fbpx
Wikipedia

Kazım xan Qaradağlı

Kazım xan (Məhəmmədkazım xan) (?-1763) – Toxmaqlı oymağının məşhur simalarından biri. Qaradağ xanı (1730-1763). Məhəmmədkazım xan Məhəmmədqasım xanın oğlu, Mustafaqulu xan, Nəcəfqulu xanın atasıdır.

Kazım xan Qaradağlı
Kazım xan Məhəmmədqasım xan oğlu Qaradağlı
Sələfi təsis edilib
Xələfi Mustafaqulu xan
Sələfi Əbdürrəzzaq xan
Xələfi xanlıq dövrü
Şəxsi məlumatlar
Doğum yeri Əhər, Qaradağ vilayəti
Vəfat tarixi
Vəfat yeri Əhər, Qaradağ xanlığı
Sülalə Toxmaqlı oymağı
Atası Məhəmmədqasım xan
Uşaqları Mustafaqulu xan, Nəcəfqulu xan
Hərbi xidmət
Mənsubiyyəti Səfəvilər dövləti

Mündəricat

Məhəmmədkazım xanın hakimiyyətinin ilk illəri Osmanlıların ağalıq dönəminə düşmüşdü. 1730-cu ildə Nadirqulu xan Qırxlı-Avşar Təbrizi, Əhəri, Ərdəbili osmanlıların əlindən aldı. Nadirqulu xan II Şah Təhmasibin (1722-1732) adından Məhəmmədkazım xanı Qaradağın hakimi vəzifəsinə təyin etdi. Məhəmmədkazım xan da atası Məhəmmədqasım xan, böyük qardaşı Əbdürrəzzaq xan kimi Qaradağı müstəqil idarə etmək istəyirdi. Ona görə də nə Osmanlılara, nə Şah Sultan Hüseynə, nə onun oğlu II Təhmasibə, nə də Nadirqulu xana itaətini bildirmədi. 1734-cü ildə Nadirqulu xan Məhəmmədkazım xanı aldadıb tutdu. Saray adamları onu öldürməyi təhrik edirdilər. Nadirqulu xan onu xəlifə ocağının nümayəndəsi olduğuna və qardaşı Əbdürrəzzaq xanın xatirinə bağışladı. Lakin gözlərinə mil çəkdirdi. 1747-ci ilin iyun ayında sui-qəsd nəticəsində öldürülən Nadir şah Əfşardan sonra Azərbaycanda müstəqillik mübarizəsi başlandı. Məhəmmədkazım xan da yaxın qohumlarının yardımı ilə taxta əyləşib Qaradağnı idarə etməyə başladı. Qaradağ xanlığının qonşuluğunda, Ərdəbildə saxta şahzadə III Sam Mirzə taxt-taca iddia edənlərdən biri idi. Digər bir şahlıq həvəskarı Nadir şahın bibisi oğlu Əmiraslan xan Qırxlı-Avşar qoşunla Ərdəbilə yürüş edib Sam Mirzəni edam edərək Təbrizə gəldi. Əli şah adı ilə taxta çıxan Əliqulu xan Qırxlı-Avşar (1747-1748) Əmiraslan xana elçi göndərib onu şah kimi tanımağı təklif etdi. Əmiraslan xan Əli şahın elçisini öldürdü. Onun ən yaxın silahdaşı Məhəmmədkazım xan idi. Qaradağ qoşunundan istifadə edib qonşu hakimləri özündan asılı vəziyyətə saldı.

1748-ci ilin sonunda qardaşı Əli şahı taxtdan salıb gözlərinə mil çəkən İbrahim Mirzə özünü şah elan etdi. İbrahim şah ilk növbədə qorxulu rəqib saydığı Əmiraslan xana qarşı mübarizəyə başladı. Əmiraslan xan ilk döyüşdə məğlub olub Məhəmmədkazım xanla Qaradağa qaçdı. Məhəmmədkazım xan İbrahim şahın intiqamından çəkinib Əmiraslan xanı əsir alıb Təbrizə yolladı. İbrahim şah Məhəmmədkazım xana xeyli ənam-ərmağan və xanlıq fərmanı göndərdi. Tarixçi Məhəmmədhüseyn Qüddusi bu hadisə haqqında yazırdı: "Əmiraslan xanın qoşunları məğlub olub dağılmışdı, özü də dostu Məhəmmədkazım xan Qaradağlı ilə Qaradağa qaçdı. Amma Məhəmmədkazım xan bəhanə ilə onu tutdu. İbrahim xanın əmrilə onu və qardaşı Sarı xanla birlikdə Təbrizdə öldürdülər. İbrahim şah Təbrizdə altı ay qala bildi. Ətrafına 150 mindən çox döyüşçü yığılmışdı. İbrahim şah Nadir şahın nəvəsi, Rzaqulu Mirzənin oğlu Şahrux mirzənin Xorasanda şahlıq taxtına əyləşdiyini eşidib ora tələsdi. Gedərkən Məhəmməd xan Qırxlı-Avşarı Təbrizə hakim, Məhəmmədkazım xanı isə ona nəzarətçi təyin etdi. Məşhəd şəhəri yaxınlığında baş verən döyüşdə İbrahim şah öldürüldü. Şahrux Mirzə 1748-ci ilin oktyabr ayının 2-dən şahlığa başladı. Məhəmmədkazım xanın Şahrux şahdan formal asılılığı vardı. 1751-ci ildən sonra İran və Azərbaycanda nominal da olsun şah qalmamışdı. Lakin şahlıq həvəsinda olanlar vardı. Daha çox həvəsi olanlardan biri Urmiya hakimi Fətəli xan Ərəşli-Avşar idi. İbrahim şahın Təbrizə təyin etdiyi hakimi, Məhəmməd xan Qırxlı-Avşarı öldürən Dünbililər öz hakimiyyətlərini elan etmişdilər. Fətəli xan ellisi Məhəmməd xanın qisasını almaq üçün Təbrizə hücum etdi. Şəhəri aldıqdan sonra paytaxtını Urmiyadan Təbrizə köçürdü. Bir neçə gündən sonra birləşmiş Urmiya, Xoy və Təbriz qoşunları Qaradağa hücum etdi. Məhəmmədkazım xan duruş gətirməyib tabeçiliyini bildirdi. Məhəmmədkazım xan Qarabağ hakimi Pənahəli xan Sarıcalı-Cavanşirlə dostluq ilişkiləri qurmuşdu. Aralarında qarşılıqlı yardımlaşma vardı. Pənahəli xan, Şahverdi xan, II İraklinin Şəki hakimi Hacı Çələbi xana qarşı yaratdıqları ittifaqa Məhəmmədkazım xan da qoşulmuşdu. Tarixçi Molla Məhəmməd əl-Cari yazır: "Bu vaxt böyük bir ordu ilə Təhmuraz xan ilə İrakli xan Gəncəyə gəlirlər və Şahverdi xandan qardaşı Qoçu xanı, bacısı oğlu Xudadad bəyi və Gəncənin digər başçılarını (rəislərini) girov istəyirlər. Sonra Pənah xan və Kazım xan da həmin tələb ilə Gəncəyə gəlirlər. Hacı Çələbi Dərbənddən qoşun yığaraq Ərəş tərəfə Bilicikə gətirir. Vilayət onunla etibarlı ittifaqda idi. Bu vaxt iki vali ziyafətdə olarkən Şahverdi xanı, onun qardaşı Rzaqulu xanı, Pənah xanı, Kazım xanı və başqa rəisləri və onların təbəələrini etibarsız sayaraq həbs edir.

Bu hadisə haqqında tarixçi Mirzə Adıgözəl bəy Qarabaği də bəhs edib. O yazır: "Məhəmmədhəsən xan (Qarabağdan) qayıtdıqdan sonra, Pənah xan, qaradağlı Kazım xan, naxçıvanlı Heydərqulu xan və gəncəli Şahverdi xan məsləhət məclisi qurdular. Onlar belə bir qərara gəldilər ki, bütün Şirvan ölkəsinin hakimi, azad və həmişəlik sahibi-ixtiyari olan Hacı Çələbi onlarla hesablaşmır və dostluq yolunu düzlüklə getmir. Sonra ürəklərinin sözünü məktub vasitəsilə Gürcüstan valisi İrakli xana bildirdilər. Vali də özünü bu işdə və bu yolda onlarla yoldaş olduğunu izhar etdi. Onlara yazıb bildirdi ki, tezliklə hərəkət edərək fürsəti itirmədən buraya gəlsinlər. Bu xanlar da, səfər tədarükü görüb, qoşun və əsgər topladılar. Hamısı ittifaq edib, hərəkət bayrağını qaldıraraq, yola düşdülər. Gəncə şəhərindən yuxarı, Qızılqaya adlı yerdə dayandılar. Çadırlarının zərli qübbələri ayla günəşin fövqünə yüksəldi. Yuxarıda adı çəkilən Gürcüstan valisi bunların dördünü də əsarət kəməndilə tutdu". Məhəmmədkazım xanı və digər xanları əsirlikdən Şəki hakimi Hacı Çələbi xan azad etdi. İranın taxt-tacı uğrunda mübarizə aparan xanlardan biri də Kərim xan Zənd idi. Kərim xan İranın cənub vilayətlərini, Şirazİsfahan şəhərlərini ələ keçirdidkdən sonra 1752-ci ilin axırlarında böyük bir qoşunla Azərbaycana hücum etdi. Fətəli xan Avşarın qoşunları Miyana ətrafında onun qarşısını kəsərək irəliləməsinə imkan vermədilər. Həyəcan və qəzəb bütün Azərbaycan ərazisini bürümüşdü. Əhali xarici işğalçını dəf etmək işində fəal iştirak edirdi. Baş verən ilk döyüşdə düşmən qoşunu darmadağın edildi. Kərim xanın İranın müxtəlif vilayətlərindən topladığı qoşun dağıdıldı. O, özü çətinliklə canını qurtararaq cənuba qaçdı. Kərim xan Zənd qaçdıqdan sonra Fətəli xan Avşar onu tamamilə aradan çıxarmaq və qəti olaraq təhlükəsini ləğv etmək məqsədi ilə 40 min qoşunla düşməni təqib etməyə başladı. Fətəli xan İsfahana yaxınlaşarkən qorxuya düşən Kərim xan Şirazda möhkəmlənmək ümidi ilə oranı tərk etdi. Lakin Avşar sərkərdəsinin qəzəbindən ehtiyat edən Şiraz əhalisi şəhər qapılarını onun üzünə bağladı. Fətəli xan Nadir şahın ağalığı dönəmində Şiraz şəhərinin hakimi olmuşdu. Şirazlılar onu yaxşı tanıyırdılar. Vəziyyəti belə görən Kərim xan üç minlik atlısı ilə geri dönməyə və İsfahana qayıtmağa məcbur oldu. Lakin o, İsfahana gəlib çıxa bilmədi və yolda (Qəmşə adlı yerdə) Fətəli xan qoşunlarının ilk dəstələri ilə qarşılaşdı. Sürətlə Kərim xanı təqib edən, ona rahatlıq və müəyyən şəhərdə möhkəmlənməyə imkan verməyən həmin dəstəyə Fətəli xan özü başçılıq edirdi. Müharibənin gedişində Fətəli xan Zənd qoşunlarının başçısı, Kərim xanın qardaşı İskəndər xanla üz-üzə gəldi. Təkbətək vuruşmada o, İskəndər xanı öldürdü. Kərim xan Zəndin darmadağın edilmiş qoşunları pərakəndə halda dağılışdı. O, özü əvvəlcə Xürrəmabad, sonra isə Fars vilayətinə qaçdı. Fətəli xanın inadla təqibindən dəhşətə düşən Kərim xan İranı tərk etmək və başqa bir ölkəyə köçüb getmək qərarına gəlmişdi. Lakin İranın cənubunda sakin olan tayfa başçıları, o cümlədən kürdlər ona yardım edəcəklərini vəd edərək onun ölkədən getməsinə mane oldular. Bundan əlavə, Azərbaycanda baş verən hadisələr və Məhəmmədhəsən xan tərəfində Urmiyanın mühasirəyə alınması xəbəri Fətəli xanın Kərim xan Zəndin təqibindən əl çəkməsinə və dərhal geri qayıtmasına səbəb oldu. Bu savaşlarda Məhəmmədkazım xan Fətəli xan Avşarla müttəfiq idi. Hər iki xanlığın yaxınlaşmasına çalışanlardan biri Fətəli xanın vəziri, Məhəmmədkazım xanın qohumu Mirzə Cavad bəy Ustaclı idi. 1760-cı ildə Azərbaycana ikinci dəfə hücum edən Kərim xan Zənd xanları ətrafına toplayıb Urmiya xanı Fətəli xan Ərəşli-Avşarı məğlub etdi. Sonra xanlara bildirdi ki, bu zəfərin qeyd edilməsi Şiraz şəhərində keçiriləcək. Bu adla xanları aldadıb tələyə saldı. Tələyə düşənlər arasında Qarabağlı Pənahəli xan Sarıcalı-Cavanşir, Qaradağlı Məhəmmədkazım xan, Xoylu Şahbaz xan Dünbili, Marağalı Hacı Əliməhəmməd xan Müqəddəm, Naxçıvanlı Hacı xan Kəngərli, Astarabadlı Ağaməhəmməd xan Qovanlı-Qacar, Gəncəli Rzaqulu xan Ziyadoğlu-Qacar, Xəmsəli Əmirgünə xan Avşar, Sərablı Əli xan Şəqaqi, Farslı Həsən xan Qaşqay və başqaları vardı. Məhəmmədkazım xan Şirazda seçkin "Ağsaqqallar şurası"nın üzvü oldu. Kərim xan Zənd sülhü və savaşı bu şuranın qərarı ilə həyata keçirirdi.

  • Ənvər Çingizoğlu. Qarşı yatan Qaradağ. Bakı, "Ozan", 1998.– 192 səh.
  • Ənvər Çingizoğlu,Qaradağlılar. Bakı, "Şuşa" nəşriyatı, 2008. – 160 səh.
  • Ənvər Çingizoğlu, Qaradağ xanlığı, Bakı, "Mütərcim", 2011. – 212 səh.
  • M.Quddusi, Nadir şah, Bakı, 1999, səh. 214-215.
  • M.M. əl-Cari, Car salnaməsi, Bakı, 1997, səh. 52.
  • Qarabağnamələr, 1-ci kitab, səh. 42.

Kazım xan Qaradağlı
kazım, qaradağlı, kazım, məhəmmədkazım, 1763, toxmaqlı, oymağının, məşhur, simalarından, biri, qaradağ, xanı, 1730, 1763, məhəmmədkazım, məhəmmədqasım, xanın, oğlu, mustafaqulu, nəcəfqulu, xanın, atasıdır, kazım, məhəmmədqasım, oğlu, qaradağlıqaradağ, xanlığın. Kazim xan Qaradagli Dil Izle Redakte Kazim xan Mehemmedkazim xan 1763 Toxmaqli oymaginin meshur simalarindan biri Qaradag xani 1730 1763 Mehemmedkazim xan Mehemmedqasim xanin oglu Mustafaqulu xan Necefqulu xanin atasidir Kazim xan Qaradagli Kazim xan Mehemmedqasim xan oglu QaradagliQaradag xanliginin I xani1747 1763Selefi tesis edilibXelefi Mustafaqulu xanQaradag vilayetinin hakimi1730 1747Selefi Ebdurrezzaq xanXelefi xanliq dovruSexsi melumatlarDogum yeri Eher Qaradag vilayetiVefat tarixi 1763Vefat yeri Eher Qaradag xanligiSulale Toxmaqli oymagiAtasi Mehemmedqasim xanUsaqlari Mustafaqulu xan Necefqulu xanHerbi xidmetMensubiyyeti Sefeviler dovleti Mundericat 1 Heyati 2 Menbe 3 Hemcinin bax 4 Xarici kecidlerHeyati RedakteMehemmedkazim xanin hakimiyyetinin ilk illeri Osmanlilarin agaliq donemine dusmusdu 1730 cu ilde Nadirqulu xan Qirxli Avsar Tebrizi Eheri Erdebili osmanlilarin elinden aldi Nadirqulu xan II Sah Tehmasibin 1722 1732 adindan Mehemmedkazim xani Qaradagin hakimi vezifesine teyin etdi Mehemmedkazim xan da atasi Mehemmedqasim xan boyuk qardasi Ebdurrezzaq xan kimi Qaradagi musteqil idare etmek isteyirdi Ona gore de ne Osmanlilara ne Sah Sultan Huseyne ne onun oglu II Tehmasibe ne de Nadirqulu xana itaetini bildirmedi 1734 cu ilde Nadirqulu xan Mehemmedkazim xani aldadib tutdu Saray adamlari onu oldurmeyi tehrik edirdiler Nadirqulu xan onu xelife ocaginin numayendesi olduguna ve qardasi Ebdurrezzaq xanin xatirine bagisladi Lakin gozlerine mil cekdirdi 1747 ci ilin iyun ayinda sui qesd neticesinde oldurulen Nadir sah Efsardan sonra Azerbaycanda musteqillik mubarizesi baslandi Mehemmedkazim xan da yaxin qohumlarinin yardimi ile taxta eylesib Qaradagni idare etmeye basladi Qaradag xanliginin qonsulugunda Erdebilde saxta sahzade III Sam Mirze taxt taca iddia edenlerden biri idi Diger bir sahliq heveskari Nadir sahin bibisi oglu Emiraslan xan Qirxli Avsar qosunla Erdebile yurus edib Sam Mirzeni edam ederek Tebrize geldi Eli sah adi ile taxta cixan Eliqulu xan Qirxli Avsar 1747 1748 Emiraslan xana elci gonderib onu sah kimi tanimagi teklif etdi Emiraslan xan Eli sahin elcisini oldurdu Onun en yaxin silahdasi Mehemmedkazim xan idi Qaradag qosunundan istifade edib qonsu hakimleri ozundan asili veziyyete saldi 1748 ci ilin sonunda qardasi Eli sahi taxtdan salib gozlerine mil ceken Ibrahim Mirze ozunu sah elan etdi Ibrahim sah ilk novbede qorxulu reqib saydigi Emiraslan xana qarsi mubarizeye basladi Emiraslan xan ilk doyusde meglub olub Mehemmedkazim xanla Qaradaga qacdi Mehemmedkazim xan Ibrahim sahin intiqamindan cekinib Emiraslan xani esir alib Tebrize yolladi Ibrahim sah Mehemmedkazim xana xeyli enam ermagan ve xanliq fermani gonderdi Tarixci Mehemmedhuseyn Quddusi bu hadise haqqinda yazirdi Emiraslan xanin qosunlari meglub olub dagilmisdi ozu de dostu Mehemmedkazim xan Qaradagli ile Qaradaga qacdi Amma Mehemmedkazim xan behane ile onu tutdu Ibrahim xanin emrile onu ve qardasi Sari xanla birlikde Tebrizde oldurduler Ibrahim sah Tebrizde alti ay qala bildi Etrafina 150 minden cox doyuscu yigilmisdi Ibrahim sah Nadir sahin nevesi Rzaqulu Mirzenin oglu Sahrux mirzenin Xorasanda sahliq taxtina eylesdiyini esidib ora telesdi Gederken Mehemmed xan Qirxli Avsari Tebrize hakim Mehemmedkazim xani ise ona nezaretci teyin etdi Meshed seheri yaxinliginda bas veren doyusde Ibrahim sah olduruldu Sahrux Mirze 1748 ci ilin oktyabr ayinin 2 den sahliga basladi Mehemmedkazim xanin Sahrux sahdan formal asililigi vardi 1751 ci ilden sonra Iran ve Azerbaycanda nominal da olsun sah qalmamisdi Lakin sahliq hevesinda olanlar vardi Daha cox hevesi olanlardan biri Urmiya hakimi Feteli xan Eresli Avsar idi Ibrahim sahin Tebrize teyin etdiyi hakimi Mehemmed xan Qirxli Avsari olduren Dunbililer oz hakimiyyetlerini elan etmisdiler Feteli xan ellisi Mehemmed xanin qisasini almaq ucun Tebrize hucum etdi Seheri aldiqdan sonra paytaxtini Urmiyadan Tebrize kocurdu Bir nece gunden sonra birlesmis Urmiya Xoy ve Tebriz qosunlari Qaradaga hucum etdi Mehemmedkazim xan durus getirmeyib tabeciliyini bildirdi Mehemmedkazim xan Qarabag hakimi Penaheli xan Saricali Cavansirle dostluq iliskileri qurmusdu Aralarinda qarsiliqli yardimlasma vardi Penaheli xan Sahverdi xan II Iraklinin Seki hakimi Haci Celebi xana qarsi yaratdiqlari ittifaqa Mehemmedkazim xan da qosulmusdu Tarixci Molla Mehemmed el Cari yazir Bu vaxt boyuk bir ordu ile Tehmuraz xan ile Irakli xan Genceye gelirler ve Sahverdi xandan qardasi Qocu xani bacisi oglu Xudadad beyi ve Gencenin diger bascilarini reislerini girov isteyirler Sonra Penah xan ve Kazim xan da hemin teleb ile Genceye gelirler Haci Celebi Derbendden qosun yigaraq Eres terefe Bilicike getirir Vilayet onunla etibarli ittifaqda idi Bu vaxt iki vali ziyafetde olarken Sahverdi xani onun qardasi Rzaqulu xani Penah xani Kazim xani ve basqa reisleri ve onlarin tebeelerini etibarsiz sayaraq hebs edir Bu hadise haqqinda tarixci Mirze Adigozel bey Qarabagi de behs edib O yazir Mehemmedhesen xan Qarabagdan qayitdiqdan sonra Penah xan qaradagli Kazim xan naxcivanli Heyderqulu xan ve genceli Sahverdi xan meslehet meclisi qurdular Onlar bele bir qerara geldiler ki butun Sirvan olkesinin hakimi azad ve hemiselik sahibi ixtiyari olan Haci Celebi onlarla hesablasmir ve dostluq yolunu duzlukle getmir Sonra ureklerinin sozunu mektub vasitesile Gurcustan valisi Irakli xana bildirdiler Vali de ozunu bu isde ve bu yolda onlarla yoldas oldugunu izhar etdi Onlara yazib bildirdi ki tezlikle hereket ederek furseti itirmeden buraya gelsinler Bu xanlar da sefer tedaruku gorub qosun ve esger topladilar Hamisi ittifaq edib hereket bayragini qaldiraraq yola dusduler Gence seherinden yuxari Qizilqaya adli yerde dayandilar Cadirlarinin zerli qubbeleri ayla gunesin fovqune yukseldi Yuxarida adi cekilen Gurcustan valisi bunlarin dordunu de esaret kemendile tutdu Mehemmedkazim xani ve diger xanlari esirlikden Seki hakimi Haci Celebi xan azad etdi Iranin taxt taci ugrunda mubarize aparan xanlardan biri de Kerim xan Zend idi Kerim xan Iranin cenub vilayetlerini Siraz ve Isfahan seherlerini ele kecirdidkden sonra 1752 ci ilin axirlarinda boyuk bir qosunla Azerbaycana hucum etdi Feteli xan Avsarin qosunlari Miyana etrafinda onun qarsisini keserek irelilemesine imkan vermediler Heyecan ve qezeb butun Azerbaycan erazisini burumusdu Ehali xarici isgalcini def etmek isinde feal istirak edirdi Bas veren ilk doyusde dusmen qosunu darmadagin edildi Kerim xanin Iranin muxtelif vilayetlerinden topladigi qosun dagidildi O ozu cetinlikle canini qurtararaq cenuba qacdi Kerim xan Zend qacdiqdan sonra Feteli xan Avsar onu tamamile aradan cixarmaq ve qeti olaraq tehlukesini legv etmek meqsedi ile 40 min qosunla dusmeni teqib etmeye basladi Feteli xan Isfahana yaxinlasarken qorxuya dusen Kerim xan Sirazda mohkemlenmek umidi ile orani terk etdi Lakin Avsar serkerdesinin qezebinden ehtiyat eden Siraz ehalisi seher qapilarini onun uzune bagladi Feteli xan Nadir sahin agaligi doneminde Siraz seherinin hakimi olmusdu Sirazlilar onu yaxsi taniyirdilar Veziyyeti bele goren Kerim xan uc minlik atlisi ile geri donmeye ve Isfahana qayitmaga mecbur oldu Lakin o Isfahana gelib cixa bilmedi ve yolda Qemse adli yerde Feteli xan qosunlarinin ilk desteleri ile qarsilasdi Suretle Kerim xani teqib eden ona rahatliq ve mueyyen seherde mohkemlenmeye imkan vermeyen hemin desteye Feteli xan ozu basciliq edirdi Muharibenin gedisinde Feteli xan Zend qosunlarinin bascisi Kerim xanin qardasi Iskender xanla uz uze geldi Tekbetek vurusmada o Iskender xani oldurdu Kerim xan Zendin darmadagin edilmis qosunlari perakende halda dagilisdi O ozu evvelce Xurremabad sonra ise Fars vilayetine qacdi Feteli xanin inadla teqibinden dehsete dusen Kerim xan Irani terk etmek ve basqa bir olkeye kocub getmek qerarina gelmisdi Lakin Iranin cenubunda sakin olan tayfa bascilari o cumleden kurdler ona yardim edeceklerini ved ederek onun olkeden getmesine mane oldular Bundan elave Azerbaycanda bas veren hadiseler ve Mehemmedhesen xan terefinde Urmiyanin muhasireye alinmasi xeberi Feteli xanin Kerim xan Zendin teqibinden el cekmesine ve derhal geri qayitmasina sebeb oldu Bu savaslarda Mehemmedkazim xan Feteli xan Avsarla muttefiq idi Her iki xanligin yaxinlasmasina calisanlardan biri Feteli xanin veziri Mehemmedkazim xanin qohumu Mirze Cavad bey Ustacli idi 1760 ci ilde Azerbaycana ikinci defe hucum eden Kerim xan Zend xanlari etrafina toplayib Urmiya xani Feteli xan Eresli Avsari meglub etdi Sonra xanlara bildirdi ki bu zeferin qeyd edilmesi Siraz seherinde kecirilecek Bu adla xanlari aldadib teleye saldi Teleye dusenler arasinda Qarabagli Penaheli xan Saricali Cavansir Qaradagli Mehemmedkazim xan Xoylu Sahbaz xan Dunbili Maragali Haci Elimehemmed xan Muqeddem Naxcivanli Haci xan Kengerli Astarabadli Agamehemmed xan Qovanli Qacar Genceli Rzaqulu xan Ziyadoglu Qacar Xemseli Emirgune xan Avsar Serabli Eli xan Seqaqi Farsli Hesen xan Qasqay ve basqalari vardi Mehemmedkazim xan Sirazda seckin Agsaqqallar surasi nin uzvu oldu Kerim xan Zend sulhu ve savasi bu suranin qerari ile heyata kecirirdi Menbe RedakteEnver Cingizoglu Qarsi yatan Qaradag Baki Ozan 1998 192 seh Enver Cingizoglu Qaradaglilar Baki Susa nesriyati 2008 160 seh Enver Cingizoglu Qaradag xanligi Baki Mutercim 2011 212 seh M Quddusi Nadir sah Baki 1999 seh 214 215 M M el Cari Car salnamesi Baki 1997 seh 52 Qarabagnameler 1 ci kitab seh 42 Hemcinin bax RedakteQaradag xanligiXarici kecidler RedakteMenbe https az wikipedia org w index php title Kazim xan Qaradagli amp oldid 6012419, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.