fbpx
Wikipedia

Azan

Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır.
Lütfən, məqaləni ümumvikipediyaredaktə qaydalarına uyğun şəkildə tərtib edin.
Bu məqalənin bəzi məlumatlarının mənbəsi göstərilməmişdir.
Daha ətraflı məlumat üçün məqalənin müzakirə səhifəsinə baxa və məqaləyə uyğun formada mənbələr əlavə edib Vikipediyanı zənginləşdirə bilərsiniz. (avqust 2021)

İslam

İslam Tarixi

İnancın əsasları

AllahQuran
PeyğəmbərHəcc
NamazZəkat
AzanZikr
İctihadCihad

Etiqad məzhəbləri
Kəlam (ƏşərilərMatüridilər)Qədərilər (Mötəzililər)CebrilərMürcilərMüşəbbihilər
Siyasət məzhəbləri
Sünnilər:
HənəfilərMalikilərŞafiilərHənbəlilərZahirilər

Şiələr:
İmamilər (Cəfərilər (ƏxbarilərÜsulilərŞeyxilər)ƏləvilərƏnsarilərQızılbaşlar) • Zeydilər
İsmaililər (QərmətilərXaşxaşilərFəthilərXəttabilər)VaqifiyyəRafizilər (Batinilər)QeysanilərXürrəmilərBaziğiyyəQurabiyyə
Xaricilər:
Əcrədilər (MeymunilərSə'ləbilər) • ƏzrəqilərBəyhəsilərİbadilərNəcədatSüfrilər

Yeni məzhəblər

Sələfilər (Vəhabilər)KadiyanilikBabilik (Bəhailik)

Həmçinin bax

SufilərYəsəvilikNəqşibəndilikSührəvərdilikXəlvətilikSəfəvilikBayramilikBəktaşilikCəlvətilikCərrahilikÇiştiyyəEhqaqiyəGülşənilikHürufilikKübravilikMəlamətilikMeyvazhiMövləvilikNemətullahiyyəNöqtəvilikQələndərilikQadiriyyəRifailikRövşənilərSənusilərŞaziliyyəZahidiyyəNüseyrilərDruzlarİslam fəlsəfəsi

Bu səhifənin neytrallığı şübhə doğurur.
Məqalədə tərəf tutma və ya pisləmək məqsədi daşıyan və doğruluğu sübut edilməyən fikirlər olduğu iddia edilir.
Xahiş olunur bu məsələ ilə əlaqədar müzakirələrdə iştirak edəsiniz.

Azan - kişi və qadının gündəlik vacib namazlardan qabaq azan deməsi müstəhəbdir. Digər vacib və müstəhəbb namazlar üçün isə, azan və iqamə şəri qanun deyildir. Amma camaatla qılınan FitrQurban bayramı namazlarından əvvəl üç dəfə «Əs-saləh» demək müstəhəbdir.

Mündəricat

Əllahu Əkbər! (4 dəfə) (Allah vəsf oluna bilən butun şeylərdən ucadır)
Əşhədu ən lə ilahə illəllah! (2 dəfə) (Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur)
Əşhədu ənnə Muhəmmədən rasulullah! (2 dəfə) (Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd Allahın rəsuludur)
Həyyə ələs-saləh (2 dəfə) (Namaza tələsin)
Hayyə ələl-fələh (2 dəfə) (Nicat tapmağa tələsin)
Hayyə əla xayril əməl (Şiə müsəlmanlar — 2 dəfə ) (Əməllərin ən xeyirlisinə tələsin)
Əllahu Əkbər! (2 dəfə) (Allah vəsf oluna bilən butun şeylərdən ucadır)
Lə ilahə illəllah (Şiə müsəlmanlar — 2 dəfə, sünni müsəlmanlar — 1 dəfə) Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur)

Qeyd: Şiə müsəlmanlar azan oxunarkən "Əşhədu ənnə Muhəmmədən rasulullah!"-dan sonra 2 dəfə "Əşhədu ənnə Əmirəl mömininən Əliyyən vəliyullah!" (Şəhadət verirəm ki, Əli Allahın vəlisidir) oxumağı yaxşı hesab edirlər.

Kişi və qadın üçün müstəhəbdir ki, gündəlik namazlardan əvvəl azan və iqamə desinlər. Amma Fitir və Qurban bayramı namazlarından qabaq müstəhəbdir ki, üç dəfə "əs-səlat", sair vacib namazlarda isə üç dəfə "əs-səlat" rəca niyyəti ilə deyilsin.

Müstəhəbdir ki, uşağın dünyaya gəldiyi ilk gündə, yaxud göbəyi düşməzdən əvvəl sağ qulağına azanı, sol qulağına isə iqaməni desinlər.

Azan və iqamənin cümlələri arasında çox zaman fasiləsi olmamalıdır. Əgər onların arasında adi qaydadan artıq fasilə düşsə, yenidən demək lazımdır.

Əgər azan və iqamədə səs boğaza salınıb qina (yəni, toy məclislərində oxunan avazlar kimi) olsa haram və batildir. Amma əgər qina olmasa, məkruhdur.

Əvvəlki namazla qılınan (ikinci) namazın azanı saqit olur. İstər o namazı əvvəlki namazla birlikdə qılmaq müstəhəb olsun, istərsə də olmasın. Deməli aşağıdakı hallarda azan saqit olur, ehtiyat-vacibə görə onu tərk etmək lazımdır:

1-Cümə günü əsr namazının azanı (cümə, yaxud zöhr namazı ilə birlikdə qılınarsa);

2-Zilhiccənin 9-cu günü olan Ərəfə gününün əsr namazı (zöhr ilə birlikdə qılınarsa);

3-Məş"ərül-həramda olan bir kəsin Qurban bayramı gecəsinin işa namazının azanı (əgər onu məğriblə birlikdə qılıbsa);

İki namazı birlikdə (birincidən dərhal sonra) qılmaq qeyd olunan üç halda müstəhəbdir.

4-Əsr namazını zöhrdən, işa namazını məğribdən dərhal sonra qılmalı olan müstəhazə qadının (əsr və işa) namazı;

5-Bovl və qaitin çölə çıxmasının qarşısını ala bilməyən bir kəsin əsr və işa namazı.

Bu beş namazda azan o vaxt saqit olur ki, əvvəlki namazla fasiləsi olmasın, yaxud bu fasilə çox az olsun. Amma zahirən, nafiləni qılmaqla zaman fasiləsi düşür. Əgər namazları bir-birindən ayrılıqda, hər birini onun öz fəzilətli vaxtında qılsa, hər ikisinin azan və iqaməsini oxumaq müstəhəbbdir.

Əgər hər hansı camaat namazı üçün azan və iqamə deyilmiş olsa, o camaatla birlikdə namaz qılan bir kəs öz namazı üçün azan və iqamə deməməlidir. Hətta əgər azan və iqaməni eşitməmiş olsa da, yaxud azan deyildiyi vaxt camaatın cərgələrində olmasa da.

Əgər namaz qılmaq üçün məscidə gedib orada təşkil olunan camaat namazının qurtardığını görsə, nə qədər ki, cərgələr pozulmayıb və camaat dağılışmayıb öz namazı üçün azan və iqamə deyə bilməz. (Bu o haldadır ki, camaat namazı üçün azan və iqamə deyilmiş olsun.)

Əgər bir yerdə bir neçə nəfər camaat namazına məşğul olsa, yaxud onların namazı təzəcə qurtarmış, cərgələri pozulmamış olsa və insan namazını furada, yaxud başqa camaatla təşkil olunan camaat namazı ilə qılmaq istəsə, beş şərt daxilində ondan azan və iqamə saqit olur:

1-Əvvəlki camaat namazı üçün azan və iqamə deyilmiş olsun;

2-Həmin camaat namazı batil olmasın;

3-Onun namazı camaat namazı ilə eyni məkanda olsun; (Deməli əgər camaat namazı məscidin içində olsa və insan məscidin damında namaz qılmaq istəsə müstəhəbdir ki, azan və iqamə desin.)

4-Onun namazı ilə camaat namazı–hər ikisi əda vaxtında olsun;

5-Onun namazı ilə camaat namazının vaxtı müştərək vaxtda olsun. Məsələn, hər ikisi zöhr və ya hər ikisi əsri qılsın;, yaxud camaatla qılınan namaz zöhr namazı, onun namazı isə əsr namazı olsun; yaxud o zöhr namazını qılsın, camaat namazında isə əsr namazı qılınsın.

Əgər bir kəs (qabaqkı məsələdə deyilən) ikinci şərtdə (yəni camaat namazının səhih olub-olmamasında) şəkk etsə, azan və iqamə ondan saqitdir. Amma əgər yerdə qalan dörd şərtdə şəkk etsə, yaxşı olar ki, rəca niyyəti ilə azan və iqamə desin.

Əgər bir kəs başqasının dediyi azan və iqaməni eşidirsə müstəhəbdir ki, eşitdiyi hissələri təkrar etsin. Amma "həyyə ələs-salat"dan "həyyə əla xəyril-əməl"ə qədər savab niyyəti ilə təkrar etsin.

Bir kəs başqasının azan və iqaməsini eşitsə (istər onunla desin, istərsə də deməsin) və o azan və iqamə ilə qılmaq istədiyi namaz arasında çox fasilə düşməsə, öz namazı üçün azan və iqamə deməyə bilər.

Əgər kişi qadının azanını ləzzət məqsədi ilə eşitsə azan ondan saqit olmur; hətta əgər ləzzət məqsədi ilə olmasa da ehtiyat-vacibə görə azan ondan saqit olmur. Amma əgər qadın kişinin azanını eşitsə, ondan saqit olur.

Qadınların və kişilərin iştirak etdiyi camaat namazının azan və iqaməsini kişi deməlidir. Amma hamısı qadınlardan ibarət olan camaat namazında azan və iqaməni qadın desə, kifayətdir.

İqamə azandan sonra deyilməlidir; əgər ondan əvvəl deyilsə, səhih deyildir.

Əgər bir kəs azan və iqamənin cümlələrini tərtibsiz, ardıcıllıq olmadan desə (məsələn, "həyyə ələl-fəlah"ı "həyyə ələs-səllat"dan qabaq desə) əvvələ qayıdıb tərtibi pozduğu yerdən yenidən deməlidir.

Azan və iqamə arasında fasilə salınmamalıdır. Əgər onların arasında çox fasilə düşsə və deyilən azan, sonradan deyilən iqamənin azanı hesab olunmazsa, müstəhəbdir ki, yenidən azan və iqamə deyilsin. Həmçinin əgər azan-iqamə ilə namaz arasında çox fasilə düşsə və o namazın azan və iqaməsi hesab olunmasa, müstəhəbdir ki, həmin namaz üçün yenidən azan və iqamə deyilsin.

Azan və iqamə ərəbcə səhih deyilməlidir. Əgər ərəbcə səhv oxusalar, yaxud hər hansı hərfin yerinə başqa bir hərf desələr, və ya onun tərcüməsini başqa dildə desələr, səhih deyildir.

Azan və iqamə namaz vaxtı daxil olandan sonra deyilməlidir. Əgər qəsdən, yaxud unutqanlıq üzündən namaz vaxtından qabaq deyilsə, batildir.

Əgər bir kəs iqamədən əvvəl azanı deyib-deməməsində şəkk etsə azanı deməlidir. Amma əgər iqamə deməyə başlayandan sonra azanı deyib-deməməsində şəkk etsə azanı demək lazım deyil.

Əgər azan və ya iqamənin əsnasında müəyyən bir hissəni deməmişdən əvvəl, ondan əvvəlki hissəni deyib-deməməsində şəkk etsə, şəkk etdiyi hissəni deməlidir. Amma əgər azanın, yaxud iqamənin müəyyən hissəsini deyən halda ondan əvvəlki hissəni deyib-deməməsində şəkk etsə həmin hissəni demək lazım deyil.

Müstəhəbdir ki, insan azan deyən vaxt üzü qibləyə dursun, dəstəmaz, qusul almış olsun, əllərini qulağının dibinə qoyub səsini ucaltsın, onu uzada-uzada desin. Azanın cümlələri arasında azacıq fasilə versin və cümlələrin arasında danışmasın.

İslam ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
 1. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 938).
 2. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 935).
 3. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 936).Ayətullah Sistaninin risaləsi (məs. 926).
 4. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 939).Ayətullah Sistaninin risaləsi (məs. 929).
 5. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 940).
 6. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 941).
 7. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 942).
 8. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 943).
 9. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 944).
 10. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 945).
 11. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 946).
 12. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 947).
 13. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 948).
 14. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 949).
 15. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 950).
 16. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 951).
 17. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 952).
 18. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 953).
 19. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 954).
 20. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 955).
 21. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 956).
 22. Ayətullah Lənkəraninin risaləsi (məs. 957).

Azan
azan, məqaləni, vikiləşdirmək, lazımdır, lütfən, məqaləni, ümumvikipediya, redaktə, qaydalarına, uyğun, şəkildə, tərtib, edin, məqalənin, bəzi, məlumatlarının, mənbəsi, göstərilməmişdir, daha, ətraflı, məlumat, üçün, məqalənin, müzakirə, səhifəsinə, baxa, məqa. Azan Dil Izle Redakte Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Bu meqalenin bezi melumatlarinin menbesi gosterilmemisdir Daha etrafli melumat ucun meqalenin muzakire sehifesine baxa ve meqaleye uygun formada menbeler elave edib Vikipediyani zenginlesdire bilersiniz avqust 2021 Islam Islam TarixiInancin esaslariAllah Quran Peygember Hecc Namaz Zekat Azan Zikr Ictihad CihadEtiqad mezhebleriKelam Eseriler Maturidiler Qederiler Motezililer Cebriler Murciler MusebbihilerSiyaset mezhebleriSunniler Henefiler Malikiler Safiiler Henbeliler Zahiriler Sieler Imamiler Ceferiler Exbariler Usuliler Seyxiler Eleviler Ensariler Qizilbaslar Zeydiler Ismaililer Qermetiler Xasxasiler Fethiler Xettabiler Vaqifiyye Rafiziler Batiniler Qeysaniler Xurremiler Bazigiyye Qurabiyye Xariciler Ecrediler Meymuniler Se lebiler Ezreqiler Beyhesiler Ibadiler Necedat SufrilerYeni mezheblerSelefiler Vehabiler Kadiyanilik Babilik Behailik Hemcinin baxSufiler Yesevilik Neqsibendilik Suhreverdilik Xelvetilik Sefevilik Bayramilik Bektasilik Celvetilik Cerrahilik Cistiyye Ehqaqiye Gulsenilik Hurufilik Kubravilik Melametilik Meyvazhi Movlevilik Nemetullahiyye Noqtevilik Qelenderilik Qadiriyye Rifailik Rovseniler Senusiler Saziliyye Zahidiyye Nuseyriler Druzlar Islam felsefesiBu sehifenin neytralligi subhe dogurur Meqalede teref tutma ve ya pislemek meqsedi dasiyan ve dogrulugu subut edilmeyen fikirler oldugu iddia edilir Xahis olunur bu mesele ile elaqedar muzakirelerde istirak edesiniz Azan kisi ve qadinin gundelik vacib namazlardan qabaq azan demesi mustehebdir Diger vacib ve mustehebb namazlar ucun ise azan ve iqame seri qanun deyildir Amma camaatla qilinan Fitr ve Qurban bayrami namazlarindan evvel uc defe Es saleh demek mustehebdir Mundericat 1 Azanin erebce deyilisi ve tercumesi 2 Azan ve iqame ile bagli seriet hokmleri 3 Menbe 4 Hemcinin baxAzanin erebce deyilisi ve tercumesi RedakteEllahu Ekber 4 defe Allah vesf oluna bilen butun seylerden ucadir Eshedu en le ilahe illellah 2 defe Sehadet verirem ki Allahdan basqa ibadete layiq haqq mebud yoxdur Eshedu enne Muhemmeden rasulullah 2 defe Sehadet verirem ki Mehemmed Allahin resuludur Heyye eles saleh 2 defe Namaza telesin Hayye elel feleh 2 defe Nicat tapmaga telesin Hayye ela xayril emel Sie muselmanlar 2 defe Emellerin en xeyirlisine telesin Ellahu Ekber 2 defe Allah vesf oluna bilen butun seylerden ucadir Le ilahe illellah Sie muselmanlar 2 defe sunni muselmanlar 1 defe Allahdan basqa ibadete layiq haqq mebud yoxdur Qeyd Sie muselmanlar azan oxunarken Eshedu enne Muhemmeden rasulullah dan sonra 2 defe Eshedu enne Emirel momininen Eliyyen veliyullah Sehadet verirem ki Eli Allahin velisidir oxumagi yaxsi hesab edirler 1 Azan ve iqame ile bagli seriet hokmleri RedakteKisi ve qadin ucun mustehebdir ki gundelik namazlardan evvel azan ve iqame desinler Amma Fitir ve Qurban bayrami namazlarindan qabaq mustehebdir ki uc defe es selat sair vacib namazlarda ise uc defe es selat reca niyyeti ile deyilsin 2 Mustehebdir ki usagin dunyaya geldiyi ilk gunde yaxud gobeyi dusmezden evvel sag qulagina azani sol qulagina ise iqameni desinler 3 Azan ve iqamenin cumleleri arasinda cox zaman fasilesi olmamalidir Eger onlarin arasinda adi qaydadan artiq fasile dusse yeniden demek lazimdir 4 Eger azan ve iqamede ses bogaza salinib qina yeni toy meclislerinde oxunan avazlar kimi olsa haram ve batildir Amma eger qina olmasa mekruhdur 5 Evvelki namazla qilinan ikinci namazin azani saqit olur Ister o namazi evvelki namazla birlikde qilmaq musteheb olsun isterse de olmasin Demeli asagidaki hallarda azan saqit olur ehtiyat vacibe gore onu terk etmek lazimdir 1 Cume gunu esr namazinin azani cume yaxud zohr namazi ile birlikde qilinarsa 2 Zilhiccenin 9 cu gunu olan Erefe gununun esr namazi zohr ile birlikde qilinarsa 3 Mes erul heramda olan bir kesin Qurban bayrami gecesinin isa namazinin azani eger onu megrible birlikde qilibsa Iki namazi birlikde birinciden derhal sonra qilmaq qeyd olunan uc halda mustehebdir 4 Esr namazini zohrden isa namazini megribden derhal sonra qilmali olan mustehaze qadinin esr ve isa namazi 5 Bovl ve qaitin cole cixmasinin qarsisini ala bilmeyen bir kesin esr ve isa namazi Bu bes namazda azan o vaxt saqit olur ki evvelki namazla fasilesi olmasin yaxud bu fasile cox az olsun Amma zahiren nafileni qilmaqla zaman fasilesi dusur Eger namazlari bir birinden ayriliqda her birini onun oz feziletli vaxtinda qilsa her ikisinin azan ve iqamesini oxumaq mustehebbdir 6 Eger her hansi camaat namazi ucun azan ve iqame deyilmis olsa o camaatla birlikde namaz qilan bir kes oz namazi ucun azan ve iqame dememelidir Hetta eger azan ve iqameni esitmemis olsa da yaxud azan deyildiyi vaxt camaatin cergelerinde olmasa da 7 Eger namaz qilmaq ucun mescide gedib orada teskil olunan camaat namazinin qurtardigini gorse ne qeder ki cergeler pozulmayib ve camaat dagilismayib oz namazi ucun azan ve iqame deye bilmez Bu o haldadir ki camaat namazi ucun azan ve iqame deyilmis olsun 8 Eger bir yerde bir nece nefer camaat namazina mesgul olsa yaxud onlarin namazi tezece qurtarmis cergeleri pozulmamis olsa ve insan namazini furada yaxud basqa camaatla teskil olunan camaat namazi ile qilmaq istese bes sert daxilinde ondan azan ve iqame saqit olur 1 Evvelki camaat namazi ucun azan ve iqame deyilmis olsun 2 Hemin camaat namazi batil olmasin 3 Onun namazi camaat namazi ile eyni mekanda olsun Demeli eger camaat namazi mescidin icinde olsa ve insan mescidin daminda namaz qilmaq istese mustehebdir ki azan ve iqame desin 4 Onun namazi ile camaat namazi her ikisi eda vaxtinda olsun 5 Onun namazi ile camaat namazinin vaxti musterek vaxtda olsun Meselen her ikisi zohr ve ya her ikisi esri qilsin yaxud camaatla qilinan namaz zohr namazi onun namazi ise esr namazi olsun yaxud o zohr namazini qilsin camaat namazinda ise esr namazi qilinsin 9 Eger bir kes qabaqki meselede deyilen ikinci sertde yeni camaat namazinin sehih olub olmamasinda sekk etse azan ve iqame ondan saqitdir Amma eger yerde qalan dord sertde sekk etse yaxsi olar ki reca niyyeti ile azan ve iqame desin 10 Eger bir kes basqasinin dediyi azan ve iqameni esidirse mustehebdir ki esitdiyi hisseleri tekrar etsin Amma heyye eles salat dan heyye ela xeyril emel e qeder savab niyyeti ile tekrar etsin 11 Bir kes basqasinin azan ve iqamesini esitse ister onunla desin isterse de demesin ve o azan ve iqame ile qilmaq istediyi namaz arasinda cox fasile dusmese oz namazi ucun azan ve iqame demeye biler 12 Eger kisi qadinin azanini lezzet meqsedi ile esitse azan ondan saqit olmur hetta eger lezzet meqsedi ile olmasa da ehtiyat vacibe gore azan ondan saqit olmur Amma eger qadin kisinin azanini esitse ondan saqit olur 13 Qadinlarin ve kisilerin istirak etdiyi camaat namazinin azan ve iqamesini kisi demelidir Amma hamisi qadinlardan ibaret olan camaat namazinda azan ve iqameni qadin dese kifayetdir 14 Iqame azandan sonra deyilmelidir eger ondan evvel deyilse sehih deyildir 15 Eger bir kes azan ve iqamenin cumlelerini tertibsiz ardicilliq olmadan dese meselen heyye elel felah i heyye eles sellat dan qabaq dese evvele qayidib tertibi pozdugu yerden yeniden demelidir 16 Azan ve iqame arasinda fasile salinmamalidir Eger onlarin arasinda cox fasile dusse ve deyilen azan sonradan deyilen iqamenin azani hesab olunmazsa mustehebdir ki yeniden azan ve iqame deyilsin Hemcinin eger azan iqame ile namaz arasinda cox fasile dusse ve o namazin azan ve iqamesi hesab olunmasa mustehebdir ki hemin namaz ucun yeniden azan ve iqame deyilsin 17 Azan ve iqame erebce sehih deyilmelidir Eger erebce sehv oxusalar yaxud her hansi herfin yerine basqa bir herf deseler ve ya onun tercumesini basqa dilde deseler sehih deyildir 18 Azan ve iqame namaz vaxti daxil olandan sonra deyilmelidir Eger qesden yaxud unutqanliq uzunden namaz vaxtindan qabaq deyilse batildir 19 Eger bir kes iqameden evvel azani deyib dememesinde sekk etse azani demelidir Amma eger iqame demeye baslayandan sonra azani deyib dememesinde sekk etse azani demek lazim deyil 20 Eger azan ve ya iqamenin esnasinda mueyyen bir hisseni dememisden evvel ondan evvelki hisseni deyib dememesinde sekk etse sekk etdiyi hisseni demelidir Amma eger azanin yaxud iqamenin mueyyen hissesini deyen halda ondan evvelki hisseni deyib dememesinde sekk etse hemin hisseni demek lazim deyil 21 Mustehebdir ki insan azan deyen vaxt uzu qibleye dursun destemaz qusul almis olsun ellerini qulaginin dibine qoyub sesini ucaltsin onu uzada uzada desin Azanin cumleleri arasinda azaciq fasile versin ve cumlelerin arasinda danismasin 22 Islam ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Menbe Redakte Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 938 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 935 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 936 Ayetullah Sistaninin risalesi mes 926 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 939 Ayetullah Sistaninin risalesi mes 929 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 940 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 941 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 942 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 943 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 944 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 945 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 946 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 947 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 948 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 949 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 950 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 951 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 952 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 953 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 954 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 955 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 956 Ayetullah Lenkeraninin risalesi mes 957 Hemcinin bax RedakteMuezzinMenbe https az wikipedia org w index php title Azan amp oldid 6031249, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.