Bir gece Peygemberimizle s e s birlikde namaz qilmaga basladim Qiyamda namazda ayaq uste o qeder dayandi ki az qala pis bir sey edecekdim Ondan Ne etmeyi dusunurdun deye sorusanlara bu cavabi verdi Yere oturub Onu namazda tek qoymagi dusunmusdum 37 Teheccude qalxa bilmedikde Hezreti Omer r a Allah Resulunun s e s bele buyurdugunu neql etmisdir Kim yatib qaldigina gore her gece muntezem yerine yetirdiyi hizbinin hamisini namaz zikr ve tesbeh kimi ibadetleri yaxud bir qismini ede bilmeyib subh namazi ile gunorta namazi arasinda ederse gece yerine yetirmis kimi savab qazanar 38 Aile ferdlerini tesviq etmek Ebu Hureyrenin r a neql etdiyine gore Allah Resulu s e s buyurmusdur Allah gece qalxib namaz qilan zovcesini yuxudan oyadan qalxmazsa uzune su sepib qaldirmaga calisan kisiye merhemet etsin Yene gece qalxib namaz qilan erini de oyadan qalxmazsa uzune su sepib oyatmaga calisan qadina da Allah merhemet etsin merhemeti ile muamile etsin 39 Istinadlar Redakte Enkebut suresi 45 ci aye https dergipark org tr en download article file 827004 text E2 80 9C C3 87ocu C4 9Funuz 20 sab C3 AE 2C 20evl C3 A2d 2C ya C5 9Ftan 20itibaren 20de 20yataklar C4 B1n C4 B1 20ay C4 B1r C4 B1n C4 B1z 20 E2 80 9D http www diyanet gov tr turkish basiliyayin weboku asp sayfa 21 amp yid 4 olu kecid olu kecid http www ismailaga info yazi 2012 03 30 dinde zorlama yoktur ne demektir islamda zorlama yok mudur Arxivlesdirilib 2012 04 09 at the Wayback Machine ismailaga info Necati Yeni el Huseyin Kayapinar Sunen i Ebu Davud Terceme ve serhi c 2 s 112 Arxivlenmis kopya PDF 7 fevral 2020 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 10 fevral 2020 invalid param val Arxivlenmis kopya PDF 15 may 2020 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 10 fevral 2020 invalid param val Arxivlenmis kopya 7 fevral 2020 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 10 fevral 2020 invalid param val 1 2 Buyuk felaket Namazi terk etmek ismailaga org tr 7 fevral 2020 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 10 fevral 2020 invalid param val 1 2 3 Namazi terk etmenin hukmu namazzamani net 7 fevral 2020 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 10 fevral 2020 invalid param val Who does not pray islamhouse com PDF 15 may 2020 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 10 fevral 2020 invalid param val Namazi terk etmenin cezasi halisece com 7 fevral 2020 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 10 fevral 2020 invalid param val Eli Sistaninin risalesi 1 2 Hesenun Sehih Sehih Sunen Ibn Mace N 222 Tirmizi 1 5 N 3 Ebu Davud 1 88 N 61 Ibn Mace 1 101 N 275 Hedis sehihdir Sehih el Cami es Segir N 3778 Buxari 2 587 N 1117 Ebu Davud 3 233 N 939 Tirmizi 1 231 N 369 Buxari 2 236 N 756 Muslim 1 295 N 394 Tirmizi 1 156 N 247 Nasai 2 137 Ibn Mace 1 273 N 837 1 2 el Hecc suresi 77 ci aye 1 2 Hedis sehihdir Sehih Sunen Ibn Mace N 710 Nesai 2 183 Tirmizi 1 165 N 264 Ebu Davud 3 93 N 840 Ibn Mace 1 282 N 870 Buxari 2 297 N 812 Muslim 1 354 N 490 Nesai 2 209 Darequtni 1 348 N 3 Bu revayeti Albani Sifetus Salet kitabinda seh 123 revayet etmisdir Hedisin senedi sehihdir Sifetus Salet seh 182 Mektebetul Mearif nesri Tirmizi 5 180 N 3546 Ebu Davud 4 354 N 1468 Isra 17 79 Muzemmil 73 20 Secde 32 16 Furqan 26 63 64 Zariyat 51 17 18 Muslim Siyam 202 Tirmizi Mevaqit 207 Nesai Qiyamul Leyl 6 Ehmed ibn Henbel II 344 Buxari Teheccud 6 Muslim Munafiqun 79 81 Tirmizi Selat 187 Buxari Tefsir sure 3 bab 17 18 Buxari Deavat 14 Darimi Salet 168 Muslim Saletul musafirin 24 Muslim Salatul Musafirin 166 Buxari Teheccud 2 Tirmizi Salet 305 Nesai Salet 9 Tirmizi Salet 324 Buxari Deavat 2 16 Tirmizi Deavat 15 Istiaze 57 gt Muslim Salatul Musafirin 203 Buxari Teheccud 9 Muslim Salatul Musafirin 204 Muslim Salatul Musafirin 142 Ebu Davud Tatavvu 18 Menbe https az wikipedia org w index php title Namaz amp oldid 6066662, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.