fbpx
Wikipedia

Əli Nuriyev (iqtisadçı)

Vikipediyada bu ad-soyadlı digər şəxslər haqqında da məqalələr var; bax: Əli Nuriyev.

Əli Xudu oğlu Nuriyev (26 iyun 1939, Horadiz, Füzuli rayonu, Azərbaycan SSR) — Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü (2005), İqtisad elmləri doktoru, Professor, AMEA-nın müxbir üzvü (30.06.2001).

Əli Nuriyev
Əli Xudu oğlu Nuriyev
Doğum tarixi (82 yaş)
Doğum yeri Horadiz, Füzuli rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Atası Xudu Nuriyev
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru
Elmi adı Professor
Alma-mater Azərbaycan Dövlət Universiteti, iqtisad fakültəsi
Mükafatları
  • Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi (2009)
  • AMEA-nın Rəyasət heyyətinin fəxri fərmanı (2000, 2009, 2014)
  • AMEA-nın 70 illik yubiley medalı (2014)
  • SSRİ Elmlər Akademiyasında Sosializm yarışının qalibi Döş nişanı (1977)
  • Respublika Komsomolu MK-sının fəxri fərmanı (1970)
  • “Ustad”, “Qızıl qələm”, “Şəfəq”, “Nüfüzlü ziyalı” ali jurnalistika və media mükafatları laureatı

Mündəricat

2005-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Əli Nuriyev 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin iqtisad fakultəsini "Maliyyə-kredit" ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1969-cu ildə Akademik Asəf Nadirovun rəhbərliyi altında "Aşağı Kür-Araz sənaye kompleksi və onun gələcək inkişaf yolları" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək "Məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi, SSRİ rayonlarının iqtisadiyyat ixtisası (08.00.04) üzrə i.e.namizədi alimlik dərəcəsi almışdır, 1977-ci ildə ona həmin ixtisas üzrə "böyük elmi işçi" elmi adı verilmişdir. Əli Nuriyev 1991-ci ildə SSRİ Ali attestasiya komitəsi tərəfindən təşkil olunmuş bir dəfəlik şürada "Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində müttəfiq Respublikanın xalq təsərrüfatının ərazi quruluşunun təkmilləşməsi" Azərbaycan Respublikasının timsalında mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək 08.00.05 - Xalq təsərrüfatı və onun sahələrinin iqtisadiyyatı, planlaşdırılması və idarə olunmasının təşkili (sənaye); 08-00-04 - SSRİ rayonlarının iqtisadiyyatı, məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi ixtisasları üzrə i.e.d. alimlik dərəcəsi almışdır. O, 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmiş, 2005-ci ildə ona "Dövlət İdarəetməsi və menecment" kafedrası üzrə professor elmi adı verilmişdir.

1963-cü ildə Naxçıvan şəhər Maliyyə şöbəsində böyük iqtisadçı, 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin "Siyasi iqtisad" kafedrasında baş laborant, 1965-ci ildə AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi, 1966-1968-ci illərdə əyani aspirant, 1969-1972-ci illərdə həmin institutda kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, 1972-1979-cu illərdə Naxçıvan Elm mərkəzində İqtisadiyyat şöbəsinin müdürü, 1974-1979-cu illərdə ictimai əsaslarla həm də tarix şöbəsinin müdürü, 1980-1981-ci illərdə ÜİKT Elmi-Tətqiqat İnstitutunun Azərbaycan filialında elmi hissə üzrə direktor müavini, 1982-1989-cu illərdə Sumqayıt Sənaye İnstitutunda dosent, 1989-1991-ci illərdəAMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda baş elmi işçi, şöbə müdirinin müavini, 1992-2002-ci illərdə şöbə müdiri, 2002-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru vəzifələrində işləmişdir. 2012-ci il iyul ayından həmin Akademiyada "Regional iqtisadi və sosial araşdırmalar" institutunun direktoru vəzifəsində işləyir.

Əli Nuriyev geniş profilli alimdir. O, 260-dan çox əsərin, o cümlədən 10 monoqrafiya, 7 broşurun və metodiki vəsaitin müəllifi, 10 monoqrafik əsərin şərikli müəlliflərindən biridir. Onun "Məhsuldar qüvvələrin respublika daxilində yerləşməsinin təkmilləşməsinin sosial-iqtisadi problemləri" (1982), " Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati ərazi quruluşunun kompleks təkmilləşməsi" (1991), " Azərbaycan Respublikasının böhran vəziyyətindən çıxması və inkişafının prinsipial məsələləri" (1992), "Regional siyasət və idarəetmə" (2004), " İnsan və həyat fəlsəfəsi" (2005), "Regional siyasət və idarəetmənin əsasları" (2011), “Azərbaycanda iqtisadi inkişaf və modernləşmə siyasətinin konseptual əsasları” (2013) monoqrafiyaları, elmi ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Həmçinin həmmüəllif olduğu "Naxçıvan iqtisadiyyatı XX əsrdə" (2001), "Azərbaycan iqtisadiyyatı" (2003 - xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün), "Azərbaycan regionlarında iqtisadiyyatın davamlı inkişafı" (2009) monoqrafiyaları elmi və praktiki sahələrdə müvəffəqiyyətlə istifadə olunur.

Onun 80-ci illərdə və 90-cı illərin əvvəllərində çap olunmuş əsərlərində keçmiş ittifaq məkanında ilk dəfə olaraq inzibati ərazi bölgüsü, iqtisadi rayonlaşdırma və ərazi idarəetmənin kompleks təkmilləşməsi konsepsiyası işlənib hazırlanmışdır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ərazi istehsal kompleksinin formalaşması, məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşməsi məsələləri kompleks təhlil olunmuş, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın düşdüyü dərin böhrandan çıxması və inkişafı konsepsiyası işlənib hazırlanmışdır. Son 15 ildə Əli Nuriyevin elmi əsərləri Heydər Əliyevin demokratik, hüququ dövlət quruculuğu, bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya siyasətinin, onun prezident İlham Əliyev tərəfindən yaradıcılıqla davam və inkişaf etdirilməsinin, regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının elmi əsaslarının, əldə olunmuş nailiyyətlərin təhlilinə və gələcək inkişafın strateji istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunmuşdur. Bu düvrdə yazılan əsərlərdə Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə birinci Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) ilk elmi təhlili verilmiş və yerinə yetiriləcəyi elmi cəhətdən əsaslandırılmış, Respublikada ilk dəfə olaraq keçid dövrünün başa çatması ideyası ortaya qoyulmuş və elmi cəhətdən əsaslandırılmış, yeni dövrün uzun müddətli social-iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanmasının vacibliyi irəli sürülmüş və bu strategiyanın əsas konturları işlənib hazırlanmışdır. Əli Nuriyevin yaradıcılığının mühüm istiqamətlərindən birini onun "Anamın həyat fəlsəfəsi" (1997), "İnsan və həyat fəlsəfəsi" (2005) kitablarında və bir çox məqalələrində ədalətli cəmiyyət və onun idarəetmə sistemi, ailə, elm, təhsil, alim, müəllim haqqında verdiyi fəlsəfi traktatlar təşkil edir. Bu traktatlar tanınmış mütəxəssislət tərəfindən müsbət rəylərlə qarşılanmış, geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmışdır.

Əli Nuriyevin yaradıcılığı özünün geniş praktiki tətbiqini tapmışdır. 1990-1992-ci illərdə yeni inzibati rayonların yaranmasında onun konsepsiyası əsas material kimi istifadə olunmuşdur. Onun təklif etdiyi iqtisadi-coğrafi rayonlaşma şəbəkəsi 1995-ci ildən başlayaraq elmi-tədqiqat işlərində, tədris sistemində istifadə olunur. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət proqramlarında (2004-2008, 2009-1013, 2014-1018) onun iqtisadi rayonlaşma şəbəkəsi və digər təklifləri yer almışdır.

Ə.X.Nuriyev 70-ci illərdə Naxçıvan Elm Mərkəzində Muxtar Respublikanın rəhbər orqanları ilə sıx əlaqədə işləyərək iqtisadiyyatın kompleks inkişafı problemlərini tədqiq etmiş və onların həlli istiqamətində əsas hissəsi praktiki tətbiqini tapmış təkliflər verilmişdir. Eyni zamanda o, həm 70-ci illərdə, həm də sonrakı dövrdəNaxçıvanda ictimai elmlərin inkişafı və elmi dərəcəsi olan kadr təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli xidmətlər göstərmişdir.

Bilavasitə Əli Nuriyevin rəhbərliyilə 22 nəfər namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 3 nəfər müdafiə üçün növvədə dsyanmışdır. Bununla bərabər o, 18 ildən çox müddətə qeyri-ixtisas sahələrində (tarix, ticarətin iqtisadiyyatı, siyasi idarəetmə, beynəlxalq münasibətlər) elmi-tədqiqat işlərinin icrasında bilavasitə rəhbərlik etmiş və onun icrasına rəhbərlik etdiyi mövzulardan çoxsaylı dissertasiyalar müdafiə olunmuşdur, 5 nəfərin elmi rəhbəridir.

Məhsuldar elmi fəaliyyətlə yanaşı, Əli Nuriyev 50 ildən artıqdır ki, Respublikanın müxtəlif ali məktəblərində dərs deyir, müxtəlif fənnləri tədris edir. Onun “Diplom layihələrinin iqtisadi əsaslandırılmasına” dair metodik göstərisi (M. Ələmmədovla həm müəllif, energetika, avtomatika, mexanika fakultəsinin 0302, 03.03 ixtisası tələbləri üçün Bakı-1986) 30 ildən çoxdur ki, energetika ixtisası üzrə diplom layihələrinin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasında müvəffəqiyyətlə istifadə olunur.

Əli Nuriyev Azərbaycanda Regional idarəetmənin nəzəri əsaslarını yaratmışdır. Onun bir neçə dəfə nəşr olunmuş “Regional siyasət və idarəetmənin əsasları” kitabı (Bakı-2004, 2007, 2011), və tədris proqramları 2004-cü ildən başlayaraq Respublikanın əksər ali məktəblərində Regional İdarəetmə, Regional siyasət fənnlərinin tədrisində əsas dərslik kimi istifadə olunur. Əli Nuriyev 2002-2011-ci illərdə Dövlət İdarəçilik Akademiyasında elmi-tədqiqat işlərinin istiqamətlərini, problemləri müəyyənləşdirmiş, elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması və icrasına ictimai əsaslarla rəhbərlik etmiş, rektor professor S. Qəndilovun ümumi rəhbərliyi altında 2003-cü ildə “Dövlət İdarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə” jurnalının nəşrini təşkil etmiş, f.e.d. Vəli Həbiboğlu ilə birlikdə və 2007-ci ilədək və 2007-ci ilədək bu jurnalda baş redaktorun müvini olmuşdur. O, Dövlət İdarəçilik Akademiyasında elmi-praktiki konfransların, elmi seminar və sessiyaların keçirilməsinin əsas təşkilatçılarından biridir. Əli Nuriyev AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində və İqtisadiyyat İnstitutunda doktorluq və namizədlik alimlik dərəcəsi verən İxtisaslaşdırılmış dissertasiya müdafiə şuralarının üzvü, 2002-ci ildən AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda Dissertasiya şurası nəzdində elmi seminarın sədridir.O, bir neçə dissertasiyanın müdafiəsinə sədrlik etmişdir. Əli Nuriyev bir çox Respublika və Beynəlxalq elmi konfranslarda Azərbaycan İqtisad elmini ləyaqətlə təmsil etmiş, çoxsaylı monoqrafiya və digər əsərlərin redaktoru olmuşdur. "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə", "AMEA-nın Xəbərləri (iqtisadiyyat seriyası)", "Kooperasiya", “Təfəkkür”, “Azərbaycanın vergi xəbərləri” elmi-nəzəri jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.

2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Əli Nuriyevə Əməkdar Elm xadimi fəxri adı verilmişdir. 1970-ci ildə Gənc alimlərin elmi əsərlərinin Respublika müsabiqəsinin qalibi olmuş və Respublika Komsomolu MK-sının fəxri fərmanı ilə, 1977-ci ildə SSRİ Elmlər Akademiyasında Sosializm yarışının qalibi Döş nişanı ilə, 2000-ci, 2009-cu və 2014-cü illərdə AMEA-nın Rəyasət heyətinin fəxri fərmanları ilə, 2014-cü ildə AMEA-nın 70 illik yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur. Əli Nuriyev “Ustad”, “Qızıl qələm”, “Şərəf”, “Nüfüzlü ziyalı” ali jurnalistika və media mükafatları laureatıdır.

  1. (azərb.). science.gov.az. 2017. İstifadə tarixi:2017-04-06.

Əli Nuriyev (iqtisadçı)
əli, nuriyev, iqtisadçı, vikipediyada, soyadlı, digər, şəxslər, haqqında, məqalələr, əli, nuriyev, əli, xudu, oğlu, nuriyev, iyun, 1939, horadiz, füzuli, rayonu, azərbaycan, yeni, azərbaycan, partiyasının, üzvü, 2005, iqtisad, elmləri, doktoru, professor, amea. Eli Nuriyev iqtisadci Dil Izle Redakte Vikipediyada bu ad soyadli diger sexsler haqqinda da meqaleler var bax Eli Nuriyev Eli Xudu oglu Nuriyev 26 iyun 1939 Horadiz Fuzuli rayonu Azerbaycan SSR Yeni Azerbaycan Partiyasinin uzvu 2005 Iqtisad elmleri doktoru Professor AMEA nin muxbir uzvu 30 06 2001 1 Eli NuriyevEli Xudu oglu NuriyevDogum tarixi 26 iyun 1939 82 yas Dogum yeri Horadiz Fuzuli rayonu Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi AzerbaycanMilliyyeti azerbaycanliAtasi Xudu NuriyevElmi derecesi Iqtisad elmleri doktoruElmi adi ProfessorAlma mater Azerbaycan Dovlet Universiteti iqtisad fakultesiMukafatlari Azerbaycan Respublikasinin emekdar elm xadimi 2009 AMEA nin Reyaset heyyetinin fexri fermani 2000 2009 2014 AMEA nin 70 illik yubiley medali 2014 SSRI Elmler Akademiyasinda Sosializm yarisinin qalibi Dos nisani 1977 Respublika Komsomolu MK sinin fexri fermani 1970 Ustad Qizil qelem Sefeq Nufuzlu ziyali ali jurnalistika ve media mukafatlari laureatiAMEA Iqtisadiyyat Institutu Mundericat 1 Heyati 2 Tehsil elmi derece ve elmi adlari 3 Icra etdiyi vezifeler 4 Yaradiciligi 5 Yaradiciligin praktiki tetbiqi 6 Elmi derecesi olan kadr hazirligi 7 Pedaqoji fealiyyeti 8 Dovlet ve ictimai qurumlarin teltifleri 9 IstinadlarHeyati Redakte2005 ci ilden Yeni Azerbaycan Partiyasinin uzvudur Tehsil elmi derece ve elmi adlari RedakteEli Nuriyev 1963 cu ilde Azerbaycan Dovlet Universitetinin iqtisad fakultesini Maliyye kredit ixtisasi uzre ferqlenme diplomu ile bitirmisdir 1969 cu ilde Akademik Asef Nadirovun rehberliyi altinda Asagi Kur Araz senaye kompleksi ve onun gelecek inkisaf yollari movzusunda dissertasiya mudafie ederek Mehsuldar quvvelerin yerlesmesi SSRI rayonlarinin iqtisadiyyat ixtisasi 08 00 04 uzre i e namizedi alimlik derecesi almisdir 1977 ci ilde ona hemin ixtisas uzre boyuk elmi isci elmi adi verilmisdir Eli Nuriyev 1991 ci ilde SSRI Ali attestasiya komitesi terefinden teskil olunmus bir defelik surada Yeni teserrufatciliq seraitinde muttefiq Respublikanin xalq teserrufatinin erazi qurulusunun tekmillesmesi Azerbaycan Respublikasinin timsalinda movzusunda dissertasiya mudafie ederek 08 00 05 Xalq teserrufati ve onun sahelerinin iqtisadiyyati planlasdirilmasi ve idare olunmasinin teskili senaye 08 00 04 SSRI rayonlarinin iqtisadiyyati mehsuldar quvvelerin yerlesmesi ixtisaslari uzre i e d alimlik derecesi almisdir O 2001 ci ilde AMEA nin muxbir uzvu secilmis 2005 ci ilde ona Dovlet Idareetmesi ve menecment kafedrasi uzre professor elmi adi verilmisdir Icra etdiyi vezifeler Redakte1963 cu ilde Naxcivan seher Maliyye sobesinde boyuk iqtisadci 1964 cu ilde Azerbaycan Dovlet Universitetinin Siyasi iqtisad kafedrasinda bas laborant 1965 ci ilde AMEA nin Iqtisadiyyat Institutunda kicik elmi isci 1966 1968 ci illerde eyani aspirant 1969 1972 ci illerde hemin institutda kicik elmi isci boyuk elmi isci 1972 1979 cu illerde Naxcivan Elm merkezinde Iqtisadiyyat sobesinin muduru 1974 1979 cu illerde ictimai esaslarla hem de tarix sobesinin muduru 1980 1981 ci illerde UIKT Elmi Tetqiqat Institutunun Azerbaycan filialinda elmi hisse uzre direktor muavini 1982 1989 cu illerde Sumqayit Senaye Institutunda dosent 1989 1991 ci illerdeAMEA nin Iqtisadiyyat Institutunda bas elmi isci sobe mudirinin muavini 1992 2002 ci illerde sobe mudiri 2002 2012 ci illerde Azerbaycan Respublikasinin Prezidenti yaninda Dovlet Idarecilik Akademiyasinda Geostrateji Arasdirmalar Merkezinin direktoru vezifelerinde islemisdir 2012 ci il iyul ayindan hemin Akademiyada Regional iqtisadi ve sosial arasdirmalar institutunun direktoru vezifesinde isleyir Yaradiciligi RedakteEli Nuriyev genis profilli alimdir O 260 dan cox eserin o cumleden 10 monoqrafiya 7 brosurun ve metodiki vesaitin muellifi 10 monoqrafik eserin serikli muelliflerinden biridir Onun Mehsuldar quvvelerin respublika daxilinde yerlesmesinin tekmillesmesinin sosial iqtisadi problemleri 1982 Azerbaycan Respublikasinin iqtisadi ve inzibati erazi qurulusunun kompleks tekmillesmesi 1991 Azerbaycan Respublikasinin bohran veziyyetinden cixmasi ve inkisafinin prinsipial meseleleri 1992 Regional siyaset ve idareetme 2004 Insan ve heyat felsefesi 2005 Regional siyaset ve idareetmenin esaslari 2011 Azerbaycanda iqtisadi inkisaf ve modernlesme siyasetinin konseptual esaslari 2013 monoqrafiyalari elmi ictimaiyyet terefinden yuksek qiymetlendirilmisdir Hemcinin hemmuellif oldugu Naxcivan iqtisadiyyati XX esrde 2001 Azerbaycan iqtisadiyyati 2003 xaricde yasayan azerbaycanlilar ucun Azerbaycan regionlarinda iqtisadiyyatin davamli inkisafi 2009 monoqrafiyalari elmi ve praktiki sahelerde muveffeqiyyetle istifade olunur Onun 80 ci illerde ve 90 ci illerin evvellerinde cap olunmus eserlerinde kecmis ittifaq mekaninda ilk defe olaraq inzibati erazi bolgusu iqtisadi rayonlasdirma ve erazi idareetmenin kompleks tekmillesmesi konsepsiyasi islenib hazirlanmisdir Azerbaycanda ilk defe olaraq erazi istehsal kompleksinin formalasmasi mehsuldar quvvelerin semereli yerlesmesi meseleleri kompleks tehlil olunmus 90 ci illerin evvellerinde Azerbaycanin dusduyu derin bohrandan cixmasi ve inkisafi konsepsiyasi islenib hazirlanmisdir Son 15 ilde Eli Nuriyevin elmi eserleri Heyder Eliyevin demokratik huququ dovlet quruculugu bazar iqtisadiyyatina kecid ve dunya iqtisadiyyatina inteqrasiya siyasetinin onun prezident Ilham Eliyev terefinden yaradiciliqla davam ve inkisaf etdirilmesinin regional sosial iqtisadi inkisaf proqramlarinin elmi esaslarinin elde olunmus nailiyyetlerin tehliline ve gelecek inkisafin strateji istiqametlerinin mueyyenlesdirilmesine hesr olunmusdur Bu duvrde yazilan eserlerde Regionlarin sosial iqtisadi inkisafi uzre birinci Dovlet Proqraminin 2004 2008 ci iller ilk elmi tehlili verilmis ve yerine yetirileceyi elmi cehetden esaslandirilmis Respublikada ilk defe olaraq kecid dovrunun basa catmasi ideyasi ortaya qoyulmus ve elmi cehetden esaslandirilmis yeni dovrun uzun muddetli social iqtisadi inkisaf strategiyasinin hazirlanmasinin vacibliyi ireli surulmus ve bu strategiyanin esas konturlari islenib hazirlanmisdir Eli Nuriyevin yaradiciliginin muhum istiqametlerinden birini onun Anamin heyat felsefesi 1997 Insan ve heyat felsefesi 2005 kitablarinda ve bir cox meqalelerinde edaletli cemiyyet ve onun idareetme sistemi aile elm tehsil alim muellim haqqinda verdiyi felsefi traktatlar teskil edir Bu traktatlar taninmis mutexessislet terefinden musbet reylerle qarsilanmis genis oxucu kutlesinin regbetini qazanmisdir Yaradiciligin praktiki tetbiqi RedakteEli Nuriyevin yaradiciligi ozunun genis praktiki tetbiqini tapmisdir 1990 1992 ci illerde yeni inzibati rayonlarin yaranmasinda onun konsepsiyasi esas material kimi istifade olunmusdur Onun teklif etdiyi iqtisadi cografi rayonlasma sebekesi 1995 ci ilden baslayaraq elmi tedqiqat islerinde tedris sisteminde istifade olunur Regionlarin sosial iqtisadi inkisaf Dovlet proqramlarinda 2004 2008 2009 1013 2014 1018 onun iqtisadi rayonlasma sebekesi ve diger teklifleri yer almisdir E X Nuriyev 70 ci illerde Naxcivan Elm Merkezinde Muxtar Respublikanin rehber orqanlari ile six elaqede isleyerek iqtisadiyyatin kompleks inkisafi problemlerini tedqiq etmis ve onlarin helli istiqametinde esas hissesi praktiki tetbiqini tapmis teklifler verilmisdir Eyni zamanda o hem 70 ci illerde hem de sonraki dovrdeNaxcivanda ictimai elmlerin inkisafi ve elmi derecesi olan kadr teminatinin yaxsilasdirilmasi istiqametinde ehemiyyetli xidmetler gostermisdir Elmi derecesi olan kadr hazirligi RedakteBilavasite Eli Nuriyevin rehberliyile 22 nefer namizedlik ve doktorluq dissertasiyasi mudafie etmis 3 nefer mudafie ucun novvede dsyanmisdir Bununla beraber o 18 ilden cox muddete qeyri ixtisas sahelerinde tarix ticaretin iqtisadiyyati siyasi idareetme beynelxalq munasibetler elmi tedqiqat islerinin icrasinda bilavasite rehberlik etmis ve onun icrasina rehberlik etdiyi movzulardan coxsayli dissertasiyalar mudafie olunmusdur 5 neferin elmi rehberidir Pedaqoji fealiyyeti RedakteMehsuldar elmi fealiyyetle yanasi Eli Nuriyev 50 ilden artiqdir ki Respublikanin muxtelif ali mekteblerinde ders deyir muxtelif fennleri tedris edir Onun Diplom layihelerinin iqtisadi esaslandirilmasina dair metodik gosterisi M Elemmedovla hem muellif energetika avtomatika mexanika fakultesinin 0302 03 03 ixtisasi telebleri ucun Baki 1986 30 ilden coxdur ki energetika ixtisasi uzre diplom layihelerinin texniki iqtisadi esaslandirilmasinda muveffeqiyyetle istifade olunur Eli Nuriyev Azerbaycanda Regional idareetmenin nezeri esaslarini yaratmisdir Onun bir nece defe nesr olunmus Regional siyaset ve idareetmenin esaslari kitabi Baki 2004 2007 2011 ve tedris proqramlari 2004 cu ilden baslayaraq Respublikanin ekser ali mekteblerinde Regional Idareetme Regional siyaset fennlerinin tedrisinde esas derslik kimi istifade olunur Eli Nuriyev 2002 2011 ci illerde Dovlet Idarecilik Akademiyasinda elmi tedqiqat islerinin istiqametlerini problemleri mueyyenlesdirmis elmi tedqiqat islerinin planlasdirilmasi ve icrasina ictimai esaslarla rehberlik etmis rektor professor S Qendilovun umumi rehberliyi altinda 2003 cu ilde Dovlet Idareciliyi nezeriyye ve tecrube jurnalinin nesrini teskil etmis f e d Veli Hebiboglu ile birlikde ve 2007 ci iledek ve 2007 ci iledek bu jurnalda bas redaktorun muvini olmusdur O Dovlet Idarecilik Akademiyasinda elmi praktiki konfranslarin elmi seminar ve sessiyalarin kecirilmesinin esas teskilatcilarindan biridir Eli Nuriyev AMEA nin Naxcivan Bolmesinde ve Iqtisadiyyat Institutunda doktorluq ve namizedlik alimlik derecesi veren Ixtisaslasdirilmis dissertasiya mudafie suralarinin uzvu 2002 ci ilden AMEA nin Iqtisadiyyat Institutunda Dissertasiya surasi nezdinde elmi seminarin sedridir O bir nece dissertasiyanin mudafiesine sedrlik etmisdir Eli Nuriyev bir cox Respublika ve Beynelxalq elmi konfranslarda Azerbaycan Iqtisad elmini leyaqetle temsil etmis coxsayli monoqrafiya ve diger eserlerin redaktoru olmusdur Dovlet idareciliyi nezeriyye ve tecrube AMEA nin Xeberleri iqtisadiyyat seriyasi Kooperasiya Tefekkur Azerbaycanin vergi xeberleri elmi nezeri jurnallarinin redaksiya heyetinin uzvudur Dovlet ve ictimai qurumlarin teltifleri Redakte2009 cu ilde Azerbaycan Respublikasinin Prezidenti cenab Ilham Eliyevin serencami ile Eli Nuriyeve Emekdar Elm xadimi fexri adi verilmisdir 1970 ci ilde Genc alimlerin elmi eserlerinin Respublika musabiqesinin qalibi olmus ve Respublika Komsomolu MK sinin fexri fermani ile 1977 ci ilde SSRI Elmler Akademiyasinda Sosializm yarisinin qalibi Dos nisani ile 2000 ci 2009 cu ve 2014 cu illerde AMEA nin Reyaset heyetinin fexri fermanlari ile 2014 cu ilde AMEA nin 70 illik yubiley medali ile teltif olunmusdur Eli Nuriyev Ustad Qizil qelem Seref Nufuzlu ziyali ali jurnalistika ve media mukafatlari laureatidir Istinadlar Redakte Nuriyev Eli Xudu oglu azerb science gov az 2017 Istifade tarixi 2017 04 06 Menbe https az wikipedia org w index php title Eli Nuriyev iqtisadci amp oldid 5967817, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.