fbpx
Wikipedia

Kazım Əzimov

Kazım Əzimov (tam adı: Kazım Ağamirzə oğlu Əzimov; d.10.02.1951 Azərbaycan SSR, Astara şəhəri) – Filosof, sosioloq, şərqşünas, qədim və orta əsr Yaxın Şərq və Azərbaycan fəlsəfəsi, mədəniyyəti sahəsində mütəxəssis; Fəlsəfə elmləri doktoru (1989), professor (1991).

Kazım Əzimov
Kazım Ağamirzə oğlu Əzimov
Doğum tarixi (70 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan SSR, Astara rayonu
Vətəndaşlığı Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi fəlsəfə, sosiologiya, din
Elmi dərəcəsi fəlsəfə elmləri doktoru (1989)
Elmi adı professor (1991)
İş yeri Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi
Alma-mater Bakı Dövlət Universiteti, Harvard Universiteti, Moskva Dövlət Universiteti, Havai Dövlət Universiteti, Azərbaycan İncəsənət və Mədəniyyət Universiteti
Təhsili Ali

Mündəricat

Kazım Əzimov 1951-ci il fevralın 10-da Azərbaycan Respublikasının Astara şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Atası Ağamirzə Əzimov Azərbaycan SSR-nin ictimai xadimi və Əməkdar Müəllimi idi. Onun ana tərəfdən babası xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurdu, ata tərəfdən babası dövrünün təhsilli ziyalısı kimi Quranın və İslam elmlərinin bilicisi olmuşdur. K. Əzimov 1968-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Xarici dillər İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti – ADU) İngilis və Azərbaycan dilləri üzrə təhsil almışdır. 1973-cü ildə Xarici Dillər İnstitutunu (XDİ) fərqlənmə diplomu – Lenin təqaüdü ilə bitirmişdir. Həmin il Təhsil Nazirliyinin sərəncamı ilə Xarici Dillər İnstitutuna İngilis dili müəllimi təyin edilmişdir. 1974-cü ildə Sovet ordusunda xidmət etmişdir.

1979-cu ildən başlayaraq elmi-tədqiqat fəaliyyətini pedaqoji fəaliyyəti ilə birləşdirir. 1975-1978-ci illərdə M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin (MDU) fəlsəfə fakültəsinin əyani aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir. 1979-cu ildə MDU-nun fəlsəfə fakültəsində "Orta əsr Azərbaycanın etik-fəlsəfi fikri və müasir Qərb konsepsiyalarının tənqidi" adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1980-1982-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indi Bakı Dövlət Universiteti) Şərqşünaslıq fakültəsində ərəb və fars dillərini öyrənir. 1983-1986-cı illərdə MDU-nun fəlsəfə fakültəsinin əyani doktoranturasında təhsilini davam etdirmişdir.

1989-cu ildə Moskva Dövlət Universitetində “Qədim və Orta əsr Azərbaycan fəlsəfəsində insan problemi” doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 1990-cı ildə Sosial Elmlər professoru elmi adını qazanmışdır.

1979-cu ildə Moskva Dövlət Universitetinin Fəlsəfə fakültəsinin dekanı, SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor Serafim Timofeeviç Melyukhin P. Lumumba adına Xalqlar Dostluq Universitetində xarici tələbələr üçün fəlsəfə müəllimi vəzifəsində işə qəbul olunmaq üçün K. Əzimova zəmanət məktubu verir.

1980-1998-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda müəllim vəzifəsində çalışmışdır: fəlsəfə və sosial elmlər kafedrasının müəllimi, dosent, professor, fəlsəfə kafedrasının müdiri, Bakıda Xəzər Universitetinin fəlsəfə və sosiologiya kafedrasının müdiri, sosial elmlər və hüquq fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır.

1998-ci ildən indiyədək Bakı Dövlət Universitetində sosiologiya, sosiologiya tarixi və metodologiyası fənlərini ingilis bölməsində tədris edir.

“Azərbaycan mütəfəkkirləri insan haqqında” (Bakı, 1986, rus dilində) monoqrafiyasında K. Əzimov Azərbaycanın orta əsr fəlsəfi fikrini Yaxın Şərq fəlsəfəsinin kontekstində nəzərdən keçirir, klassik Yunan, Ellinizm fəlsəfəsi ilə müqayisədə araşdırır. Bu monoqrafiyanın yeniliyi semiotik yanaşma metodologiyasını tətbiq edərək ilk dəfə Orta əsr müsəlman mədəni mətnlərin polifunksionallığı ideyasını əsaslandırmış, İslam Şərqi mədəniyyətinin dillərinin təsnifatını yaratmışdır. Tezislərindən biri – Orta əsr Yaxın Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda, fəlsəfi fikrin belletristik formada ifadə olunmasını əsaslandırmaqdan ibarətdir. İslam Şərq fəlsəfəsi xarici və sovet elmi ədəbiyyatlarında bir mənalı olaraq materialist panteizm adlandırılmışdır. K. Əzimov bu fikri qəbul etmir və panteizm dünyagörüşünə qarşı iki alternativ konsepsiyanı irəli sürür – “konseptuallaşmamış, mifoloji-poetik panenteizm” (Yunan, pan, pant-, pas – “hər şey”, “bütün”, “bütöv” + en – “içində” + teizm – “Teos”- Allah; anlayışın mənası – “hər şey Allahdır”) və “transendental universal vəhdət fəlsəfəsini” Yaxın Şərq, o cümlədən Azərbaycan fəlsəfəsi üçün daha uyğun olduğunu əsaslandırmışdır. Fikrini daha dəqiq ifadə etmək üçün O, Yunan-Latın mənşəli sözlərdən yeni bir termin yaradır və onu elmi ədəbiyyata daxil edir. (Həmin termin - “Teopantizm”, Yunan mənşəli pant-, pas- hər şey, hamısı və Teos – Allah, İngilis – izm sözlərindən ibarətdir). Anlayış kimi “Teopantizm” – orta əsr İslam Şərqinin “transendental universal vəhdət fəlsəfəsini”n mənasını bildirir. İslam teopantizminə yaxud “transendental universal vəhdət fəlsəfəsini”nə görə idrakın transendental məntiqi əsası (məsələn, İslamda Allah anlayışı) və maddi aləmin immanent ontoloji əsası (səbəbiyyəti) mahiyyət və forma etibarı ilə bir birindən tam fərqli anlayışlardır. Lakin Yeni dövr fəlsəfəsindən, B. Spinozadan başlayaraq, bu iki başlanğıc prinsipləri səhvən eyniləşdirməyə, onlar arasında fərqləri silməyə, nəhayyət qarışdırmağa çəhd göstərilmişdir. Nəticə olaraq, bütün Qərb fəlsəfəsi – Antik Yunan fəlsəfəsindən kontinental klassik Avropa fəlsəfələrinin hamısı (Dekart, Leybnits, Şellinq, Hegel və b. daxil olmaqla) səhvən panteizm kimi qiymətləndirilmişdir. Digər bir yeniliyi – İslamda binar əksliklərə yaxud “ikili koda” (məsələn, Allah/dünya, Allah/insan, Yaradan/yaranış, Xaliq/xalq, Transendent-immanent, Batin/zahir, Reallıq-görk) yanaşmasında öz əksini tapır. Elmi ədəbiyyatda “binar əksliklər” dialektika ilə eyniləşdirilirdi. K. Əzimov bu fikri rədd edir və binar əkslikləri semiotik işarələrin və simvolların qarşılıqlı təsiri və sintezi kimi şərh edir. Belə qənaətə gəlir ki, İslam-müsəlman mədəniyyətində binar əksliklər bildirənlə (işarəedənlə) bilinənin (işarə olunanın) qarşılıqlı təsirindən və əlaqələrindən törənən mənalardır. Binar əksliklər İslam-müsəlman fəlsəfəsinə və ilahiyyətinə yunan fəlsəfəsindən yaxşı bəlli olan dialektikanın yaxud dialektik məntiqin eyni deyildir. İslam fikrində bu cür əksliklərin birinci cərgəsində verilmiş anlayışları “invariant” və ondan sonra gələn anlayışları isə “variant” strukturlar adlandırır: birincilər daim sabit, dəyişməz, konstuktiv, ikincilər isə variantlar, dəyişən strukturlardır. Müsəlman binar əkslikləri mənasına görə, ən azı, aşağıdakıları bildirir: a) binar əksliyin yaxud ikili kodun bir tərəfi dəyərinə görə aşağıdır və asılıdır; b) ikili kod həqiqətin və reallığın aşkar olunmasına xidmət edir və zəmanət verir; v) ikili kodun (binarın) bir tərəfi o birisində nəzərdə tutulur yaxud ehtiva olunur. Bu unikal müsəlman mədəniyyəti hadisəsini Prof. Əzimov postmodernizmin “dekonstruksiyaetmə” metodologiyası ilə müqayisə edir, lakin oxşarlıqdan daha çox onların fərqini göstərir: hər ikisi mədəni mətndə “ağ ləkələri” aşkarlamaq, mövcud fərziyyələri və ritorik strategiyaları göstərməkdən ötrü hissələrə ayırır, “sökür” – yəni dekonstruksiya edir. Lakin İslam-müsəlman mədəniyyətində ikili kodun mənası sabit və invariantdır, fəlsəfənin, daha dəqiq, metafizikanın prinsiplərinə aiddir.

K. Əzimov islam Şərq fəlsəfəsi və etikası ilə bağlı müasir Qərb konsepsiyalarını “müstəmləkə” dövrü və “müstələkədən sonra” Qərb Oriyentalizminin inkişaf kontekstində ilk dəfə təhlildən keçirmişdir. “Qədim və Orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsində insan problemi” doktorluq dissertasiyasında (1989), həmçinin “Zərdüşt və İslam dini-fəlsəfəsində insan problemi” adlı monoqrafiyasında (Bakı 2009) K. Əzimovun elmi yeniliyi Zərdüştilik və İslam dini-fəlsəfəsində insan problemini (bütövlükdə bu regionda fəlsəfi antropologiyanı rekonstruksiya etməklə) ilk dəfə obyektiv elmi əsaslarla və sistemli surətdə araşdırmaqdan ibarətdir. Bütövlükdə, Mərkəzi Avroasiya yaxud Aralıq dənizi hövzə ölkələrinin mədəniyyəti kontekstində fəlsəfənin fasiləsizliyi və davamlılığı ideyasını əsaslandırıb. Aralıq dənizi hövzəsi ölkələri üçün “ümumi qeo-mədəni məkan və zaman” konseptini ilk dəfə elmi ədəbiyyata daxil edərək, bunu geo-siyasi məkan və zaman anlayışları ilə sıx əlaqədə tədqiq edib. Zərdüşt və İslam fəlsəfəsi bu mədəni regionun tərkib hissəsidir. Orijinal tezislərindən biri təsdiq edir ki, bölgədə mədəni və fəlsəfi fikrin “tarixi oxu” (termin Karl Yaspersindir) əsrlərlə bir istiqamətdə inkişaf etmişdir. Lakin Xristianlıq və İslamın meydana gəlməsindən sonra inkişafın istiqaməti (vektoru) dəyişir. Yaxın Şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda bu tarixi dəyişıklıklərin özəllıkləri, Zərdüştilik və İslam fikrində dini-fəlsəfi antropologiyanın təbiəti, antik və intibah dövrünün fəlsəfi antropologiyası və dinləri ilə müqayisədə fərqli və spesifik cəhətləri göstərilir. Onun Avroasiya regionunda fəlsəfənin fasiləli//fasiləsiz, lakin davamlı inkişafı ideyası mədəniyyət-sivilizasiya əksliyi konsepsiyasından qaynaqlanır. Digər orijinal tezisi – zərdüştilikdə və onun dini-metafizik ənənələrində dualizm və monoteizm probleminə yeni metodoloji prinsiplər əsasında yanaşmağından ibarətdir. Elmi ədəbiyyatda Zərdüşt dini-fəlsəfi ənənələri bütövlükdə dualizm kimi müəyyənləşdirilirdi. Prof. Əzimov Zərdüştliyin teologiyasını monoteist, etik fəlsəfəsini isə dualizm kimi izah etmişdir. Onun fikrincə, monoteist dinlər, o cümlədən İslam, Aralıq dənizi hövzə mədəniyyətinin “tarixi Ox”-unda dönüş nöqtəsi olsa da, sami monoteist dinləri (həyudilik, xristianlıq ) zərdüştiliyin monoteist ideyasından təsirlənmişdir. İslam öz konseptlərini inkişaf etdirməklə yanaşı “yabançı” ideyalarını və konsepsiyalarını da məharətlə sintez edə bilirdi. Onun fərziyyəsinə görə Xİ əsrdən başlayaraq orta əsr islam, o cümlədən Azərbaycan fəlsəfəsində nəzəri sufizmin metafizik teosofiyası (xüsusən Eynəlqüzat Miyanəci, ibn Ərabi, Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi işraqi və Molla Sədrə metafizikası nəzərdə tutulur) islam peripatetizminin, zərdüşt və neoplatonlaşdırılmış aristotelizm ideyalarının sintezinə köklənmişdir. Bu fərziyyəni Zərdüşt və İslam dini-fəlsəfi antropologiyası timsalında təhlil etməklə daha da konkretləşdirir. O, həmin dini-mistik və rasional fəlsəfi antropologiyaları ontoloji, epistemoloji, etik-estetik və irrasional idrak prinsiplərinin vəhdətində və kəsişdiyi interdisiplinar metodoloji müstəvidə şərh edir.

Mütəxəssislər K. Əzimovun tədqiqatlarını müsbət qiymətləndirirlər. Bu sahədə tanınmış mütəxəssislər tərəfindən yazılmış müsbət rəylər, şərhlər və tövsiyə məktubları mövcuddur. Müasir Qərb ekspertləri həm müsbət, həm də tənqidi qiymətləndirmələrini vermişlər.

Havay Dövlət Universitetində və Harvard Universitetində sosiologiya professoru Maykl Vaynşteyn yazır:

Həmkarım Kazım Əzimovun monoqrafiyasının nəşri məni sevindirdi. Onun Oriyentalizm anlayışı rasyonalist hümanizmin ənənələrinə çox yaxındır. O, bu ənənələrin müasir akademik mədəniyyətdə qorunmasına və yayılmasına bariz nümunədir. Mən hələ də ondan öyrənirəm.

London Universitetində klassik yunan fəlsəfəsi və ədəbiyyatı professoru Anne Şempard rəyində deyilir:

Professor Əzimovun monoqrafiyası onun İslam fikrinə semiotik yanaşma prinsiplərinin necə səmərəli, məhsuldar və stimullaşdırıcı şəkildə və bacarıqla tətbiq etdiyini göstərir.

Miçiqan Universitetində İslam Araşdırmaları İnstitutunun professoru Aleksandr Knış yazır:

Professor Azimov Azərbaycanda sufizmin tədqiqatı sahəsində görkəmli bir mütəxəssisdir … Bu sahədə bir çox məqalə və monoqrafiyalar dərc edib və hazırda bu sahədə yeni bir layihə üzərində işləyir. Xristian, Yəhudi və İslam dini, mistik və fəlsəfi sistemlərin mənəvi və ezoterik aspektlərini semiotik müstəvidə tədqiq etməyə çalışır. Onun layihəsini mistik din və fəlsəfənin linqvistik və semiotik aspektlərinin öyrənməsini yenilikçi müqayisəli tədqiqat kimi qiymətləndirirəm.

İslam və Orta Asiya Fəlsəfəsi üzrə mütəxəssis, Havay Dövlət Universitetinin professoru Tamara Albertini yazır:

Professor K. Əzimov Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya, ümumiyyətlə İslam Şərqi üzrə istedadlı fəlsəfə və sosiologiya mütəxəssisidir. O, Amerikanın istənilən universitetində işləməyə layiqdir və onu işə qəbul etməklə Amerika universiteti və akademiyası çox şey qazanmış olur.

Alimin elmi maraq sahələri çoxşaxəlidir:

Ölkədaxili qurumlarda

 • Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin üzvü.
 • AMEA-nın Fəlsəfə İnstitunun nəzdində Fəlsəfə elmləri və Sosiologiya üzrə ixtisaslaşdırılmış Elmi Şurasının Sədr müavini (2005–2017); hazırda həmin Elmi Şuranın üzvü.
 • AMEA-nın Fəlsəfə İnstitunun nəzdində Koordinasiya Şurasının üzvü.

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında

 • Almaniya Beynəlxalq Elmi Mübadilə Akademiyasının fəxri üzvü və məzunu.
 • İsveç Malmö Universitetinin Böyük Elmi Şurasının fəxri üzvü.
 • Fəlsəfə cəmiyyətlərinin Beynəlxalq Federasiyası üzvü. Fransa.
 • Şimali Amerika Yaxın Şərq Tədqiqatları Mərkəzinin üzvü. ABŞ.
 • Havay və Harvard Sosioloji Cəmiyyətlərinin üzvü. ABŞ.
 • Azərbaycan-Amerika Məzunları Assosiasiyasının üzvü.
 • Vilnius Sosiologiya cəmiyyətinin üzvü.

Monoqrafiyalar rus dilində

 • Азимов К. А. Проблема человека в религиозно-философских доктринах Зороастризма и Ислама. Баку, 2009. 303 с.
 • Азимов К. А. Средневековые азербайджанские мыслители о человеке и критика современных западных интерпретаций. Баку 1986. 207 с.
 • Азимов К. А. Ценностный мир человека в религиозно-философской доктрине Зороастризма. Баку 1991, 122 с.
 • Азимов К. А. Проблема человека и общества в древней и средневековой философии Азербайджана. Москва «ИНИОН», 1987. 350 с.

Dərslik və dərs vəsaiti

 • Социология. Учебное пособие для университетов. Баку, 2003, 312. с. (соавтор, на азерб. языке );
 • Человек и общество. Учебники для 8, 9, 10 и 11 классов. Баку 2005–2007 гг. (со-автор, на азербайджанском и русском языках);
 • Введение в конфликт и мир. Роль женщин в разрешении конфликтов на Южном Кавказе. Баку, 2003 (на азербайджанском, русском и английском языках). 277 с. (со-автор и переводчик на азербайджанском, русском и английском языках).

Seçilmiş elmi məqalələr azərbaycan dilində

 • Nizami Gəncəvi irsinin müasir Qərb konsepsiyaları// Jurnal “Azərbaycan”, No. 10, Baku, 1983.
 • Azərbaycan multikulturalizm modeli: tarixi və sosioloji aspektləri//Azərbaycanda Multikulturalizm: fəlsəfi, sosioloji və hüquqi aspektləri. Bakı 2017, S. 117–128.
 • Qərb Sosial Fəlsəfəsində Siyasi Realizm: Makiavellidən Morqentauyadək//Müasir Mərhələdə Sosial Fəlsəfənin Aktual Problemləri. AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. Bakı: Təknur 2011, s. 43-71.
 • Makiavelli Dövlət Düşəncəsi və Siyasi Əlverişlilik Prinsipi Haqqında. Bakı Dövlət Universiteti, İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, № 15, aprel, 2011, s. 91-97.
 • Qərb Siyasi Fəlsəfəsində Siyasi Realizm və Neorealizm Ənənələri// Qlobalizatsiya kak etap razvitiya mirovoqo soobshestva. Пенза-Сургут-Баку 2011, s. 118-126.
 • Şərq və Qərb. Fəlsəfə və sənət arasında əlaqələr. Cahan jurnalı, No.3, S. 5–17.
 • Şərq və Qərb. Fəlsəfə və bellestristika. “Qobustan” jurnalı, № 1-2, Bakı 1993. “Qobustan”, No. 1-2, Baku 1993
 • Islamda müqəddəslərin pərəstişi və türbə ziyarəti. Qlobalizatsiya kak etap razvitiya mirovoqo soobshestva. Пенза-Сургут-Баку 2011, s.14-25.

Seçilmiş elmi məqalələr rus dilində

 • Анализ зороастрийской концепции человека. – Философские науки, №3, 1987.
 • Об одной организмической модели мира в средневековом исламе. В кн.: Взаимодействие культур Востока и Запада. Вильнюс, 1988.
 • Критика западных концепций идейного наследия Низами. "Вестник МГУ". "Философия", 1978, № 3.
 • Современные западные концепции этического наследия средневекового Ближнего Востока // "Мораль, общество, личность", Москва, МГУ, 1979.
 • Критика некоторых современных западных концепций в свете диалектико-материалистического понимания сущности человека. // Материалистическая диалектика и современность. Баку, АГУ 1981.
 • О тенденциозности освещения некоторых направлений этической мысли мусульманского средневековья в современной англоязычной литературе. Деп. в ИНИОН АН СССР /№ 2890/ М.,1978.
 • Критика западных интерпретаций нравственных исканий Махмуда Шабустари. Деп. в ИНИОН АН СССР, М. 1978, /№ 2891/.
 • Космос как система символов в эстетической культуре мусульманского средневековья. // Семиотика и проблемы коммуникации. Ереван, 1982.
 • Пространство и время в средневековой культуре Ближнего Востока. Материалы I республиканской конференции, посвященной 60-летию образования СССР, Баку, "Элм", 1983.
 • К вопросу о мировоззренческой сущности суфийских понятий. "Вестник АН Казах. ССР", Алма-Ата, 1986, № 7.
 • Бытие и человек в доктрине средневекового восточного суфизма. В кн.: Актуальные вопросы философской и общественной мысли народов СССР. Деп. в ИНИСОН АН СССР. М., 1985, /№ 23017/.
 • Эстетический анализ языка мусульманской средневековой культуры. // Материалы 2-ой республиканской конференции молодых философов. Баку, "Элм", 1984.
 • Культурное наследие и история философской мысли. Ташкент 1985, "Вопросы философии" 1986, №11.
 • Модели социального изменения и развития в современной западной социологии // Актуальные проблемы современности. Баку, 2003.
 • Методы и принципы сравнительного исследования современной европейской политической философии // Актуальные проблемы современности. Баку, 2004.

Seçilmiş elmi məqalələr ingilis dilində

 • The Binary Oppositions in Islamic Thought : Semantic of the Symbols in Sufism. – Le recueil des textes de “I’Ecole internationale d’ete” consacres aux recherché interdisciplinaries. Bakou – Paris, pp. 299–318.
 • The Renaissance Culture of Turks: Azerbaijan and Central Asia. - International Symposium on Uluğ Bey and His Environment. Atatürk Supereme Council for Culture, Language and History. The North Cyprus, May 29-31, 1994, Published Theses, pp. 13–20.
 • Cultural Capital, Modernization and Education: Sociological perspective //The Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences. The International Scientific and Theoretical Journal, № 1 (26), Baku, 2016, Part I, pp. 160–171.
 • Cultural Capital, Modernization and Education: Sociological perspective//The Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences. The International Scientific and Theoretical Journal, № 2 (27), Baku, 2016, Part II, pp. 71–84.
 • .
 • The Transformation of the State Sovereignty in the Age of Globalization: A Case Study in Azerbaijan. - The Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences. The International Scientific and Theoretical Journal, № 1(24), 2015, pp. 29–38.
 • Multicultural Dimensions of Modernization, Human Capital and Education: A Sociological Perspective on Azerbaijan. Report at Malmö University, Faculty of Society and Culture, RUCARR. - International Conference, Circassians in the 21st Century: Identity and Survival in the Homeland and Diaspora. November 22-24, 2017, Sweden.
 • Transforming Education: In searh of a Shared Turkic Model of Cultural Capital and Education// Report at International Congress, Passing Among Levels and New Models in Education from the Establishment of the Republic to the Present Day, 16-18 OCAK/January, Crowne Plaza/Antaliya 2015.
 • Sociological Research Methodologies and Methods. proqram for Undergraduate (BA, MA) Training. Baku, 2017 (18 s.).
 • History of Sociology. proqram for University Bachelor and Master Degrees students. Baku 2017 (38 s.).
 • .
 • .
 • .
 • Prof. Kazım Əzimov Harvard Universitetində “Qafqazda və Orta Asiyada etnik münaqişələr” mövzusunda mühazirə deyərkən. ABŞ, Kembric 2001.

 • Prof. K. Əzimov Malmö universitetinin böyük elmi şurasının fəxri üzvü. İsveç 2017. (Sağdan: Professorlar K. Vamlinq, R. Çantori, K. Qodfredsen, K. Əzimov).

 • Prof. K. Əzimov Malmö universitetində keçirilmiş beynəlxalq konfransda “Azərbaycanda modernləşmə, insan kapitalı və təhsil” mövzusunda məruzə edərkən. İsveç 2017. Konfransda İsveç Krallığının Azərbaycanda Fövqəlada və Səlahiyyətli səfiri Dr. İnqrid Tersman iştirak edirdi (sağdan birinci).

 • Prof. Kazım Əzimov.

 • Prof. Kazım Əzimov. Harvard Universiteti Vaydner kitabxanasına Azərbaycan Respublikasınən Əməkdar Elm xadimi, Professor Tofiq Quliyevin əsərinin prezentatsiyasını keçirərkən.

 • Prof. Kazım Əzimov. “Dilənçiliyin sosioloji təhlili: İsveç üçün nəticələri” mövzusunda Malmö Universitetində tələbələrə mühazirə deyərkən. İsveç 2017.

 1. Социальные, этические и эстетические взгляды аль-Фараби. Под. ред. А. Сагадеев, М. Бурабаев, Г. Курмагалиева. М., Наука, 1984.
 2. Ien B. Philosophy of the Caucasus and the Central Asia in the Soviet period. — In: Studies in Soviet Thought. Dordrecht (Holland), Boston (USA), 1982, vol. 23, № 4, pp. 285—299
 3. Professor Anne Scheppard recommendation. 2 January 2017
 4. [./Https://commons.wikimedia.org/wiki/Fayl:Role%20of%20information%20technologies%20in%20teaching%20learn%20(1).pdf Prof. Knysh Rec for Professor Azimov December 20, 2016]

Kazım Əzimov
kazım, əzimov, adı, kazım, ağamirzə, oğlu, əzimov, 1951, azərbaycan, astara, şəhəri, filosof, sosioloq, şərqşünas, qədim, orta, əsr, yaxın, şərq, azərbaycan, fəlsəfəsi, mədəniyyəti, sahəsində, mütəxəssis, fəlsəfə, elmləri, doktoru, 1989, professor, 1991, kazım. Kazim Ezimov Dil Izle Redakte Kazim Ezimov tam adi Kazim Agamirze oglu Ezimov d 10 02 1951 Azerbaycan SSR Astara seheri Filosof sosioloq serqsunas qedim ve orta esr Yaxin Serq ve Azerbaycan felsefesi medeniyyeti sahesinde mutexessis Felsefe elmleri doktoru 1989 professor 1991 1 Kazim EzimovKazim Agamirze oglu EzimovDogum tarixi 10 fevral 1951 70 yas Dogum yeri Azerbaycan SSR Astara rayonuVetendasligi AzerbaycanMilliyyeti azerbaycanliElm sahesi felsefe sosiologiya dinElmi derecesi felsefe elmleri doktoru 1989 Elmi adi professor 1991 Is yeri Baki Dovlet Universitetinin Sosial elmler ve psixologiya fakultesiAlma mater Baki Dovlet Universiteti Harvard Universiteti Moskva Dovlet Universiteti Havai Dovlet Universiteti Azerbaycan Incesenet ve Medeniyyet UniversitetiTehsili Ali Mundericat 1 Heyati 2 Elmi pedaqoji fealiyyeti 3 Esas ideyasi ve konsepsiyasi 4 Ekspertler terefinden qebul edilmesi ve reyler 5 Beynelxalq alemde nufuzu 6 Elmi maraq saheleri 7 Uzvu oldugu qurumlar 7 1 Olkedaxili qurumlarda 7 2 Beynelxalq ve xarici olkelerin elmi qurumlarinda 8 Secilmis elmi eserleri 8 1 Monoqrafiyalar rus dilinde 8 2 Derslik ve ders vesaiti 8 3 Secilmis elmi meqaleler azerbaycan dilinde 8 4 Secilmis elmi meqaleler rus dilinde 8 5 Secilmis elmi meqaleler ingilis dilinde 9 Xarici kecidler 10 Elmi pedaqoji fealiyyeti eks etdiren foto goruntuler ve elektron nesrler 11 IstinadlarHeyati RedakteKazim Ezimov 1951 ci il fevralin 10 da Azerbaycan Respublikasinin Astara seherinde muellim ailesinde anadan olmusdur Atasi Agamirze Ezimov Azerbaycan SSR nin ictimai xadimi ve Emekdar Muellimi idi Onun ana terefden babasi xeyriyyecilik fealiyyeti ile mesgul olurdu ata terefden babasi dovrunun tehsilli ziyalisi kimi Quranin ve Islam elmlerinin bilicisi olmusdur K Ezimov 1968 ci ilde orta mektebi bitirdikden sonra Xarici diller Institutunda indiki Azerbaycan Diller Universiteti ADU Ingilis ve Azerbaycan dilleri uzre tehsil almisdir 1973 cu ilde Xarici Diller Institutunu XDI ferqlenme diplomu Lenin teqaudu ile bitirmisdir Hemin il Tehsil Nazirliyinin serencami ile Xarici Diller Institutuna Ingilis dili muellimi teyin edilmisdir 1974 cu ilde Sovet ordusunda xidmet etmisdir 1 Elmi pedaqoji fealiyyeti Redakte1979 cu ilden baslayaraq elmi tedqiqat fealiyyetini pedaqoji fealiyyeti ile birlesdirir 1975 1978 ci illerde M V Lomonosov adina Moskva Dovlet Universitetinin MDU felsefe fakultesinin eyani aspiranturasinda tehsilini davam etdirmisdir 1979 cu ilde MDU nun felsefe fakultesinde Orta esr Azerbaycanin etik felsefi fikri ve muasir Qerb konsepsiyalarinin tenqidi adli namizedlik dissertasiyasini mudafie etmisdir 1980 1982 ci illerde Azerbaycan Dovlet Universitetinin indi Baki Dovlet Universiteti Serqsunasliq fakultesinde ereb ve fars dillerini oyrenir 1983 1986 ci illerde MDU nun felsefe fakultesinin eyani doktoranturasinda tehsilini davam etdirmisdir 1989 cu ilde Moskva Dovlet Universitetinde Qedim ve Orta esr Azerbaycan felsefesinde insan problemi doktorluq dissertasiyasini muveffeqiyyetle mudafie etmisdir 1990 ci ilde Sosial Elmler professoru elmi adini qazanmisdir 1979 cu ilde Moskva Dovlet Universitetinin Felsefe fakultesinin dekani SSRI Elmler Akademiyasinin muxbir uzvu professor Serafim Timofeevic Melyukhin P Lumumba adina Xalqlar Dostluq Universitetinde xarici telebeler ucun felsefe muellimi vezifesinde ise qebul olunmaq ucun K Ezimova zemanet mektubu verir 1980 1998 ci illerde Azerbaycan Dovlet Incesenet Institutunda muellim vezifesinde calismisdir felsefe ve sosial elmler kafedrasinin muellimi dosent professor felsefe kafedrasinin mudiri Bakida Xezer Universitetinin felsefe ve sosiologiya kafedrasinin mudiri sosial elmler ve huquq fakultesinin dekani vezifesinde calismisdir 1998 ci ilden indiyedek Baki Dovlet Universitetinde sosiologiya sosiologiya tarixi ve metodologiyasi fenlerini ingilis bolmesinde tedris edir 1 Esas ideyasi ve konsepsiyasi Redakte Azerbaycan mutefekkirleri insan haqqinda Baki 1986 rus dilinde monoqrafiyasinda K Ezimov Azerbaycanin orta esr felsefi fikrini Yaxin Serq felsefesinin kontekstinde nezerden kecirir klassik Yunan Ellinizm felsefesi ile muqayisede arasdirir Bu monoqrafiyanin yeniliyi semiotik yanasma metodologiyasini tetbiq ederek ilk defe Orta esr muselman medeni metnlerin polifunksionalligi ideyasini esaslandirmis Islam Serqi medeniyyetinin dillerinin tesnifatini yaratmisdir Tezislerinden biri Orta esr Yaxin Serqde o cumleden Azerbaycanda felsefi fikrin belletristik formada ifade olunmasini esaslandirmaqdan ibaretdir Islam Serq felsefesi xarici ve sovet elmi edebiyyatlarinda bir menali olaraq materialist panteizm adlandirilmisdir K Ezimov bu fikri qebul etmir ve panteizm dunyagorusune qarsi iki alternativ konsepsiyani ireli surur konseptuallasmamis mifoloji poetik panenteizm Yunan pan pant pas her sey butun butov en icinde teizm Teos Allah anlayisin menasi her sey Allahdir ve transendental universal vehdet felsefesini Yaxin Serq o cumleden Azerbaycan felsefesi ucun daha uygun oldugunu esaslandirmisdir Fikrini daha deqiq ifade etmek ucun O Yunan Latin menseli sozlerden yeni bir termin yaradir ve onu elmi edebiyyata daxil edir Hemin termin Teopantizm Yunan menseli pant pas her sey hamisi ve Teos Allah Ingilis izm sozlerinden ibaretdir Anlayis kimi Teopantizm orta esr Islam Serqinin transendental universal vehdet felsefesini n menasini bildirir Islam teopantizmine yaxud transendental universal vehdet felsefesini ne gore idrakin transendental mentiqi esasi meselen Islamda Allah anlayisi ve maddi alemin immanent ontoloji esasi sebebiyyeti mahiyyet ve forma etibari ile bir birinden tam ferqli anlayislardir Lakin Yeni dovr felsefesinden B Spinozadan baslayaraq bu iki baslangic prinsipleri sehven eynilesdirmeye onlar arasinda ferqleri silmeye nehayyet qarisdirmaga cehd gosterilmisdir Netice olaraq butun Qerb felsefesi Antik Yunan felsefesinden kontinental klassik Avropa felsefelerinin hamisi Dekart Leybnits Sellinq Hegel ve b daxil olmaqla sehven panteizm kimi qiymetlendirilmisdir Diger bir yeniliyi Islamda binar eksliklere yaxud ikili koda meselen Allah dunya Allah insan Yaradan yaranis Xaliq xalq Transendent immanent Batin zahir Realliq gork yanasmasinda oz eksini tapir Elmi edebiyyatda binar ekslikler dialektika ile eynilesdirilirdi K Ezimov bu fikri redd edir ve binar ekslikleri semiotik isarelerin ve simvollarin qarsiliqli tesiri ve sintezi kimi serh edir Bele qenaete gelir ki Islam muselman medeniyyetinde binar ekslikler bildirenle isareedenle bilinenin isare olunanin qarsiliqli tesirinden ve elaqelerinden torenen menalardir Binar ekslikler Islam muselman felsefesine ve ilahiyyetine yunan felsefesinden yaxsi belli olan dialektikanin yaxud dialektik mentiqin eyni deyildir Islam fikrinde bu cur eksliklerin birinci cergesinde verilmis anlayislari invariant ve ondan sonra gelen anlayislari ise variant strukturlar adlandirir birinciler daim sabit deyismez konstuktiv ikinciler ise variantlar deyisen strukturlardir Muselman binar ekslikleri menasina gore en azi asagidakilari bildirir a binar eksliyin yaxud ikili kodun bir terefi deyerine gore asagidir ve asilidir b ikili kod heqiqetin ve realligin askar olunmasina xidmet edir ve zemanet verir v ikili kodun binarin bir terefi o birisinde nezerde tutulur yaxud ehtiva olunur Bu unikal muselman medeniyyeti hadisesini Prof Ezimov postmodernizmin dekonstruksiyaetme metodologiyasi ile muqayise edir lakin oxsarliqdan daha cox onlarin ferqini gosterir her ikisi medeni metnde ag lekeleri askarlamaq movcud ferziyyeleri ve ritorik strategiyalari gostermekden otru hisselere ayirir sokur yeni dekonstruksiya edir Lakin Islam muselman medeniyyetinde ikili kodun menasi sabit ve invariantdir felsefenin daha deqiq metafizikanin prinsiplerine aiddir K Ezimov islam Serq felsefesi ve etikasi ile bagli muasir Qerb konsepsiyalarini mustemleke dovru ve mustelekeden sonra Qerb Oriyentalizminin inkisaf kontekstinde ilk defe tehlilden kecirmisdir Qedim ve Orta esrler Azerbaycan felsefesinde insan problemi doktorluq dissertasiyasinda 1989 hemcinin Zerdust ve Islam dini felsefesinde insan problemi adli monoqrafiyasinda Baki 2009 K Ezimovun elmi yeniliyi Zerdustilik ve Islam dini felsefesinde insan problemini butovlukde bu regionda felsefi antropologiyani rekonstruksiya etmekle ilk defe obyektiv elmi esaslarla ve sistemli suretde arasdirmaqdan ibaretdir Butovlukde Merkezi Avroasiya yaxud Araliq denizi hovze olkelerinin medeniyyeti kontekstinde felsefenin fasilesizliyi ve davamliligi ideyasini esaslandirib Araliq denizi hovzesi olkeleri ucun umumi qeo medeni mekan ve zaman konseptini ilk defe elmi edebiyyata daxil ederek bunu geo siyasi mekan ve zaman anlayislari ile six elaqede tedqiq edib Zerdust ve Islam felsefesi bu medeni regionun terkib hissesidir Orijinal tezislerinden biri tesdiq edir ki bolgede medeni ve felsefi fikrin tarixi oxu termin Karl Yaspersindir esrlerle bir istiqametde inkisaf etmisdir Lakin Xristianliq ve Islamin meydana gelmesinden sonra inkisafin istiqameti vektoru deyisir Yaxin Serq olkelerinde o cumleden Azerbaycanda bu tarixi deyisikliklerin ozellikleri Zerdustilik ve Islam fikrinde dini felsefi antropologiyanin tebieti antik ve intibah dovrunun felsefi antropologiyasi ve dinleri ile muqayisede ferqli ve spesifik cehetleri gosterilir Onun Avroasiya regionunda felsefenin fasileli fasilesiz lakin davamli inkisafi ideyasi medeniyyet sivilizasiya eksliyi konsepsiyasindan qaynaqlanir Diger orijinal tezisi zerdustilikde ve onun dini metafizik enenelerinde dualizm ve monoteizm problemine yeni metodoloji prinsipler esasinda yanasmagindan ibaretdir Elmi edebiyyatda Zerdust dini felsefi eneneleri butovlukde dualizm kimi mueyyenlesdirilirdi Prof Ezimov Zerdustliyin teologiyasini monoteist etik felsefesini ise dualizm kimi izah etmisdir Onun fikrince monoteist dinler o cumleden Islam Araliq denizi hovze medeniyyetinin tarixi Ox unda donus noqtesi olsa da sami monoteist dinleri heyudilik xristianliq zerdustiliyin monoteist ideyasindan tesirlenmisdir Islam oz konseptlerini inkisaf etdirmekle yanasi yabanci ideyalarini ve konsepsiyalarini da meharetle sintez ede bilirdi Onun ferziyyesine gore XI esrden baslayaraq orta esr islam o cumleden Azerbaycan felsefesinde nezeri sufizmin metafizik teosofiyasi xususen Eynelquzat Miyaneci ibn Erabi Sihabeddin Yehya Suhreverdi israqi ve Molla Sedre metafizikasi nezerde tutulur islam peripatetizminin zerdust ve neoplatonlasdirilmis aristotelizm ideyalarinin sintezine koklenmisdir Bu ferziyyeni Zerdust ve Islam dini felsefi antropologiyasi timsalinda tehlil etmekle daha da konkretlesdirir O hemin dini mistik ve rasional felsefi antropologiyalari ontoloji epistemoloji etik estetik ve irrasional idrak prinsiplerinin vehdetinde ve kesisdiyi interdisiplinar metodoloji mustevide serh edir 1 Ekspertler terefinden qebul edilmesi ve reyler RedakteMutexessisler K Ezimovun tedqiqatlarini musbet qiymetlendirirler Bu sahede taninmis mutexessisler terefinden yazilmis musbet reyler serhler ve tovsiye mektublari movcuddur Muasir Qerb ekspertleri hem musbet hem de tenqidi qiymetlendirmelerini vermisler 2 3 4 5 6 7 Havay Dovlet Universitetinde ve Harvard Universitetinde sosiologiya professoru Maykl Vaynsteyn yazir Hemkarim Kazim Ezimovun monoqrafiyasinin nesri meni sevindirdi Onun Oriyentalizm anlayisi rasyonalist humanizmin enenelerine cox yaxindir O bu enenelerin muasir akademik medeniyyetde qorunmasina ve yayilmasina bariz numunedir Men hele de ondan oyrenirem London Universitetinde klassik yunan felsefesi ve edebiyyati professoru Anne Sempard reyinde 8 deyilir Professor Ezimovun monoqrafiyasi onun Islam fikrine semiotik yanasma prinsiplerinin nece semereli mehsuldar ve stimullasdirici sekilde ve bacariqla tetbiq etdiyini gosterir Miciqan Universitetinde Islam Arasdirmalari Institutunun professoru Aleksandr Knis yazir 9 Professor Azimov Azerbaycanda sufizmin tedqiqati sahesinde gorkemli bir mutexessisdir Bu sahede bir cox meqale ve monoqrafiyalar derc edib ve hazirda bu sahede yeni bir layihe uzerinde isleyir Xristian Yehudi ve Islam dini mistik ve felsefi sistemlerin menevi ve ezoterik aspektlerini semiotik mustevide tedqiq etmeye calisir Onun layihesini mistik din ve felsefenin linqvistik ve semiotik aspektlerinin oyrenmesini yenilikci muqayiseli tedqiqat kimi qiymetlendirirem Islam ve Orta Asiya Felsefesi uzre mutexessis Havay Dovlet Universitetinin professoru Tamara Albertini yazir Professor K Ezimov Cenubi Qafqaz Merkezi Asiya umumiyyetle Islam Serqi uzre istedadli felsefe ve sosiologiya mutexessisidir O Amerikanin istenilen universitetinde islemeye layiqdir ve onu ise qebul etmekle Amerika universiteti ve akademiyasi cox sey qazanmis olur Beynelxalq alemde nufuzu Redakte2000 2001 Harvard Universiteti Kennedi adina Dovlet Idareciliyi Mektebi ve Havay Dovlet Universitetine devet olunmus professor Sosiologiya Diplomu ABS 1 il 2002 Aciq Cemiyyet Institutu Munaqise ve Sulh tedqiqatlari proqrami Budapest 2003 BMT Akademik ve Tedris proqrami Munaqise ve Sulh tedqiqatlari Cenubi Qafqazda munaqiselerin hellinde qadinlarin rolu ABS Harvard Universiteti Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi Baki Dovlet Universiteti 2003 Merkezi Avropa Universitetine devet olunmus professor Bas elmi isci Budapest 1 semest 2004 Aciq Cemiyyet Institutu Sosial elmlerin tedqiqi ve tedrisi proqrami OSI Budapest 1 ay 2004 Britaniya Akademiyasi Devet olunmus professor London Liverpul 2 ay 2004 Corc Meysn Universitetine devet olunmus professor ABS 3 ay 2005 Qottingen Universitetine devet olunmus professor Almaniya Beynelxalq Akademik mubadile DAAD proqrami 4 ay 2006 Azad Berlin Universitetine devet olunmus professor Almaniya Beynelxalq Akademik mubadile DAAD proqrami 4 ay 2009 Azad Berlin Universitetine devet olunmus professor Almaniya Beynelxalq Akademik mubadile DAAD proqrami 4 ay 2011 Avropa Ittifaqi Erasmus Mundus professoru Fessaloniki Universiteti Yunanistan 7 ay 2017 Malmo Universitetine Multikulturalizm uzre devet olunmus professor Isvec 3 ay 1 10 Elmi maraq saheleri RedakteAlimin elmi maraq saheleri coxsaxelidir Qafqazsunasliq Klassik Yunan Zerdust ve Islam felsefeleri Interdisiplinar semiotik ve kulturoloji tedqiqatlar Muqayiseli dini ve felsefi antropologiya Dil ve tefekkurun felsefesi Milli etnik munasibetlerin multikulturalizmin sosiologiyasi Dovlet suverenliyinin tarixi ve nezeriyyeleri Uzvu oldugu qurumlar RedakteOlkedaxili qurumlarda Redakte Baki Beynelxalq Multikulturalizm Merkezinin uzvu AMEA nin Felsefe Institunun nezdinde Felsefe elmleri ve Sosiologiya uzre ixtisaslasdirilmis Elmi Surasinin Sedr muavini 2005 2017 hazirda hemin Elmi Suranin uzvu AMEA nin Felsefe Institunun nezdinde Koordinasiya Surasinin uzvu Beynelxalq ve xarici olkelerin elmi qurumlarinda Redakte Almaniya Beynelxalq Elmi Mubadile Akademiyasinin fexri uzvu ve mezunu Isvec Malmo Universitetinin Boyuk Elmi Surasinin fexri uzvu Felsefe cemiyyetlerinin Beynelxalq Federasiyasi uzvu Fransa Simali Amerika Yaxin Serq Tedqiqatlari Merkezinin uzvu ABS Havay ve Harvard Sosioloji Cemiyyetlerinin uzvu ABS Azerbaycan Amerika Mezunlari Assosiasiyasinin uzvu Vilnius Sosiologiya cemiyyetinin uzvu Secilmis elmi eserleri RedakteMonoqrafiyalar rus dilinde Redakte Azimov K A Problema cheloveka v religiozno filosofskih doktrinah Zoroastrizma i Islama Baku 2009 303 s Azimov K A Srednevekovye azerbajdzhanskie mysliteli o cheloveke i kritika sovremennyh zapadnyh interpretacij Baku 1986 207 s Azimov K A Cennostnyj mir cheloveka v religiozno filosofskoj doktrine Zoroastrizma Baku 1991 122 s Azimov K A Problema cheloveka i obshestva v drevnej i srednevekovoj filosofii Azerbajdzhana Moskva INION 1987 350 s Derslik ve ders vesaiti Redakte Sociologiya Uchebnoe posobie dlya universitetov Baku 2003 312 s soavtor na azerb yazyke Chelovek i obshestvo Uchebniki dlya 8 9 10 i 11 klassov Baku 2005 2007 gg so avtor na azerbajdzhanskom i russkom yazykah Vvedenie v konflikt i mir Rol zhenshin v razreshenii konfliktov na Yuzhnom Kavkaze Baku 2003 na azerbajdzhanskom russkom i anglijskom yazykah 277 s so avtor i perevodchik na azerbajdzhanskom russkom i anglijskom yazykah Secilmis elmi meqaleler azerbaycan dilinde Redakte Nizami Gencevi irsinin muasir Qerb konsepsiyalari Jurnal Azerbaycan No 10 Baku 1983 Azerbaycan multikulturalizm modeli tarixi ve sosioloji aspektleri Azerbaycanda Multikulturalizm felsefi sosioloji ve huquqi aspektleri Baki 2017 S 117 128 Qerb Sosial Felsefesinde Siyasi Realizm Makiavelliden Morqentauyadek Muasir Merhelede Sosial Felsefenin Aktual Problemleri AMEA nin Felsefe Sosiologiya ve Huquq Institutu Baki Teknur 2011 s 43 71 Makiavelli Dovlet Dusencesi ve Siyasi Elverislilik Prinsipi Haqqinda Baki Dovlet Universiteti Ilahiyyat Fakultesinin Elmi Mecmuesi 15 aprel 2011 s 91 97 Qerb Siyasi Felsefesinde Siyasi Realizm ve Neorealizm Eneneleri Qlobalizatsiya kak etap razvitiya mirovoqo soobshestva Penza Surgut Baku 2011 s 118 126 Serq ve Qerb Felsefe ve senet arasinda elaqeler Cahan jurnali No 3 S 5 17 Serq ve Qerb Felsefe ve bellestristika Qobustan jurnali 1 2 Baki 1993 Qobustan No 1 2 Baku 1993 Islamda muqeddeslerin perestisi ve turbe ziyareti Qlobalizatsiya kak etap razvitiya mirovoqo soobshestva Penza Surgut Baku 2011 s 14 25 Secilmis elmi meqaleler rus dilinde Redakte Analiz zoroastrijskoj koncepcii cheloveka Filosofskie nauki 3 1987 Ob odnoj organizmicheskoj modeli mira v srednevekovom islame V kn Vzaimodejstvie kultur Vostoka i Zapada Vilnyus 1988 Kritika zapadnyh koncepcij idejnogo naslediya Nizami Vestnik MGU Filosofiya 1978 3 Sovremennye zapadnye koncepcii eticheskogo naslediya srednevekovogo Blizhnego Vostoka Moral obshestvo lichnost Moskva MGU 1979 Kritika nekotoryh sovremennyh zapadnyh koncepcij v svete dialektiko materialisticheskogo ponimaniya sushnosti cheloveka Materialisticheskaya dialektika i sovremennost Baku AGU 1981 O tendencioznosti osvesheniya nekotoryh napravlenij eticheskoj mysli musulmanskogo srednevekovya v sovremennoj angloyazychnoj literature Dep v INION AN SSSR 2890 M 1978 Kritika zapadnyh interpretacij nravstvennyh iskanij Mahmuda Shabustari Dep v INION AN SSSR M 1978 2891 Kosmos kak sistema simvolov v esteticheskoj kulture musulmanskogo srednevekovya Semiotika i problemy kommunikacii Erevan 1982 Prostranstvo i vremya v srednevekovoj kulture Blizhnego Vostoka Materialy I respublikanskoj konferencii posvyashennoj 60 letiyu obrazovaniya SSSR Baku Elm 1983 K voprosu o mirovozzrencheskoj sushnosti sufijskih ponyatij Vestnik AN Kazah SSR Alma Ata 1986 7 Bytie i chelovek v doktrine srednevekovogo vostochnogo sufizma V kn Aktualnye voprosy filosofskoj i obshestvennoj mysli narodov SSSR Dep v INISON AN SSSR M 1985 23017 Esteticheskij analiz yazyka musulmanskoj srednevekovoj kultury Materialy 2 oj respublikanskoj konferencii molodyh filosofov Baku Elm 1984 Kulturnoe nasledie i istoriya filosofskoj mysli Tashkent 1985 Voprosy filosofii 1986 11 Modeli socialnogo izmeneniya i razvitiya v sovremennoj zapadnoj sociologii Aktualnye problemy sovremennosti Baku 2003 Metody i principy sravnitelnogo issledovaniya sovremennoj evropejskoj politicheskoj filosofii Aktualnye problemy sovremennosti Baku 2004 Secilmis elmi meqaleler ingilis dilinde Redakte The Binary Oppositions in Islamic Thought Semantic of the Symbols in Sufism Le recueil des textes de I Ecole internationale d ete consacres aux recherche interdisciplinaries Bakou Paris pp 299 318 The Renaissance Culture of Turks Azerbaijan and Central Asia International Symposium on Ulug Bey and His Environment Ataturk Supereme Council for Culture Language and History The North Cyprus May 29 31 1994 Published Theses pp 13 20 Cultural Capital Modernization and Education Sociological perspective The Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences The International Scientific and Theoretical Journal 1 26 Baku 2016 Part I pp 160 171 Cultural Capital Modernization and Education Sociological perspective The Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences The International Scientific and Theoretical Journal 2 27 Baku 2016 Part II pp 71 84 Internal and External Dimensions of Ethnic Conflicts in the Caucasus Kennedy School of Government Harvard University News Letter No3 July 2001 Internal and External Dimensions of the Ethnic Conflict in the Caucasus transcript The Transformation of the State Sovereignty in the Age of Globalization A Case Study in Azerbaijan The Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences The International Scientific and Theoretical Journal 1 24 2015 pp 29 38 Introduction to Conflict and Peace Studies proqram for the discipline New teaching learning methods in Conflict studies Baku 2003 32 p Multicultural Dimensions of Modernization Human Capital and Education A Sociological Perspective on Azerbaijan Report at Malmo University Faculty of Society and Culture RUCARR International Conference Circassians in the 21st Century Identity and Survival in the Homeland and Diaspora November 22 24 2017 Sweden Transforming Education In searh of a Shared Turkic Model of Cultural Capital and Education Report at International Congress Passing Among Levels and New Models in Education from the Establishment of the Republic to the Present Day 16 18 OCAK January Crowne Plaza Antaliya 2015 Sociological Research Methodologies and Methods proqram for Undergraduate BA MA Training Baku 2017 18 s History of Sociology proqram for University Bachelor and Master Degrees students Baku 2017 38 s Between Faith and Knowledge Platonic and Aristotelian Philosophical Traditions in Medieval Islamic Thought The Central European University SPO Fellowships Public Lecture Budapest 2003 Xarici kecidler RedakteThe Caspian Studies proqram CSP newsletter highlights CSP events publications and research activities Meeting with Prof Dr Kazim Azimov visiting professor at Berlin University Prof Dr Wilfried Fuhrmann Socialnye eticheskie i esteticheskie vzglyady al Farabi Pod red A Sagadeev M Burabaev G Kurmagalieva M Nauka 1984 Lecture by visiting professor Kazim Azimzade Professor K A Azimov Official web site of Baku State University 1st part Azerbaijani Multiculturalism Model Part 2 Multiculturalism as a reponse to ethnic and linguistic diversities 3rd part Multiculturalism and religious diversity in Azerbaijan Turkey s Entente with Israel and Azerbaijan Vitalie Nicon Marinuta Evolution of transdniestrian conflict in the Republic of Moldova prospects for its solution Naval postgraduate school June 2004 The Nagorno Karabakh conflict Dagliq Qarabag munaqisesiElmi pedaqoji fealiyyeti eks etdiren foto goruntuler ve elektron nesrler Redakte Prof Kazim Ezimov Malmo Universitetinde Azerbaycan multikulturalizm modeli movzusunda muhazire verir cemi 15 muhazire Isvec Malmo Universitetinin onlayn sayti 2017 2018 Azerbaycan multikulturalizm modeli movzusunda muhazire Prof Kazim Ezimov Harvard Universitetinde Qafqazda ve Orta Asiyada etnik munaqiseler movzusunda muhazire deyerken ABS Kembric 2001 Prof K Ezimov Malmo universitetinin boyuk elmi surasinin fexri uzvu Isvec 2017 Sagdan Professorlar K Vamlinq R Cantori K Qodfredsen K Ezimov Prof K Ezimov Malmo universitetinde kecirilmis beynelxalq konfransda Azerbaycanda modernlesme insan kapitali ve tehsil movzusunda meruze ederken Isvec 2017 Konfransda Isvec Kralliginin Azerbaycanda Fovqelada ve Selahiyyetli sefiri Dr Inqrid Tersman istirak edirdi sagdan birinci Prof Kazim Ezimov Prof Kazim Ezimov Harvard Universiteti Vaydner kitabxanasina Azerbaycan Respublikasinen Emekdar Elm xadimi Professor Tofiq Quliyevin eserinin prezentatsiyasini kecirerken Prof Kazim Ezimov Dilenciliyin sosioloji tehlili Isvec ucun neticeleri movzusunda Malmo Universitetinde telebelere muhazire deyerken Isvec 2017 Istinadlar Redakte 1 2 3 4 5 Kazim Ezimov Baki Dovlet Universitetinin resmi veb sayti Meeting with Prof Dr Kazim Azimov visiting professor at Berlin University Prof Dr Wilfried Fuhrmann The Caspian Studies Program CSP newsletter highlights CSP events publications and research activities Socialnye eticheskie i esteticheskie vzglyady al Farabi Pod red A Sagadeev M Burabaev G Kurmagalieva M Nauka 1984 Ien B Philosophy of the Caucasus and the Central Asia in the Soviet period In Studies in Soviet Thought Dordrecht Holland Boston USA 1982 vol 23 4 pp 285 299 ALexander Murinson Turkey s Entente with Israel and Azerbaijan State identity and security in the Middle East and Caucasus New York Routledge 2010 Vitalie Nicon Marinuta Evolution of Transdniestrian Conflict in the Republic of Moldova Prospects for its Solution Thesis California Monterey 2004 Professor Anne Scheppard recommendation 2 January 2017 Https commons wikimedia org wiki Fayl Role 20of 20information 20technologies 20in 20teaching 20learn 20 1 pdf Prof Knysh Rec for Professor Azimov December 20 2016 Lecture by visiting professor Kazim AzimzadeMenbe https az wikipedia org w index php title Kazim Ezimov amp oldid 6007002, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.